تهران سفید پوشید

سفید شدتهران
دیروز

به گاه عصر

با ترنم "والعصر"

در ترنم دوستی

برف بارید

و تهران سفید پوشید

و خیلی جاهای دیگر نیز هم

تا در باران نعمت الهی

در گذر از "خسر"به"یسر"

لب ها به مهر

به خنده

 باز شود

در شکوه"وعملوا الصالحات"

دیروز عصر

در تهران و خیلی جاهای دیگر ایران

برف بارید

تا یادمان بیاید

"وتواصواباالحق"را

"وتواصواباالصبر"را

 تا مثل آسمان اهل باران باشیم

و مهربانی کنیم با هم

همه با هم

دیروز عصر

در تهران

و خیلی  مناطق ایران

باران بارید

برف آمد

تا زمین را بشوید

و جان زمان را جلا دهد

و به یادآورد

ما را

- همه ما را -

که جان باید شست

از کینه ها

از نازیبایی ها

و زیبا باید شد

درآستانه بهار

دیروز عصر

برف بارید

در تهران

تا به یادآوریم

 مهربانی باید ببارد

در همه ایران....

خراسان - مورخ شنبه 1389/12/14 شماره انتشار 17787 /صفحه اول
/ 0 نظر / 94 بازدید