شير‭ ‬تنگه‭ ‬مرصاد

يادش‭ ‬بخير،‭ ‬كرمانشاه‮...‬‭ ‬تنگه‭ ‬حسن آباد‮...‬عمليات‭ ‬مرصاد‮.‬‭ ‬يادش‭ ‬بخير،‭ ‬مرداني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬عمليات،‭ ‬غيرت‭ ‬را،‭ ‬شجاعت‭ ‬را،‭ ‬مردانگي‭ ‬را‭ ‬چنان‭ ‬معنا‭ ‬كردند‭ ‬كه‭ ‬عمله‭ ‬منافق‭ ‬شيطان‭ ‬و‭ ‬فرزندخوانده هاي‭ ‬صدام،‭ ‬دريافتند‭ ‬نبايد‭ ‬گمان‭ ‬برند،‭ ‬بيشه‭ ‬را‭ ‬خالي،‭ ‬چه‭ ‬پلنگ ها‭ ‬و‭ ‬شيراني‭ ‬به‭ ‬كمين‭ ‬نشسته اند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬هيچ‭ ‬شغالي‭ ‬اجازه‭ ‬عبور‭ ‬نمي‮ ‬دهند‮.‬‭ ‬آنها،‭ ‬پشت‭ ‬گرم‭ ‬به‭ ‬پوشش‭ ‬هوايي‭ ‬جنگنده هاي‭ ‬دشمن‭ ‬كينه جوي‭ ‬عراقي‭ ‬و‭ ‬براساس‭ ‬اطلاعات‭ ‬غلط‭ ‬مي‮ ‬آمدند‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬ياري‭ ‬صدام‭ ‬روياي‭ ‬باطل‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬تعبيرگر‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬‮«‬فروغ‭ ‬جاويدان‮»‬‭ ‬خود‭ ‬دشمن‭ ‬كيشي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬جاودانه‭ ‬كنند،‭ ‬اما‮...‬‭ ‬‮«‬و‭ ‬مكروا‭ ‬و‭ ‬مكرا‮...‬‭ ‬وا‮...‬خيرالماكرين‮»‬‭ ‬را‭ ‬نخوانده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬نمي‮ ‬توانستند‭ ‬بفهمند‭ ‬در‮«...‬به‭ ‬درستي‭ ‬كه‭ ‬خداي‭ ‬تو‭ ‬در‭ ‬كمين‭ ‬آنهاست‮»‬‭ ‬چه‭ ‬رازي‭ ‬نهفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نمي‮ ‬دانستند‭ ‬اين‭ ‬سو،‭ ‬‮«‬بنده‭ ‬برگزيده‭ ‬خدا‮»‬‭ ‬و‭ ‬فرمانده‭ ‬دلاور‭ ‬ارتش‭ ‬اسلام،‭ ‬صياد‭ ‬شيرازي‭ ‬‮«‬وا‮...‬خيرالماكرين‮»‬‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬آنها‭ ‬معنا‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬پاي‭ ‬خود‭ ‬به«مرصاد‮»‬‭ ‬گرفتار‭ ‬خواهند‭ ‬آمد.تا‭ ‬بفهمند‭ ‬طراحي‭ ‬عمليات‭ ‬نه‭ ‬آن گونه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كانون‭ ‬كشانده‭ ‬است‭ ‬بل،‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬انديشه‭ ‬مطهر‭ ‬صياد‭ ‬شيرازي‭ ‬به‭ ‬روي‭ ‬كاغذ‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توكل‭ ‬به‭ ‬خدا،‭ ‬هوشمندانه‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬درآمده‭ ‬است‮.‬يادش‭ ‬بخير‭ ‬كرمانشاه‮...‬‭ ‬يادش‭ ‬بخير،‭ ‬تنگه‭ ‬حسن آباد‮...‬‭ ‬يادش‭ ‬بخير‭ ‬عمليات‭ ‬مرصاد‮...‬‭ ‬يادش‭ ‬بخير،‭ ‬بمباران ها‮...‬‭ ‬يادش‭ ‬بخير،‭ ‬بالگردها‮...‬‭ ‬يادش‭ ‬بخير،‭ ‬هلي‮ ‬برن‭ ‬نيروها‭ ‬پشت‭ ‬لشكر‭ ‬منافقان‮...‬‭ ‬يادش‭ ‬بخير،‭ ‬فرمانده‭ ‬دلاور‭ ‬خراساني‭ ‬ارتش‭ ‬ايران‮...‬‭ ‬يادش‭ ‬بخير‭ ‬صياد‭ ‬شيرازي‭ ‬كه‭ ‬جبهه هاي‭ ‬جنوب‭ ‬و‭ ‬غرب‭ ‬كشور‭ ‬با‭ ‬افتخار‭ ‬ياد‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬ابد‭ ‬با‭ ‬خويش‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‮.‬‭ ‬ياد‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬يادگار‭ ‬خوبان‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬خوبي‮ ‬هاي‭ ‬فراواني‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬يادگار‭ ‬گذاشت‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬پس،‭ ‬بسياري‭ ‬وقتي‭ ‬با‭ ‬فرزندان‭ ‬از‭ ‬تاريخ‭ ‬اين‭ ‬ملك‭ ‬سخن‭ ‬بگويند،‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬اسوه‭ ‬انسانيت‭ ‬و‭ ‬قهرمان‭ ‬ملي‭ ‬و‭ ‬پهلوان‭ ‬مردانگي‭ ‬نام‭ ‬برند‮.‬يادش‭ ‬بخير‭ ‬ايران‮...‬‭ ‬يادش‭ ‬بخير‭ ‬خوزستان‮...‬‭ ‬يادش‭ ‬بخير‭ ‬كردستان‮...‬‭ ‬يادش‭ ‬بخير‭ ‬ايلام‮...‬‭ ‬يادش‭ ‬بخير‭ ‬آذربايجان‭ ‬غربي‮...‬‭ ‬يادش‭ ‬بخير‭ ‬كرمانشاه‮...‬‭ ‬يادش‭ ‬بخير‭ ‬هشت‭ ‬سال‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‮...‬‭ ‬يادش‭ ‬بخير‭ ‬صياد‭ ‬شيرازي‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 99 بازدید