در‭ ‬ركاب‭ ‬شماييم‭ ‬آقا‮!‬

تو‭ ‬را‭ ‬من‭ ‬چشم‭ ‬در‭ ‬راهم،‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬ما‭ ‬چشم‭ ‬در‭ ‬راهيم‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬دانيم‭ ‬با‭ ‬شما،‭ ‬صبح‭ ‬هم‭ ‬خواهد‭ ‬آمد،‭ ‬پس‭ ‬انتظار‭ ‬شما،‭ ‬انتظار‭ ‬صبح‭ ‬و‭ ‬روشني‭ ‬هم‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬سرنوشت‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬انتظار‭ ‬سرشته اند‮.‬‭ ‬انتظار‭ ‬مردي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬آمدن‭ ‬خويش‭ ‬همه‭ ‬آدم ها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خدا‭ ‬آشتي‭ ‬خواهد‭ ‬داد‮.‬‭ ‬اما‭ ‬تا‭ ‬آن‭ ‬روز،‭ ‬كه‭ ‬پرچم‭ ‬در‭ ‬دستان‭ ‬نجيب‭ ‬اما‭ ‬قدرتمند‭ ‬شماست‮.‬‭ ‬پاي‭ ‬پرچم‭ ‬به‭ ‬احترام‭ ‬قامت‭ ‬مي‮ ‬كشيم‭ ‬و‭ ‬ايمان‭ ‬و‭ ‬باورهاي‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬شما‭ ‬عرضه‭ ‬مي‮ ‬كنيم‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬سنت‭ ‬سلف‭ ‬صالح‭ ‬اين‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬خلف‭ ‬وعده‭ ‬مومنان‭ ‬است‮.‬‭ ‬اگر‭ ‬ايمان‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هادي‭ ‬راه‭ ‬عرضه‭ ‬نكنيم‭ ‬و‭ ‬مباد‭ ‬كه‭ ‬چنين‭ ‬باشيم،‭ ‬مبادا‮!‬
آقا‮!‬‭ ‬ابتداي‭ ‬سال‮.‬‭ ‬در‭ ‬جوار‭ ‬امام‭ ‬رضا‭ ‬‮(‬ع‮)‬‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬مشهد،‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اتحاد‭ ‬ملي‭ ‬و‭ ‬انسجام‭ ‬اسلامي‭ ‬خواندي‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬نشان مان‭ ‬دادي‭ ‬و‭ ‬ما،‭ ‬پاي‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬گذاشتيم،‭ ‬بي‮ ‬چون،‭ ‬بي‮ ‬چرا،‭ ‬كه‭ ‬چون‭ ‬و‭ ‬چرا‭ ‬در‭ ‬ساحت‭ ‬عشق‭ ‬معني‭ ‬ندارد،‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬نسل‭ ‬ما،‭ ‬نسل‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس،‭ ‬فرمان‭ ‬امام‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬بي‮ ‬چون‭ ‬و‭ ‬بي‮ ‬چرا‭ ‬پذيرفتند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬شدائد‭ ‬و‭ ‬بلايا،‭ ‬خم‭ ‬به‭ ‬ابرو‭ ‬نياوردند‮.‬‭ ‬امروز‭ ‬هم‭ ‬اگرچه‭ ‬نه‭ ‬آن‭ ‬روز‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬عهد‭ ‬ما‭ ‬همان‭ ‬است‮!‬
آقا‮!‬‭ ‬تو‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬نشان مان‭ ‬بده،‭ ‬به‭ ‬شرافت‭ ‬همه‭ ‬شهيدان‭ ‬قسم،‭ ‬بي‮ ‬چون‭ ‬و‭ ‬بي‮ ‬چرا،‭ ‬خواهيم‭ ‬رفت،‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬مصلحت،‭ ‬بل‭ ‬به‭ ‬حقيقت،‭ ‬با‭ ‬قلبي‭ ‬از‭ ‬يقين‭ ‬سرشار‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ترديد‭ ‬خالي‮.‬‭ ‬خواهيم‭ ‬رفت،‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬نسل‭ ‬خرمشهر‭ ‬چنان‭ ‬رفتند‮.‬
رابطه‭ ‬نسل‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬امام‭ ‬چنان‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬دعا‭ ‬از‭ ‬خداوند‭ ‬خواست‭ ‬تا‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬بسيجيانش‭ ‬محشور‭ ‬گرداند‭ ‬و‭ ‬اينك‭ ‬همان‭ ‬نسل،‭ ‬با‭ ‬شما‭ ‬بر‭ ‬همان‭ ‬عهدي‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬امام‭ ‬بودند‮.‬
آقا‮!‬‭ ‬تو‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اتحاد‭ ‬خواندي‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬اين‭ ‬تكليف‭ ‬را‭ ‬تكبيرةالاحرام‭ ‬بستيم‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬نيست‭ ‬آنكه‭ ‬امروز‭ ‬جز‭ ‬بر‭ ‬مدار‭ ‬وحدت‭ ‬سخن‭ ‬بگويد‮.‬‭ ‬حالا‭ ‬هركس‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬نام‭ ‬و‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬مقام،‭ ‬فرقي‭ ‬نمي‮ ‬كند‮.‬‭ ‬وقتي‭ ‬تو‭ ‬از‭ ‬‮«‬اتحاد‮»‬‭ ‬مي‮ ‬گويي،‭ ‬بذرش،‭ ‬شكوفا‭ ‬مباد‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬قصد‭ ‬تفرقه،‭ ‬واژه‭ ‬مي‮ ‬افشاند‭ ‬و‭ ‬نطقش‭ ‬گويا‭ ‬مباد‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬جز‭ ‬بر‭ ‬محور‭ ‬وحدت‭ ‬كلام‭ ‬بر‭ ‬زبان‭ ‬مي‮ ‬آورد‮.‬
آقا‮!‬‭ ‬تو‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬انسجام‭ ‬اسلامي‭ ‬خواندي‭ ‬و‭ ‬شايسته‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬كارگزاران‭ ‬حكومت‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬قاعده‭ ‬بايد‭ ‬اولين‭ ‬مجريان‭ ‬امر‭ ‬‮«‬ولي‮»‬‭ ‬باشند‮.‬‭ ‬ساز‭ ‬و‭ ‬كارهاي‭ ‬بارورسازي‭ ‬خويشاوندي‭ ‬عقيدتي‭ ‬ايرانيان‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬مسلمانان‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬آورند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬خواست‭ ‬ملت‭ ‬نيز‭ ‬هست،‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬رسم‭ ‬مروت،‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬شيوه‭ ‬مدارا‭ ‬هرچند‭ ‬ايرانيان‭ ‬به‭ ‬مروت‭ ‬نام بردارترند‮.‬
آقا‮!‬‭ ‬مشكلات‭ ‬نه‭ ‬كم‭ ‬است،‭ ‬نه‭ ‬كوچك،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬پرتو‭ ‬هدايت‭ ‬شما‭ ‬و‭ ‬عزم‭ ‬مسئولان‭ ‬و‭ ‬ملت‭ ‬‮-‬‭ ‬اگر‭ ‬يا‭ ‬علي‭ ‬بگويند‭ ‬‮-‬‭ ‬هم‭ ‬كم‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬كوچك‮.‬
آقا‮!‬‭ ‬گاه‭ ‬رابطه‭ ‬مسئولان‭ ‬با‭ ‬مردم،‭ ‬نه‭ ‬آنگونه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬فرمايي‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬پسندي‮.‬‭ ‬گويا‭ ‬دوباره‭ ‬بايد‭ ‬خواند‭ ‬بر‭ ‬آنها‭ ‬عهدنامه‭ ‬مالك‭ ‬اشتر‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مردمداري‮ ‬شان‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬هم‮ ‬آييني‭ ‬و‭ ‬برادري‭ ‬و‭ ‬همنوعي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬يادشان‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬انذارشان‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬ا‮...‬‭ ‬ا‮...‬‭ ‬در‭ ‬برگماري‭ ‬مسئولان،‭ ‬ا‮...‬‭ ‬ا‮...‬‭ ‬در‭ ‬انتخاب‭ ‬مشاوران‭ ‬و‭ ‬ا‮...‬‭ ‬ا‮...‬‭ ‬بر‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬شيوه‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬‮...‬
آقا‮!‬‭ ‬غم‭ ‬دل‭ ‬فراوان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مجال‭ ‬گفتن‭ ‬هم‭ ‬هست،‭ ‬اما؛‭ ‬‮«‬غصه‭ ‬از‭ ‬دل‭ ‬برود‭ ‬تا‭ ‬تو‭ ‬بيايي‮»‬‭ ‬هرچند‭ ‬‮«‬گفته‭ ‬بودم‭ ‬غم‭ ‬دل‭ ‬با‭ ‬تو‭ ‬بگويم‭ ‬چو‭ ‬بيايي‮»‬‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬گفتن‭ ‬لب‭ ‬مي‮ ‬بندم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سخن‭ ‬نخست‭ ‬برمي‮ ‬گردم‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬تا‭ ‬آخر‭ ‬با‭ ‬تو‭ ‬همراهيم‭ ‬اي‭ ‬هادي،‭ ‬اي‭ ‬راهبر‮!‬‭ ‬پس‭ ‬ما‭ ‬سكوت‭ ‬مي‮ ‬كنيم‭ ‬تا‭ ‬تو‭ ‬لب‭ ‬بگشايي‭ ‬به‭ ‬آيه خواني،‭ ‬اي‭ ‬ولي،‭ ‬اي‭ ‬علي‮!‬‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬علي‮!‬
(ص-۲)

/ 0 نظر / 97 بازدید