زیبایی های مدرسه صفایی

 

زیبایی ها و حسنات، ذاتی انسان هستند و نازیبایی ها و نابهنجاری ها، چونان بیماری عارض ذات سلامت آدمی می شوند. همین که بحث آلوده شدن مطرح هست، نشانگر این است که زشتی ها ذاتی انسان نیست. این را هم در مدرسه فکری و تربیتی حضرت آیت ا... علی صفایی حائری آموختم. او که به پهنه دانسته هایش گستره عمل داشت و به عمق ایمانش، کردار مؤمنانه. من در جمال او، علم و عمل را توأمان در کمال می یافتم و از او آموختم برای زندگی، برای جزءجزء زندگی باید معیار داشت و با این معیار عیارها را سنجید و در تعامل با مردم با حفظ معیارها، مراقب «بلور خاطر» شان بود که ترک بر ندارد.او در تحمل و بردباری معلم مدارا بود. در رفاقت، آخر راه و می شود راحت گفت، صفایی حائری ، اند رفاقت، اند مرام، اند صداقت، اند زیبا دیدن و اند پرده پوشی، اند برادری و اند همه کارهای خوب بود و همین مرام او بود که بسیاری از افراد رمیده از همه جا را دگرباره به ملاقات خدا می برد. خدایی که مهربان تر بود و به قول آن بنده خدا اند معرفت بود.او دارای مبنا بود و برای تربیت دینی خود و دیگران مبانی را رعایت می کرد.مبانی تعلیم و تربیت اسلامی را در مدرسه تربیتی او می شد دید و هدف شناسی آگاهانه او دراین مسیر هم جالب توجه بود. او به تغییر و بهتر شدن مدام خویش باور داشت و این باور را به عمل در می آورد. ظرفیت تحمل بالایی داشت و در ایجاد این ظرفیت در دیگران هم مهارت بالایی داشت. ظرافت رفتاری و موضع گیری مناسب  تربیتی از او صاحب نفسی ساخته بود که می توانست از سنگ های تیره هم گوهر شب چراغ بسازد. گوهرهایی که از هم افزایی خود، جامعه روشن را تشکیل دهند. استاد به تربیت و پرورش استعداد آدم ها توجه داشت و درعین باور به جامعه دینی و حکومت دینی در برابر نظریه جامعه دین داران و حکومت متدینان، نقش خود آحاد جامعه را کم رنگ نمی دید. اگرچه تکلیف گرا بود اما برای به نتیجه رسیدن رسالت تکلیفی تلاشی جهادگونه درپیش می گرفت.حرف آخر این که استاد صفایی حائری همچنان که در دشواری های زندگی یاور مردم بود و در وادی های پیچیده معرفتی هم دستگیر اهل دل بود، با نگارش ده ها کتاب و سخنرانی و جلسه درس، آدمی را در وادی انسان شدن چند گام به پیش می برد.کاش او را بیشتر بشناسیم، تا «مسئولیت و سازندگی» را بفهمیم، «روش نقد» را یاد بگیریم و «جاری با قرآن» را تجربه کنیم، به فهم روز آمد از «عاشورا» برسیم و «بشنو از نی» خوانان دعای ابوحمزه را فهم کنیم...
صفحه 12 اندیشه ، شماره سریال 17311 ، تاریخ انتشار 880422
/ 0 نظر / 91 بازدید