چشم‭ ‬فتنه‭ ‬را‭ ‬كور‭ ‬كنيد

نه‭ ‬نيروهاي‭ ‬امنيتي‭ ‬و‭ ‬انتظامي‭ ‬سيستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان‭ ‬از‭ ‬ساير‭ ‬نيروهاي‭ ‬امنيتي‭ ‬و‭ ‬انتظامي‭ ‬در‭ ‬استان هاي‭ ‬ديگر‭ ‬ضعيف تر‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬سيستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان‭ ‬تنها‭ ‬استان‭ ‬مرزي‭ ‬ماست‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬قضا‭ ‬استان هاي‭ ‬همجوار‭ ‬با‭ ‬كشورهاي‭ ‬درگير‭ ‬بحران‭ ‬هم‭ ‬كم‭ ‬نداريم‮.‬
‭ ‬اما‭ ‬چرا‭ ‬حوادث‭ ‬تلخ‭ ‬از‭ ‬قبيل‭ ‬حادثه‭ ‬شهادت‭ ‬فرزندان‭ ‬ملت‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬زاهدان،‭ ‬يا‭ ‬غائله‭ ‬ريگي‭ ‬و‭ ‬ماجراي‭ ‬تاسوكي،‭ ‬تا‭ ‬گروگان گيري‮ ‬هاي‭ ‬گوناگون‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬استان‭ ‬روي‭ ‬مي‮ ‬دهد؟‭ ‬اين‭ ‬سوالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬براي‭ ‬آن‭ ‬پاسخ‭ ‬يافت‮.‬‭ ‬اين‭ ‬سوال‭ ‬را‭ ‬اصلا‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬پاك‭ ‬كرد‭ ‬تا‭ ‬زحمت‭ ‬پاسخگويي‭ ‬بر‭ ‬شانه‭ ‬كسي‭ ‬سنگيني‭ ‬نكند،‭ ‬چه‭ ‬باز‭ ‬با‭ ‬حادثه اي‭ ‬ديگر‭ ‬اين‭ ‬سوال‭ ‬تكرار‭ ‬خواهد‭ ‬شد‮.‬
‭ ‬اين‭ ‬پرسش،‭ ‬پاسخ‭ ‬مي‮ ‬خواهد؛‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬صريح‭ ‬و‭ ‬شفاف‭ ‬و‭ ‬صادقانه‮.‬‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬مسئوليتشان‭ ‬بيشتر‭ ‬است‭ ‬آنها‭ ‬بايد‭ ‬پاسخ‭ ‬بدهند‭ ‬چقدر‭ ‬در‭ ‬واشكافي‭ ‬رويدادها‭ ‬تلاش‭ ‬كرده اند‮.‬‭ ‬چقدر‭ ‬ريشه‭ ‬حوادث‭ ‬را‭ ‬يافته اند‭ ‬و‭ ‬چقدر‭ ‬براي‭ ‬بازتوليد‭ ‬نشدن‭ ‬حوادث‭ ‬تلخ‭ ‬كار‭ ‬كرده اند‭ ‬و‭ ‬راهكار‭ ‬يافته اند‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬كرده اند؟‭ ‬راستي‭ ‬چقدر؟‭ ‬آيا‭ ‬ماجراي‭ ‬تاسوكي‭ ‬تا‭ ‬ريشه ها‭ ‬دنبال‭ ‬شد؟‭ ‬آيا‭ ‬قصه‭ ‬ريگي‭ ‬به‭ ‬نقطه‭ ‬پايان‭ ‬رسيد؟‭ ‬آيا‭ ‬خواست‭ ‬مردم‭ ‬بر‭ ‬‮«‬رمي‮»‬‭ ‬اين‭ ‬‮«‬جمره‮»‬‭ ‬برآورده‭ ‬شد؟‭ ‬و‭ ‬صدها‭ ‬آياي‭ ‬ديگر‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬پاسخگويي‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬كدام‭ ‬كساني‭ ‬بايد‭ ‬بنشينند‭ ‬و‭ ‬چشم‭ ‬در‭ ‬چشم‭ ‬مردم‭ ‬پرسشگر،‭ ‬پاسخ‭ ‬بدهند‮.‬‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬بگويند‭ ‬ترور،‭ ‬يك‭ ‬اقدام‭ ‬كور‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬نظامي‭ ‬ندارد،‭ ‬پاسخ‭ ‬درستي‭ ‬نيست‮.‬
‭ ‬ترور‭ ‬اگر‭ ‬كور‭ ‬هم‭ ‬هست،‭ ‬اما‭ ‬بيداري‭ ‬چشم‭ ‬فتنه‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬آرامش‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬برهم‭ ‬مي‮ ‬زند،‭ ‬اما‭ ‬همه‭ ‬چيز‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬نظامي‭ ‬نبايد‭ ‬ارزيابي‭ ‬و‭ ‬ارزشگذاري‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬بلكه‭ ‬همه جانبه‭ ‬بايد‭ ‬بدان‭ ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬پديده ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬راه ها‭ ‬بازشكافت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نتيجه‭ ‬رساند‭ ‬و‭ ‬بسترهاي‭ ‬فتنه‭ ‬را‭ ‬جمع‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬صريح تر،‭ ‬اين‭ ‬درست‭ ‬كه‭ ‬ترور‭ ‬يك‭ ‬اقدام‭ ‬ناجوانمردانه‭ ‬و‭ ‬كور‭ ‬است‮.‬
‭ ‬اما‭ ‬بايد‭ ‬چشم‭ ‬فتنه‭ ‬را‭ ‬كور‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬اقدامات‭ ‬امنيتي‭ ‬و‭ ‬نظامي‭ ‬و‭ ‬انتظامي،‭ ‬نيازمند‭ ‬اقدامات‭ ‬اجتماعي،‭ ‬اخلاقي،‭ ‬سياسي،‭ ‬فرهنگي،‭ ‬اقتصادي‭ ‬و‮...‬‭ ‬نيز‭ ‬هست‮.‬‭ ‬با‭ ‬تامل‭ ‬در‭ ‬ماجراهاي‭ ‬روي‭ ‬داده‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬دريافت‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬اول،‭ ‬نبايد‭ ‬اجازه‭ ‬ايجاد‭ ‬گره‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬دوم‭ ‬بايد‭ ‬گره ها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬سرانگشت‭ ‬تدبير‭ ‬گشود،‭ ‬چه‭ ‬اين‭ ‬گره ها‭ ‬را‭ ‬هيچ‭ ‬دنداني‭ ‬باز‭ ‬نمي‮ ‬كند‮.‬
‭ ‬اين‭ ‬گره ها،‭ ‬نيازمند‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬گرفتن‭ ‬دستان‭ ‬پرتجربه‭ ‬پيران‭ ‬منطقه‭ ‬نيز‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ميان‭ ‬بردن‭ ‬بستر‭ ‬شرارت ها‭ ‬هم‭ ‬عزم‭ ‬همگاني‭ ‬مردم‭ ‬آن‭ ‬سامان‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬طلبد‮.‬‭ ‬فكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬اگر‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬ظرفيت‭ ‬بزرگان‭ ‬منطقه‭ ‬براي‭ ‬ساماندهي‭ ‬به‭ ‬اوضاع،‭ ‬بيشتر‭ ‬استفاده‭ ‬كنيم‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬كارهايي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬تفنگ‭ ‬درست‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬كلمه‭ ‬درست‭ ‬حل‭ ‬خواهيم‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬جدول‭ ‬امنيتي‭ ‬اين‭ ‬استان،‭ ‬ستون هاي‭ ‬افقي‭ ‬و‭ ‬عمودي‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬نيروهاي‭ ‬امنيتي،‭ ‬نظامي،‭ ‬انتظامي‭ ‬و‭ ‬دولتي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ستون‭ ‬عمودي‭ ‬بگذاريم،‭ ‬ناگزير‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬ستون‭ ‬افقي‭ ‬هم‭ ‬ظرفيت هاي‭ ‬همخوان‭ ‬منطقه اي‭ ‬را‭ ‬بگذاريم‭ ‬تا‭ ‬اين‭ ‬جدول‭ ‬حل‭ ‬شود‮.‬
به‭ ‬نظر،‭ ‬سيستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان‭ ‬براي‭ ‬سالم سازي‭ ‬از‭ ‬فتنه‭ ‬اشرار،‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬چيز،‭ ‬حتي‭ ‬اقدام‭ ‬نظامي‭ ‬و‭ ‬امنيتي،‭ ‬نيازمند‭ ‬يك‭ ‬عزم‭ ‬ملي‭ ‬براي‭ ‬برون رفت‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬وضع‭ ‬است‮.‬
‭ ‬اگر‭ ‬اين‭ ‬عزم‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬همه‭ ‬هم‭ ‬هست،‭ ‬روي‭ ‬داد،‭ ‬مي‮ ‬توان‭ ‬نقطه‭ ‬پايان‭ ‬شرارت‭ ‬و‭ ‬حوادث‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬چشم‭ ‬غيرمسلح‭ ‬ديد‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬بايد‭ ‬براي‭ ‬شكل گيري‭ ‬اين‭ ‬عزم‭ ‬تلاش‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬كوتاه مدت‭ ‬از‭ ‬ماموران‭ ‬خواست،‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬چشمانشان‭ ‬باز‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬چه‭ ‬،‭ ‬چشم‭ ‬فتنه‭ ‬هنوز‭ ‬بيدار‭ ‬است‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 91 بازدید