بن هاي‭ ‬غير‭ ‬نقدي‭ ‬و‭ ‬اما‭ ‬و‭ ‬اگرها

از‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي‭ ‬تماس‭ ‬مي‮ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬زبان‭ ‬به‭ ‬شكوه‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬توزيع‭ ‬بن هاي‭ ‬غير‭ ‬نقدي‭ ‬عدالت‭ ‬نبود‮.‬‭ ‬برخي‭ ‬افراد‭ ‬كه‭ ‬سرمايه هايشان‭ ‬به‭ ‬آلاف‭ ‬و‭ ‬الوف‭ ‬مي‮ ‬رسيد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬قضا‭ ‬دارايي‮ ‬هايشان‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬زمين‭ ‬و‭ ‬منزل‭ ‬و‭ ‬مغازه‭ ‬و‮...‬‭ ‬جلوي‭ ‬چشم‮ ‬‭ ‬همه‭ ‬هم‭ ‬بود،‭ ‬بن‭ ‬دريافت‭ ‬كردند،‭ ‬‮ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬داراي‭ ‬يام‭ ‬يك‭ ‬ميني‮ ‬بوس‭ ‬كهنه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬خط‭ ‬بي‮ ‬رونق‭ ‬روستايي‭ ‬كار‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬بن‭ ‬ندادند‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬حق‭ ‬من‭ ‬بود‭ ‬دريافت‭ ‬بن ها،‭ ‬نه‭ ‬آن‭ ‬آقاي‭ ‬برخوردار‭ ‬كه‮....‬‭ ‬عصباني‭ ‬بود‭ ‬گفته هايش‭ ‬هم‭ ‬تلخ‭ ‬بود‮.‬‭ ‬به‭ ‬تلخي‭ ‬ناعدالتي،‭ ‬از‭ ‬ديگران‭ ‬هم‭ ‬شنيده‭ ‬بودم‭ ‬اين‭ ‬قصه‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬اعتراض هايي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نحوه‭ ‬توزيع‭ ‬بن ها‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬بسياري‭ ‬هم‭ ‬حق‭ ‬بود‮.‬‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬كه‭ ‬عدالت‭ ‬در‭ ‬توزيع،‭ ‬كام ها‭ ‬را‭ ‬شيرين‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نبود‭ ‬اين‭ ‬دادگري،‭ ‬بي‮ ‬عدالتي‭ ‬چنان‭ ‬رخ‭ ‬مي‮ ‬نمايد‭ ‬كه‭ ‬چشم‭ ‬همه‭ ‬از‭ ‬نازيبايي‭ ‬پرمي‭ ‬شود،‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬زيبايي‭ ‬كار‭ ‬خوب‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬نبينيد،‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬حقيقت‭ ‬كار‭ ‬خوبي‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬‭ ‬يك‭ ‬كار‭ ‬خوب‭ ‬كه‭ ‬خوبي‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬زاويه‭ ‬نشان‭ ‬مي‮ ‬دهد؛‭ ‬اول‮-‬‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬محروم‭ ‬و‭ ‬برنامه ريزي‭ ‬براي‭ ‬كمك‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬محروم‭ ‬‮...‬‭ ‬
دوم‮-‬‭ ‬هدفمند‭ ‬كردن‭ ‬يارانه ها‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬تزريق‭ ‬رفاه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬مناطق‮.‬
سوم‮-‬‭ ‬پرداخت‭ ‬كالا‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬پول‭ ‬نقد‭ ‬كه‭ ‬اثر‭ ‬ضد‭ ‬تورمي‭ ‬دارد‮.‬
چهارم‮-‬‭ ‬پرداخت‭ ‬كالاي‭ ‬ايراني‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬باعث‭ ‬رونق‭ ‬توليد‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬براي‭ ‬اشتغال‭ ‬فرصت سازي‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬ذائقه‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬كالاي‭ ‬ايراني‭ ‬عادت‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬ايراني‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬محصول‭ ‬ايراني‭ ‬خوش بين‭ ‬مي‮ ‬كند‮.‬
پنجم‮-‬‭ ‬اميدوار‭ ‬كردن‭ ‬مردم‭ ‬محروم‭ ‬به‭ ‬ياري‭ ‬نظام‮.‬
ششم‮-‬‭ ‬تعميق‭ ‬علاقه‭ ‬مشترك‭ ‬نظام‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬و‮...‬
پس‭ ‬نبايد‭ ‬اين‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬ناديده‭ ‬انگاشت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬صرف‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬چيزي‭ ‬نرسيده‭ ‬است،‭ ‬زبان‭ ‬به‭ ‬انتقاد‭ ‬گشود‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ديگر،‭ ‬مسئولان‭ ‬محترم‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬عنايت‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬كه‭ ‬صرف‭ ‬توزيع‭ ‬بن‭ ‬كالا‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬مردم‭ ‬هدف‭ ‬نيست‭ ‬بلكه‭ ‬هدف،‭ ‬توزيع‭ ‬عادلانه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دستگيري‭ ‬از‭ ‬اقشار‭ ‬فرو‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬اصلاً‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬چرايي‭ ‬توزيع‭ ‬كالا‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬محروم،‭ ‬اين‭ ‬واقعيت‭ ‬را‭ ‬روشن‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬توزيع‭ ‬بايد‭ ‬محرومان‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬برخورداران‭ ‬مقدم‭ ‬شمرد،‭ ‬چه‭ ‬هدف‭ ‬طرح،‭ ‬نيازمندان‭ ‬هستند‭ ‬نه‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬خود‭ ‬سرمايه اي‭ ‬چنانكه‭ ‬اين‭ ‬شهروند‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬آلاف‭ ‬و‭ ‬الوف‭ ‬دارد.پس‭ ‬توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬گاهي،‭ ‬اجراي‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬قبول،‭ ‬يك‭ ‬كار‭ ‬پسنديده‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬ناپسند‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬طرح‭ ‬خوب‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اذهان‭ ‬با‭ ‬اما‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬مواجه‭ ‬مي‮  ‬كند‮.‬‭ ‬پس‭ ‬براي‭ ‬اجراي‭ ‬مناسب‭ ‬تر‭ ‬يك‭ ‬طرح‭ ‬خوب‭ ‬بايد‭ ‬برنامه ريزي‭ ‬كرد،‭ ‬وحدت‭ ‬رويه‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬مهم تر،‭ ‬براي‭ ‬اجراي‭ ‬عدالت‭ ‬بايد‭ ‬عادلانه‭ ‬رفتار‭ ‬كرد‭ ‬تا‭ ‬شيريني‭ ‬امدادرساني‭ ‬براي‭ ‬زندگي‭ ‬بهتر‭ ‬در‭ ‬كام‭ ‬برخي‮ ‬ها‭ ‬تلخ‭ ‬نشود‭ ‬و‭ ‬نام هايي‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬مردم‭ ‬صاحب‭ ‬حرمت‭ ‬هستند‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬نگاه‭ ‬بعضي‮ ‬ها‭ ‬نشكند‮.‬‭ ‬شايد‭ ‬اگر‭ ‬يك‭ ‬سازماني‭ ‬يا‭ ‬نهادي‭ ‬متولي‭ ‬سنجش‭ ‬افكار‭ ‬مردم‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬توزيع‭ ‬بن ها‭ ‬مي‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬عصاره‭ ‬گفته هايشان‭ ‬را‭ ‬برمي‮ ‬گزيد‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬نتيجه‭ ‬مي‮ ‬رسيد‭ ‬كه‭ ‬مردم‭ ‬خرسند‭ ‬از‭ ‬توجه‭ ‬مسئولان‭ ‬و‭ ‬اميدوار‭ ‬به‭ ‬استمرار‭ ‬اين‭ ‬ياريگري،‭ ‬گاهي‭ ‬از‭ ‬نحوه‭ ‬توزيع‭ ‬ناخرسند‭ ‬هستند‮.‬‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬بدون‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬كار‭ ‬طولاني‭ ‬سنجش‭ ‬افكار‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬در‭ ‬شب نشيني‮ ‬ها‭ ‬و‭ ‬جلسات‭ ‬خانوادگي‭ ‬فهميد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬منطقه‭ ‬اتفاقي‭ ‬افتاده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬مردم‭ ‬پر‭ ‬اهميت‭ ‬تلقي‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬اتفاق‭ ‬مهم،‭ ‬انگار‭ ‬اندكي‭ ‬هم‭ ‬سهل انگاري‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬فقط‭ ‬كافي‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬گفته هاي‭ ‬مردم‭ ‬گوش‭ ‬كنيم!به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬در‭ ‬طرح هاي‭ ‬آينده،‭ ‬عنايت‭ ‬به‭ ‬عدالت،‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬كام‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬شيرين تر‭ ‬كند‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 93 بازدید