سرنگ هاي خوني در كوچه ها

آقا يكي بيايد و سرنگ هاي خوني توي كوچه ها را جمع كند. به خدا، اين ابزار آلوده خطرناك است. اين را شهروندي از قاسم آباد مشهد مي گويد و با اشاره به يادداشت »ايدز، غولي كه در مشهد قد مي كشد« تاكيد مي كند، براي جمع آوري سرنگ هاي آلوده از كوچه اي كه خانه اش در آن واقع است و از قضا در مسير يك دبستان هم قرار دارد، به جاهاي متعدد زنگ زدم، آدرس دادم، حتي شماره تلفن و آدرس خانه خودم را دادم، اما دريغ از رسيدگي. اين شهروند تاكيد داشت، بچه ها اگر به اين سرنگ ها دست بزنند و يا در حين بازي به پاي يك كدامشان برود و به آلودگي منجر شود، چه كسي پاسخگوست او مي گفت بارها ديده ام بچه ها، سرنگ هاي خوني و آلوده كه پس از استفاده توسط معتادان تزريقي در محل ريخته شده است، را با پا به اين سو و آن سو مي زنند و من نگرانم، سر »سرنگ« به پاي يك كدامشان برود. آن وقت... آخر قصه را همه مي دانيم. او طنز تلخي در كلام داشت و مي گفت اگر مقامات بهداشتي در اين زمينه وظيفه اي ندارند و پليس هم هنگام استفاده سرنگ ها توسط معتادان آنها را نمي بيند، لااقل به رفتگران زحمت كش شهرداري تاكيد كند، اين ابزار آلوده را جمع آوري كنند. او ليست شماره تلفن هاي سازمان هاي بهداشتي، انتظامي كه تماس گرفته بود را ارائه مي كرد و تلاشش حساس كردن همگان نسبت به موضوع بود. او مي خواست هر كس مسئول قضيه است حساسيت نشان دهد و اين حساسيت را هم به عمل، كامل كند. او در آخر هم تاكيد داشت سلامت مردم را بايد حراست كرد. صحبت هاي او كه تمام شد، ياد كوچه كنار روزنامه افتادم كه سرنگ‌هاي خوني و آلوده آنجا هم كم ريخته نشده است و هر روز، ما شاهد، اين صحنه هاي زشت هستيم كه خود نشانگر زشتي افزون تري است به نام اعتياد تزريقي و معتاداني كه كوچه را محل تزريق و زباله داني سرنگ هاي آلوده كرده اند، بي توجه به اين كه از اين كوچه كودكان و نوجواناني هم مي گذرند كه به جاي هر سرنگ، ده ها سوال در ذهنشان نقش مي بندد و...
نمي دانم پرداختن به اين قضايا، ساز و كار قانوني هم دارد يا نه، اما اين را خوب مي دانم اگر ما، همه ما، فرد به فرد و جمع به جمع، اخلاقيات را رعايت كنيم، پشت ديوار قانون هم همه چيز به سامان خواهد بود و قانونمند. و باز هم معتقدم بايد دغدغه هاي اخلاقي را در جامعه تقويت كرد و كانون و مركز خانواده را چنان گرم نگهداشت،كه هيچ نيروي گريز از مركزي نتواند، افراد را به كوچه هاي بي اخلاقي و پيچ و خم هاي ناسلامتي بكشاند. من براي سلامت سازي فردي و جمعي، جز اخلاق، نسخه شفابخشي نمي شناسم.
(ص-۶)

/ 0 نظر / 100 بازدید