مديريت‭ ‬واحد‭ ‬آثار‭ ‬باستاني‭ ‬

«بحث‭ ‬مديريت‭ ‬واحد‮»‬‭ ‬از‭ ‬مباحثي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مخصوصا‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مسائل‭ ‬شهري‭ ‬مباحث‭ ‬زيادي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬هنوز‭ ‬افرادي،‭ ‬مخصوصا‭ ‬در‭ ‬شهرداري‮ ‬ها‭ ‬معتقد‭ ‬به‭ ‬طراحي‭ ‬و‭ ‬اعمال‭ ‬مديريت‭ ‬واحد‭ ‬شهري‭ ‬هستند‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬طريق‭ ‬جلوي‭ ‬موازي‭ ‬كاري‮ ‬ها‭ ‬گرفته‭ ‬شود‮.‬
‭ ‬اگرچه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ساحت‭ ‬قصد‭ ‬داوري‭ ‬ندارم‭ ‬اما‭ ‬معتقد‭ ‬به‭ ‬مديريت‭ ‬واحد‭ ‬براي‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬پراكنده كاري‭ ‬و‭ ‬موازي‭ ‬كاري‭ ‬هستم‭ ‬و‭ ‬باور‭ ‬دارم‭ ‬هدايت‭ ‬كارها‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬كانال‭ ‬خيلي‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬مديريت‭ ‬چندگانه‭ ‬در‭ ‬حوزه هايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬مرتبط‭ ‬هستند‮.‬
‭ ‬فكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬درحوزه‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬ميراث‭ ‬فرهنگي‭ ‬كه‭ ‬گوهري‭ ‬گران سنگ‭ ‬براي‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬ميراثي‭ ‬جاودان‭ ‬براي‭ ‬همه‭ ‬مردم‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬اعصار‭ ‬مي‮ ‬باشد‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬تصميم گيري‭ ‬واحد‭ ‬صورت‭ ‬گيرد‭ ‬تا‭ ‬هم‭ ‬كارها‭ ‬به‭ ‬سامان‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬توسعه،‭ ‬چهره‭ ‬زيباي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬نشان‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬هم،‭ ‬آثار‭ ‬باستاني‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬تهديد‭ ‬قرار‭ ‬نگيرد‭ ‬و‭ ‬مجبور‭ ‬نباشيم‭ ‬براي‭ ‬داشتن‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬ديگري‭ ‬چشم‭ ‬بپوشيم‭ ‬بلكه‭ ‬بتوانيم‭ ‬هم‭ ‬‮«‬نقش‭ ‬رستم‮»‬‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬‮«‬قطار‭ ‬را‮»‬‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬فرصت ها‭ ‬و‭ ‬انرژيي‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬پاسگاه‭ ‬و‭ ‬دادگاه‭ ‬رفتن‭ ‬و‭ ‬دعوا‭ ‬صرف‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬براي‭ ‬سازندگي‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬گرفته‭ ‬شود‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬نتيجه،‭ ‬نه‭ ‬اين‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬مانيز‭ ‬نه‭ ‬اين‭ ‬روزگار‭ ‬را‭ ‬خواهيم‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬داريم‮.‬
‭ ‬اگر‭ ‬نگاه‭ ‬واحد‭ ‬و‭ ‬تدبير‭ ‬واحد‭ ‬و‭ ‬تصميم‭ ‬هم‭ ‬واحد‭ ‬باشد،‭ ‬ديگر‭ ‬اختلافي‭ ‬صورت‭ ‬نمي‮ ‬گيرد‭ ‬كه‭ ‬كار‭ ‬به‭ ‬محكمه‭ ‬بكشد‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬شدهاي‭ ‬فراوان‭ ‬منتظر‭ ‬حكم‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬حكم‭ ‬هرچه‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬هر‭ ‬طرف،‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬نعمت‭ ‬طرف‭ ‬ديگر‭ ‬محروم‭ ‬خواهند‭ ‬ماند‮.‬‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬طرف‭ ‬هم‭ ‬كه‭ ‬برنده‭ ‬شود،‭ ‬چيزي‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬خواهد‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬ماجراي‮«‬‭ ‬نقش‭ ‬رستم‮»‬‭ ‬و‭ ‬قطار‭ ‬اصفهان‮-‬‭ ‬شيراز‭ ‬كه‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬‮٠٠٥‬‭ ‬متري‭ ‬نقش‭ ‬رستم‭ ‬عبور‭ ‬كند‭ ‬با‭ ‬مخالفت‭ ‬بنياد‭ ‬پژوهش‭ ‬پارسه‮-‬‭ ‬پاسارگاد‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬ميراث‭ ‬فرهنگي‭ ‬مواجه‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬فعاليت‭ ‬آن‭ ‬متوقف‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬به‭ ‬دادگاه‭ ‬كشيده‭ ‬شد‮.‬
‭ ‬اما‭ ‬امروز‭ ‬وزارت‭ ‬راه‭ ‬و‭ ‬ترابري،‭ ‬به‭ ‬گواه‭ ‬خبر‭ ‬خبرگزاري‭ ‬ميراث‭ ‬فرهنگي،‭ ‬مدعي‭ ‬صدور‭ ‬راي‭ ‬دادگاه‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬خويش‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مدير‭ ‬بنياد‭ ‬پژوهش‭ ‬پارسه-پاسارگاد‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬رد‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دست‭ ‬مسائل‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬شبيه‭ ‬اين‭ ‬ماجرا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سد‭ ‬سيوند،‭ ‬ديديم‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬مسئله‭ ‬بيستون؛‭ ‬شهر‭ ‬توس‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬خوانيم‭ ‬كه‭ ‬گويا‮«‬‭ ‬گذشته‮»‬‭ ‬در‭ ‬چالش‭ ‬با‭ ‬‮«‬آينده‮»‬‭ ‬افتاده‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬‮«‬امروز‮»‬‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬‮....‬‭ ‬انگار‭ ‬كار‭ ‬دارد‭ ‬جوري‭ ‬طراحي‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬يا‭ ‬بايد‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬يا‭ ‬آن‭ ‬را‮.‬‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬تدبير‭ ‬واحد‭ ‬باشد‭ ‬مي‮ ‬توان‭ ‬هم‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬قطار‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حركت‭ ‬درآورد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬ميراث‭ ‬فرهنگي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬كرد‭ ‬‮.‬‭ ‬هم‭ ‬سوار‭ ‬قطار‭ ‬شهري‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬خيابان هاي‭ ‬اصفهان‭ ‬را‭ ‬گشت‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬چهارباغ‭ ‬را‭ ‬داشت‮.‬
‭ ‬هم‭ ‬پروژه‭ ‬ملي‭ ‬كنارگذر‭ ‬شمالي‭ ‬مشهد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سرانجام‭ ‬رساند‭ ‬و‭ ‬هم،‭ ‬حريم‭ ‬تاريخي‭ ‬توس،‭ ‬را‭ ‬سالم‭ ‬وخوش‭ ‬منظر‭ ‬نگه‭ ‬داشت‮.‬‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬جاده‭ ‬توسعه‭ ‬امروز‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬آثار‭ ‬گران‭ ‬سنگ‭ ‬تاريخي‭ ‬را‭ ‬درمعرض‭ ‬خطر‭ ‬حذف‭ ‬از‭ ‬فهرست‭ ‬آثار‭ ‬جهاني‭ ‬قرار‭ ‬نداد‮.‬‭ ‬
نمي‮ ‬دانم‭ ‬كميته اي‭ ‬براي‭ ‬اتخاذ‭ ‬تصميم‭ ‬درباره‭ ‬پروژه هاي‭ ‬مورد‭ ‬نياز‭ ‬امروز‭ ‬و‭ ‬آثار‭ ‬تاريخي‭ ‬كه‭ ‬زيرساخت‭ ‬هويت‭ ‬ملي‭ ‬است،‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬يا‭ ‬نه،‭ ‬اما‭ ‬معتقدم‭ ‬اگر‭ ‬براي‭ ‬اجراي‭ ‬پروژه‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬حوالي‭ ‬آثار‭ ‬باستاني،نشست هاي‭ ‬رو‭ ‬در‭ ‬رو،‭ ‬كارشناسي‭ ‬و‭ ‬فراگير‭ ‬شكل‭ ‬بگيرد،‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬با‭ ‬اندك‭ ‬مانوري،‭ ‬هم‭ ‬پروژه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نتيجه‭ ‬رساند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬ميراث‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬كرد‭ ‬تا‭ ‬نياز‭ ‬نباشد‭ ‬قصه‭ ‬برج‭ ‬جهان‭ ‬نما‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬شكل‭ ‬گيرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آخر‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬تخريب‭ ‬قسمتي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬شويم‮.‬
‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬اول‭ ‬كار‭ ‬را‭ ‬جوري‭ ‬مديريت‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬حتي‭ ‬به‭ ‬اختلاف‭ ‬هم‭ ‬نرسد،‭ ‬چه‭ ‬رسد‭ ‬به‭ ‬دعوا‭ ‬و‭ ‬محكمه‭ ‬و‭ ‬حكم‭ ‬تخريب‭ ‬‮.‬‭ ‬اين‭ ‬خيلي‭ ‬بهتر‭ ‬است‮.‬
(ص-۶-۱۷/۳/۸۶)

/ 0 نظر / 88 بازدید