همه‭ ‬ايران‭ ‬فاطميه‭ ‬است

همه‭ ‬ايران‭ ‬فاطميه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همين‭ ‬الان‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬خيابان ها‭ ‬چشم‭ ‬بگردانيد،‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬فاطميه‭ ‬مي‮ ‬بينيد،‭ ‬حالا‭ ‬زاهدان‭ ‬باشد‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬كشور‭ ‬يا‭ ‬استان هاي‭ ‬غربي‮.‬‭ ‬از‭ ‬اهواز‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬تا‭ ‬رشت‭ ‬در‭ ‬شمال‮.‬‭ ‬از‭ ‬لرستان‭ ‬تا‭ ‬آذربايجان،‭ ‬از‭ ‬مشهد‭ ‬تا‭ ‬اصفهان،‭ ‬تا‭ ‬تهران،‭ ‬تا‭ ‬شيراز،‭ ‬تا‭ ‬همدان،‭ ‬تا‭ ‬يزد،‭ ‬تا‭ ‬كرمان‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬هر‭ ‬جاي‭ ‬ايران‭ ‬پرچم هاي‭ ‬عزا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اهتزاز‭ ‬مي‮ ‬بيني‭ ‬و‭ ‬مردمي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬سياه‭ ‬پوشيده اند‭ ‬در‭ ‬سوگ‭ ‬سپيده‭ ‬ايمان‭ ‬و‭ ‬زندگي‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬چشم ها‭ ‬و‭ ‬گونه ها‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬نگري،‭ ‬رد‭ ‬پاي‭ ‬باران‭ ‬بهاري‭ ‬معرفت‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬بيني‮.‬‭ ‬پرشكوه‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬وضوح‮.‬‭ ‬اگر‭ ‬دست‭ ‬روي‭ ‬دل‭ ‬خودت‭ ‬هم‭ ‬بگذاري‭ ‬احساس‭ ‬مي‮ ‬كني‭ ‬نبضت‭ ‬جور‭ ‬ديگري‭ ‬مي‮ ‬زند‮.‬‭ ‬انگار،‭ ‬زمان‭ ‬وارد‭ ‬فصل‭ ‬ديگري‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬زمين‭ ‬نيز‭ ‬هم.باد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬پرچم ها‭ ‬مي‮ ‬وزد‭ ‬بوي‭ ‬غربت‭ ‬تا‭ ‬دوردست هاي‭ ‬جانت‭ ‬مي‮ ‬برد‭ ‬و‭ ‬تصوير‭ ‬مظلومانه‭ ‬‮«‬ياس‮»‬‭ ‬در‭ ‬دلت‭ ‬مي‮ ‬نشيند‭ ‬و‭ ‬جانت‭ ‬را‭ ‬غمي‭ ‬جانسوز‭ ‬در‭ ‬خويش‭ ‬مي‮ ‬فشرد‭ ‬و‭ ‬دستانت‭ ‬تا‭ ‬بلنداي‭ ‬يك‭ ‬تصميم‭ ‬قد‭ ‬مي‮ ‬كشد‮.‬‭ ‬تصميم‭ ‬دوري‭ ‬از‭ ‬يأس‭ ‬و‭ ‬ياري‭ ‬اميد‮.‬‭ ‬تصميم‭ ‬بزرگ‭ ‬فاطمي‭ ‬شدن‭ ‬و‭ ‬فاطمي‭ ‬ماندن‭ ‬كه‭ ‬درس‭ ‬فاطمه‭ ‬سلام ا‮...‬‭ ‬عليهاست‮.‬‭ ‬درسي‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬زندگي‭ ‬را‭ ‬سرمشق‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬سرمشقي‭ ‬براي‭ ‬مشق‭ ‬كردن‭ ‬و‭ ‬عاشق‭ ‬شدن،‭ ‬عاشق‭ ‬شدن‭ ‬و‭ ‬عارف‭ ‬شدن‮.‬‭ ‬عارف‭ ‬شدن‭ ‬و‭ ‬اهل‭ ‬حق‭ ‬و‭ ‬عدل‭ ‬شدن‭ ‬‮...‬‭ ‬و‭ ‬علوي‭ ‬شدن‮...‬
فكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬در‭ ‬فاطميه‭ ‬ايران،‭ ‬بايد‭ ‬ايراني‭ ‬و‭ ‬فاطمي‭ ‬زندگي‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬بي‮ ‬بي‭ ‬آموخت،‭ ‬درس‭ ‬حمايت‭ ‬از‭ ‬حق‭ ‬را،‭ ‬ايستادن‭ ‬بر‭ ‬حق‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬پاسداري‭ ‬از‭ ‬ولايت‭ ‬مولا‭ ‬علي‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬امروز‭ ‬ما‭ ‬بايد‭ ‬زندگي‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬براساس‭ ‬مدل‭ ‬زندگي‭ ‬حضرت‭ ‬فاطمه‭ ‬تعريف‭ ‬كنيم،‭ ‬تعريف‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬درآوريم‭ ‬و‭ ‬بدانيم‭ ‬كه‭ ‬درست‭ ‬به‭ ‬اندازه اي‭ ‬كه‭ ‬زندگي‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬حضرت‭ ‬فاطمه‭ ‬شبيه‭ ‬است‭ ‬مي‮ ‬توانيم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬فاطمي‭ ‬بدانيم‮.‬‭ ‬يعني‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬نقش آفريني‭ ‬اجتماعي‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬كانون‭ ‬نبوت‭ ‬و‭ ‬ولايت،‭ ‬آن‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬ايشان‭ ‬به‭ ‬فكر‭ ‬يتيم‭ ‬و‭ ‬فقير‭ ‬و‭ ‬اسير‭ ‬بودند،‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬فكر‭ ‬عمل‭ ‬براي‭ ‬نجات‭ ‬زندگي‭ ‬همشهريان مان‭ ‬از‭ ‬فقر‭ ‬و‭ ‬بي‮ ‬ايماني‭ ‬باشيم‮.‬‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬رفتار‭ ‬ايشان‭ ‬درس‭ ‬بگيريم‭ ‬مخصوصا‭ ‬رابطه‭ ‬حضرت‭ ‬با‭ ‬فضّه‭ ‬كنيزشان‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬مهم تر‭ ‬رابطه‭ ‬عارفانه‭ ‬و‭ ‬عاشقانه‭ ‬خانوادگي‭ ‬بي‮ ‬بي‮ ‬‭ ‬با‭ ‬مولا‭ ‬علي‭ ‬و‭ ‬فرزندان‭ ‬بزرگوارشان‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬سلامت‭ ‬وسعادت‭ ‬خويش‭ ‬فراديد‭ ‬بگذاريم.و‭ ‬بدانيم‭ ‬براي‭ ‬داشتن‭ ‬يك‭ ‬خانواده‭ ‬الگو‭ ‬بايد‭ ‬الگوي‭ ‬خانوادگي‭ ‬بي‮ ‬بي‭ ‬فاطمه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‮.‬‭ ‬مخصوصا‭ ‬در‭ ‬سخت‭ ‬هنگامه اي‭ ‬كه‭ ‬زلزله هاي‭ ‬گوناگون،‭ ‬اساس‭ ‬و‭ ‬بنيان‭ ‬خانواده‭ ‬را‭ ‬تهديد‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬آفت‭ ‬طلاق‭ ‬عافيت‮ ‬‭ ‬سوزي‭ ‬روزافزون‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬طلاق‭ ‬عاطفي‭ ‬و‭ ‬پنهان،‭ ‬گرماي‭ ‬خانواده ها‭ ‬را‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬روز،‭ ‬سردتر‭ ‬مي‮ ‬كند‮.‬‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬گرماي‭ ‬مهر‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬هميشه‭ ‬محتاجيم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جوامع‭ ‬شهري‭ ‬محتاج تر‮.‬‭ ‬پس‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ساحت‭ ‬هم‭ ‬نيازمند‭ ‬مدل‭ ‬زندگي‭ ‬فاطمه،‭ ‬سلام ا‮...‬‭ ‬عليها‭ ‬هستيم‭ ‬كه‭ ‬زندگي‭ ‬خانوادگي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اوج‭ ‬كمال‭ ‬به‭ ‬تماشا‭ ‬مي‮ ‬گذارند‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬در‭ ‬رفتار‭ ‬فردي‭ ‬و‭ ‬اجتماعي‭ ‬خويش،‭ ‬در‭ ‬نحوه‭ ‬پوشش‭ ‬وگويش‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬شكل‭ ‬تعامل‭ ‬با‭ ‬ديگران‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬زندگي‭ ‬محتاج‭ ‬رفتار‭ ‬فاطمي‭ ‬هستيم‭ ‬پس‭ ‬بياييم‭ ‬اين‭ ‬ايام‭ ‬را‭ ‬زماني‭ ‬براي‭ ‬فاطمي‭ ‬شدن‭ ‬بشماريم‭ ‬و‭ ‬فاطمي‭ ‬شويم‮.‬
(ص-۶---۱۰/۳/۸۶)

/ 0 نظر / 92 بازدید