پدر، مادر ! ما متهمیم!

آن قدر که بر واجبات تاکید دارید و مدام بر آن پا می فشارید و درباره آن سخن می گویید، 10 درصد آن را برای پرهیز از محرمات وقت نمی گذارید. اصرار نمی کنید و گاه، حتی نمی گویید. خب نتیجه این می شود که برخی افراد با وجود انجام واجبات و حتی تعصب نسبت به برخی عبادات، از محرمات پرهیزگاری که باید داشته باشند ندارند. لذا می بینی که طرف مثلا نماز هم می خواند حتی در صف جماعت هم می ایستد اما از مسجد که بیرون آمد، از گران فروشی در محل کسب و کم کاری در محل کار و بدگویی در جمع دوستان و بد اخلاقی در میان خانواده ابایی ندارد. اصلا هم فکر نمی کند که «ان الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر» در شرح نماز است و باید که نماز انسان را از فروافتادن در ورطه فحشا و زشتی ها و منکرات باز دارد، اما ... اما انگار باز نمی دارد! خب آیه حق کلام خدا که «لا ریب فیه» است ، پس در اعمال خودمان باید شک کنیم، که آیا آنچه انجام داده ایم، بهره ای از نماز داشته است یا برحسب عادت برخاسته ایم و نشسته ایم و به سلام رسیده ایم و فراموش کرده ایم و دیگر هیچ؟! یاد حرف دکتر شریعتی افتادم که می گفت: سلام، اول آشنایی است و چه رازی است که نماز با سلام به پایان می رسد، شاید این آغازی دیگر باشد ... بله، سلام نماز یک آغاز دیگر است و انسان را باید در تقوا، غسل دهد و لباس پرهیز بپوشاند و در آغازی دیگر قرار دهد، آغازی که گناه در آن به بن بست بخورد...

بله باید در کنار انجام واجبات، بر ترک محرمات هم تاکید موکد داشت، باید همان طور که پدر و مادر فرزند خود را برای نماز ، بیدار می کنند و سرخط می آورند، باید در پرهیز دادن از دروغ و ریا و تظاهر هم او را سر خط صداقت بیاورند. با پرهیز از درازدستی و ویژه خواری. چشم ناپاکی و تردامنی و بدزبانی ، نیز سر خط سلامت بنشانند. با آن تشویق ها و این انذارهاست که دو بال فراهم می شود برای اوج گرفتن انسان والا اگر فقط تاکید بر انجام واجب باشد و کسی هراس انجام حرام نداشته باشد که کار درست نمی شود. اصلا هیچ پرنده ای با یک بال نمی تواند بپرد حتی در مسافت های کوتاه چه رسد به انسان که باید مسافت خاک تا خدا را بپیماید و ... پسرم که در این باره می گفت: من خودم را در جایگاه متهم یافتم. در این جایگاه هم خیلی از شما ها کنار من هستید و به واقع ما شرح این کلام دکتر شریعتی هستیم که ؛«پدر، مادر، ما متهمیم»! بله متهمیم و برای رفع اتهام باید از این پس به موازات تاکید بر انجام واجبات، بر ترک محرمات هم تاکید موکد داشته باشیم تا جامعه نمازخوان و مسلمان ما از زشتی ها ی دروغ و دغل و حرام خواری و حرام کاری و حرام پنداری و ... هم پاک شود.

خراسان - مورخ یکشنبه 1394/03/17 شماره انتشار 18988 /صفحه16/بدون موضوع

/ 0 نظر / 93 بازدید