درس نه، دخترك بايد عروس شود!

چشمانش به كيف هاي ويترين دوخته شده است و چشمان من به او!  او همه آرزويش را در يك كيف خلاصه كرده است و من در اين آرزو كه او، با همه استعدادهايش، بتواند به مدرسه برود. شوخي نيست اگر نتواند كيف بخرد، دفتر و كتاب تهيه كند به مدرسه نخواهد رفت، اين را از زبان پدرش شنيده ام، او اما نمي داند، شايد هم در خيال خود زيباترين كيف را انتخاب مي كند و لوازم »دارا و سارا« را اما نمي داند، پدرش دارا نيست، بلكه خيلي فقير است!
آمده بود خبرمان كند به عروسي، به مرد خيره مي شوم و مي پرسم عروسي چه كسي سرش را پايين مي اندازد و مي گويد:  دخترم! مي گويم تو كه دختر بزرگ نداري كلمات شرمگينش را كنار هم مي چيند و مي گويد: همان كه دوم راهنمايي است!  تعجب مي كنم، دخترك صبح داشت خانه ما عروسك بازي مي كرد و شب آمده اند و از عروسي اش حرف مي زنند، نمي دانم از صبح تا شب، چند سال گذشته است كه او عروس شده است! اين را اما مي دانم كه بر پدرش بيش از چند سال گذشته است از صبح تا شب! اصلا وقتي نداري و دستت خالي است و پشتت هم، زمان خيلي دير مي گذرد؛ دير و تلخ، تلخ و سنگين و...
مرد كه حرفش را زد، همه وجود كلمه شدم تا او را قانع كنم، دخترك براي عروس شدن حداقل بايد 6-5 سالي را زمان بگذراند و الا فردا هزار مشكل خواهد داشت و اولين مشكل هم عوضي گرفتن شوهرش با عروسك خواهد بود. و هزار در هزار مشكل خانمان سوز ديگر...

خيلي حرف زدم با مرد، خيلي استدلال كردم اما استدلال او خيلي قوي تر از من بود، او يك برهان قاطع داشت؛ فقر و اينكه از تهيه مخارج تحصيل دخترش وامانده است، حال آنكه او نه مدرسه غيرانتفاعي مي رفت و نه نياز به معلم خصوصي داشت و تنها در مدرسه دولتي درس مي خواند و آنقدر استعداد هم داشت كه نياز به كتاب كمك درسي هم پيدا نكند... به مرد اميد دادم و اينكه مردمان ديار مهر، آنقدر مهربان هستند كه او را براي تهيه لوازم تحصيل شرمنده فرزندش نكنند. آن شب، به قرآن هم استخاره كردم كه خير را در عروس نشدن و ادامه تحصيل بيان مي فرمود. سپس دوباره به مرد قول دادم كه تنها نخواهد ماند در تهيه لوازم تحصيل و مي دانم شما مرا روسفيد خواهيد كرد و لبخند را به او و ديگران هم كه مثل اويند، هديه خواهيد كرد. من آبرويم را گرو مي گذارم و مي دانم اهالي آب و آينه و قرآن مهر را با مهرباني شروع خواهند كرد و دانش آموزان نيازمند را يار وياور خواهند بود... و امروز روز جشن عاطفه هاست.

/ 0 نظر / 3 بازدید