پليس‭ ‬ساكت‮!‬

خيلي‭ ‬از‭ ‬اوقات‭ ‬ديده ام،‭ ‬ترافيك‭ ‬در‭ ‬چهارراه هاي‭ ‬مشهد،‭ ‬مخصوصاً‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬پايين شهر،‭ ‬گره‭ ‬مي‮ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬رانندگان،‭ ‬تاب‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬مي‮ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬بوق،‭ ‬سوهان‭ ‬روح‭ ‬همديگر‭ ‬و‭ ‬رهگذران‭ ‬مي‮ ‬شوند‮.‬‭ ‬اين‭ ‬صحنه ها‭ ‬هنگام‭ ‬غروب‭ ‬و‭ ‬اوايل‭ ‬شب‭ ‬بيشتر‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬مي‮ ‬خورد‭ ‬اما‭ ‬كمتر‭ ‬شاهد‭ ‬حضور‭ ‬پليس‭ ‬راهنمايي‭ ‬و‭ ‬رانندگي‭ ‬هستيم‮.‬
‭ ‬يادم‭ ‬هست،‭ ‬زماني،‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬آقاي‭ ‬پليس‭ ‬دوست داشتني‭ ‬پرسيدم‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬آنجا‭ ‬تابلو‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬پليس‭ ‬ديگر‭ ‬گفت،‭ ‬تابلو‭ ‬نماد‭ ‬يك‭ ‬پليس‭ ‬خوب،‭ ‬محترم‭ ‬و‭ ‬ساكت‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬رعايت‭ ‬دستوراتش،‭ ‬ترافيك‭ ‬رواني‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‮.‬
اين‭ ‬حرف‭ ‬درستي‭ ‬است‮.‬
‭ ‬بايد‭ ‬همه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬رشد‭ ‬برسيم‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دستورات‭ ‬تابلو‭ ‬توجه‭ ‬كنيم،‭ ‬درست‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬دستورات‭ ‬خود‭ ‬پليس،‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬بدون‭ ‬گفتگو‭ ‬و‭ ‬چانه‭ ‬زدن‮!‬
اما‭ ‬تا‭ ‬رسيدن‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬درجه‭ ‬از‭ ‬رشد‭ ‬فرهنگ‭ ‬شهروندي‭ ‬و‭ ‬ترافيك،‭ ‬بايد‭ ‬پليس‭ ‬حضور‭ ‬بيشتري‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬لااقل‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬معلم،‭ ‬براي‭ ‬رفع‭ ‬اشكال‮!‬‭ ‬بله‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬كتاب،‭ ‬كه‭ ‬بهترين‭ ‬دوست،‭ ‬پنددهنده‭ ‬و‭ ‬راهنماي‭ ‬ساكت‭ ‬و‭ ‬عالمي‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬معلم‭ ‬و‭ ‬رهنما‭ ‬هم‭ ‬هست،‭ ‬با‭ ‬وجود«تابلوها‮»‬‭ ‬نيز‭ ‬همچنان‭ ‬نيازمند‭ ‬حضور‭ ‬پليس‭ ‬هستيم،‭ ‬اگرنه‭ ‬براي‭ ‬تدريس‭ ‬و‭ ‬تعليم‭ ‬قانون،‭ ‬لااقل‭ ‬براي‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬ايجاد‭ ‬اشكال‮!‬‭ ‬اگرچه‭ ‬فكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬اگر‭ ‬كسي‭ ‬رانندگي‭ ‬شهر‭ ‬مشهد‭ ‬را‭ ‬مطالعه‭ ‬كند‭ ‬درمي‮ ‬يابد‭ ‬كه‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬تابلوها،‭ ‬اين‭ ‬پليس هاي‭ ‬ساكت‭ ‬و‭ ‬مأموران‭ ‬گشت‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬پليس‭ ‬خصوصي‭ ‬هم‭ ‬داريم،‭ ‬درست‭ ‬مثل‭ ‬معلم‭ ‬خصوصي،‭ ‬تازه‭ ‬معلوم‭ ‬هم‭ ‬نيست‭ ‬قبول‭ ‬بشويم‮!‬‭ ‬قبول‭ ‬نداريد،‭ ‬نگاه‭ ‬كنيد‭ ‬چقدر‭ ‬به‭ ‬دستور‭ ‬تابلوها‭ ‬احترام‭ ‬مي‮ ‬گذاريم؟‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬پارك‭ ‬ممنوع‭ ‬است،‭ ‬دوبل‭ ‬هم‭ ‬پارك‭ ‬مي‮ ‬كنيم،‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬دور‭ ‬زدن‭ ‬ممنوع‭ ‬است،‭ ‬پرشتاب تر‭ ‬دور‭ ‬مي‮ ‬زنيم‮.‬‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬حق‭ ‬تقدم‭ ‬رعايت‭ ‬شود‭ ‬رعايت‭ ‬نمي‮ ‬كنيم،‭ ‬چراغ‭ ‬زرد،‭ ‬پيش كش،‭ ‬از‭ ‬چراغ‭ ‬قرمز‭ ‬هم‭ ‬رد‭ ‬مي‮ ‬شويم‮.‬
حالا‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬وضعيت،‭ ‬مي‮ ‬توان‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬تابلو،‭ ‬همه‭ ‬چيز‭ ‬را‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬تلقي‭ ‬كرد؟‭ ‬تازه‭ ‬به‭ ‬بهبود‭ ‬فرهنگ‭ ‬ترافيك‭ ‬اميد‭ ‬هم‭ ‬بست؟‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬معتقدم‭ ‬بايد‭ ‬پليس،‭ ‬حضور‭ ‬هدايتگرانه‭ ‬و‭ ‬آموزشي‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اعمال‭ ‬قانون‭ ‬و‭ ‬جريمه‭ ‬هم،‭ ‬با‭ ‬حفظ‭ ‬احترام‭ ‬شهروندان،‭ ‬با‭ ‬تذكرات‭ ‬خود،‭ ‬مقررات‭ ‬ناديده‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬فراموش‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬توضيح‭ ‬دهد‮.‬
‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬دانم‭ ‬كه‭ ‬كار‭ ‬پليس‭ ‬اگر‭ ‬همان‭ ‬ايستادن‭ ‬چند‭ ‬ساعته‭ ‬در‭ ‬خيابان‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬قدر‭ ‬كافي‭ ‬خستگي‮ ‬آفرين‭ ‬است،‭ ‬كه‭ ‬روح‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬جسم‭ ‬را،‭ ‬فرسوده‭ ‬مي‮ ‬كند،‭ ‬اما‭ ‬ديگر‭ ‬شهروندان‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬كافي‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬شب‭ ‬با‭ ‬اسباب‭ ‬فرسايش‭ ‬روح‭ ‬و‭ ‬روان‭ ‬مواجه‭ ‬هستند‭ ‬پس‭ ‬براي‭ ‬برقراري‭ ‬تعامل‭ ‬بايد،‭ ‬خستگي‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬جايي‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬فراموش‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬احترام‭ ‬گذاشت‮.‬‭ ‬هم‭ ‬پليس‭ ‬به‭ ‬مردم،‭ ‬هم‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬پليس،‭ ‬اين‭ ‬براي‭ ‬همه‭ ‬بهتر‭ ‬است‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 88 بازدید