این مستاجرهای دوست نداشتنی!

حق الناس... این دو کلمه، یک جهان معنی دارد. یک جهان بینی دارد. یک مکتب است. اصلا انسان را، همه ادعا و باور هایش را با این ترازو می سنجند که چقدر در رعایت این « حق الناس» فرمان حضرت حق را می برد و « حق الله» اطاعت و بندگی را به جا می آورد. حضرت خدا نیز برای این حق چنان دقیق است و ترازوی« فمن یعمل مثقال ذره...» را بر پا می کند که حساب دست همه می آید و از ذرهای فرو نمی گذارد. یعنی خدایی که هزاران دریای رحمت و مغفرت دارد، این جا غباری هم نمی شوید از کسی که حق الناس بر ذمه داشته باشد. خیلی سخت می گیرد خدا اما خیلی از ما ها آسان می گذریم از حق الناس. خیلی راحت آتش در خانه آبرویشان می گیریم و راحت تر از آن، باد می شویم در خرمن اموال شان. نفرمایید که چنین نیست، فقط با یک نمونه با شما سخن می کنیم و آن همین ماجرای موجر و مستاجر است؛ جناب مستاجر چقدر حقوق صاحب ملک را رعایت می کند و موجر چقدر بر مدار انصاف و مداراست، مروت پیشکش؟ موجری را دیدم که چون فرزندان در راه مستاجر، دوقلو اعلام شده بودند، به آن ها اعلام جنگ کرده بود که یا کرایه را بالا ببرید و یا خانه را تخلیه کنید! بچه ها هنوز به دنیا نیامده بودند، بدهکار موجر شدند! از آن طرف هم مستاجرهای را می توان به شما نشان دهم که تا می توانند سعی می کنند اجاره را « دودره» کنند. باید به زور از آن ها گرفت اجاره را. اگر هم بدهند نه تنها برایش اولویت قائل نیستند که آخرین پرداختی خواهد بود. غافل از اینکه اجاره هم همان بدهی است که اگر طلبکار پی اش آمد، در صورت وسع وقت، باید نماز را شکست و آن را پرداخت اما برخی ها اجاره نمی دهند و طلبکار هم می شوند که چرا طلبت را مطالبه می کنی؟ بنده خدایی می گفت؛ مستاجری داشتیم که اجاره اش را نداد و رفت، حالا پس از دوسال از او طلب مان را می خواهیم، می گوید : دو روز به من مهلت بدهید به کارت تان واریز می کنم و در این دوسال، هنوز دو روز نشده، انگار! دیگری می گفت؛ مستاجرهایم خانه را با میدان جنگ انگار اشتباه گرفته بودند چون آباد تحویل گرفتند اما ویرانه گذاشتند و رفتند حتی یکی شان ناجوانمردی را تمام کرد و توی لوله ها بتون ریخته بود که اصلاح شبکه کلی وقت گرفت و هزینه روی دستم گذاشت. انگار نمی دانند مال مردم امانت است و حق الناس که باید مراقب باشند به آن آسیب نرسانند. راست می گفت مرد. خانه استیجاری نزد مستاجر « امانت» است. این را در کلاس های فقه و حقوق بارها می گویند و حرمت امانت نیز نزد مردم مشخص است اما برخی ها نه حرمت امانت را نگه می دارند و نه حریم حق الناس را اما بدانند که اگر امروز کسی یقه شان را نگرفت، فردا روزی هست که یقه شان را سخت خواهند گرفت و آن وقت فرصت جبران هم نخواهد بود. کاش از همین امروز خود را ملزم کنیم به رعایت حق الناس، کاش حق مردم را پاس بداریم تا دیگران هم پاسدار حقوق ماباشند چه در این دنیا، با همان دست می گیری که داده ای....

ب / شماره 3476 /  یکشنبه  07 آبان 1396/ صفحه اول و 3/

/ 0 نظر / 98 بازدید