از خار مغیلان هم اندیشه نباید کرد

چگونه دیدن است که آدمی را به درک و فهم می رساند. هرچه این نگاه دقیق تر و جامع تر، درکِ حقیقت ها هم آسان تر و این خود البته نیازمند روشنایی است و می توان به قاعده همان ماجرای فیل مولوی توجه کرد که در تاریکی هرکس به میزان هوشیاری دست و موضعی که بدان رسید، درکی یافت اما روشنایی که آمد، فهمیدند حقیقت ماجرا چیست پس باید کوشید برای تمام ساحتی دیدن همه رویدادهای طبیعی و غیر طبیعی را و در این دیدن هم باید خوب دید. این خوب دیدن است که به اصلاح رفتار می انجامد و حتی باید در ساحت عبودیت، هم نگاهی زیبا بین داشت و دانست که هرچه از سوی خدا می رسد نهایت خیر و خیرخواهی است. اگر به درکی برسیم که بر زبان بانوی شعر ایران، پروین اعتصامی رفته است که؛

هر بلائی کز تو آید، رحمتی است

هر که را فقری دهی، آن دولتی است

…. زان بتاریکی گذاری بنده را

تا ببیند آن رخ تابنده را….

بندگی را جور دیگر خواهیم دید و نماز عبودیت را تکبیری بی همانند خواهیم زد و دنیا را با بسم ا…الرحمن الرحیم خواهیم خواند.

خدا رحمت کند استاد صفائی حائری را که توجه مان می داد به اصلاح نگاه خویش بر مدار مهرخوانی در آنچه از خدا می رسد و الا نگاه ظاهر بین ما را در برابر باطن حقیقت قرار می دهد. استاد می فرمایند: “اگر مذهب تو، سنّتى و یا عاطفى باشد، نه جامع معرفت و محبّت و عمل” راه را به بیراهه خواهیم رفت. و کژراهه دهن خواهد گشود به روی ما ” اگر تو انسان را، بازیگر و بازیچه و تماشاچى خیال کنى، نه رهرو منزل عشق و هماهنگ با صراط‍‌ ” دلخور خواهی شد و از هم خواهی پاشید به محض برخورد به اولین مانع اما اگر انسان را رهرو منزل عشق بدانیم دیگر برای رسیدن به صراط مستقیم هیچ مانعی را به رسمیت نخواهد شناخت که برای رسیدن به اقلیم حقیقی وجود باید از عدم ها گذشت. چه خوش گفت حافظ که ؛ ره رو منزل عشقیم و ز سرحد عدم / تا به اقلیم وجود این همه راه آمده‌ایم. در این آمدن هم و برای هدف رسیدن به کعبه حقیقت نیز، از سرزنش خار مغیلان هم نه تنها نباید هراسید که شهد زخم را به جان باید نوش کرد.که حضرت لسان الغیب توجه مان می دهد؛ “در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم” باید به الزامات آن هم عنایت داشت از جمله؛ “سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. که این خارها سفر عشق را زیباتر می کنند…

ب / شماره 4102 / سه شنبه 24 دی 1398 / صفحه 3

http://birjandemrooz.com/?p=13723


/ 0 نظر / 50 بازدید