مهربان‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬برنامه

 برف‭ ‬باريد،‭ ‬در‭ ‬مشهد،‭ ‬بي‮ ‬دريغانه‭ ‬هم‭ ‬باريد‮.‬‭ ‬كريمانه‭ ‬هم‭ ‬باريد‮.‬‭ ‬انگار‭ ‬خداوند‭ ‬به‭ ‬حرمت‭ ‬دست هاي‭ ‬پر‭ ‬وضويي‭ ‬كه‭ ‬راهي‭ ‬آسمان‭ ‬مي‮ ‬شد‭ ‬و‭ ‬برف‭ ‬و‭ ‬باران‭ ‬طلب‭ ‬مي‮ ‬كرد‭ ‬براي‭ ‬شهر‭ ‬تشنه‭ ‬برف‭ ‬را‭ ‬تقدير‭ ‬فرمود‮.‬
اما‭ ‬اين‭ ‬نعمت‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬مشهد‭ ‬به‭ ‬نمايش‭ ‬مشكلات‭ ‬تبديل‭ ‬شد‮.‬‭ ‬خيابان ها‭ ‬بند‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬شد‭ ‬قفل‭ ‬شد‮.‬‭ ‬بيشتر‭ ‬خودروهاي‭ ‬شخصي‭ ‬توان‭ ‬بيرون آمدن‭ ‬نداشتند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬قاعده‭ ‬تاكسي‮ ‬ها‭ ‬هم‭ ‬چندان‭ ‬نمي‮ ‬توانستند‭ ‬ميدان‭ ‬مانور‭ ‬داشته‭ ‬باشند،‭ ‬چه‭ ‬اگر‭ ‬مي‮ ‬شد‭ ‬تاكسي‭ ‬را‭ ‬بيرون‭ ‬آورد‭ ‬ساير‭ ‬خودروها‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬خيابان‭ ‬مي‮ ‬آمدند‮.‬‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬بايد‭ ‬تدبير‭ ‬مي‮ ‬شد‭ ‬براي‭ ‬روزهايي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دست‭ ‬تا‭ ‬يك‭ ‬مقام‭ ‬محلي‭ ‬نگويد‭ ‬كنار‭ ‬خيابان‭ ‬مثل‭ ‬آدم‭ ‬برفي‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬خودرويي‭ ‬نيامد‮.‬
‭ ‬راست‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬او؛‭ ‬تك‭ ‬و‭ ‬توكي‭ ‬هم‭ ‬كه‭ ‬مي‭ ‬آمدند‭ ‬كمتر‭ ‬حاضر‭ ‬بودند،‭ ‬سرنشينان‭ ‬خودروي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬عدد‭ ‬يك‭ ‬بيشتر‭ ‬كنند‮.‬‭ ‬فقط‭ ‬اين‭ ‬لطف‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حق‭ ‬مردم‭ ‬مي‮ ‬كردند،‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬پاشيدن‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬برف‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬بفهمانند‭ ‬زمستان‭ ‬است‭ ‬والا‭ ‬‮...‬‭ ‬بگذريم‮.‬‭ ‬جاي‭ ‬گله‭ ‬هم‭ ‬هست‭ ‬همشهري‮!‬‭ ‬تو‭ ‬كه‭ ‬سواره اي،‭ ‬به‭ ‬فكر‭ ‬پياده‮  ‬ها‭ ‬هم‭ ‬باش‮!‬‭ ‬چه‭ ‬اشكالي‭ ‬دارد‭ ‬توي‭ ‬اين‭ ‬سوز‭ ‬و‭ ‬سرما،‭ ‬چند‭ ‬نفري‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مقصد‭ ‬برساني‭ ‬تا‭ ‬فردا‭ ‬روز،‭ ‬ديگران‭ ‬به‭ ‬ياري‭ ‬ات‭ ‬بشتابند‮.‬‭ ‬گر‭ ‬چه‭ ‬گاهي‭ ‬دار‭ ‬مكافات‭ ‬همين‭ ‬جاست،‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬لحظه،‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬شكل‭ ‬كه‭ ‬خودرويي‭ ‬تك‭ ‬سرنشين‭ ‬از‭ ‬كنار‭ ‬خيل‭ ‬منتظران‭ ‬مي‮ ‬گذرد‭ ‬و‭ ‬توجهي‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬نمي‮ ‬كند،‭ ‬چند‭ ‬قدم‭ ‬جلوتر،‭ ‬محتاج‭ ‬كمك‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬صدايش‭ ‬را‭ ‬بلند‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬چند‭ ‬جوانمرد‭ ‬كمك‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬غافل‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬كمك،‭ ‬جوانمردي‭ ‬است،‭ ‬چرا‭ ‬خودش‭ ‬نكرد‮.‬‭ ‬اگر‭ ‬جوانمردي‭ ‬خوب‭ ‬است،‭ ‬چرا‭ ‬خودش‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬روي‭ ‬برگرداند؟‭ ‬بگذريم‮.‬‭ ‬روز‭ ‬دوشنبه‭ ‬مشهد‭ ‬حوزه‭ ‬آزمايش‭ ‬توانمندي‭ ‬ناوگان‭ ‬عمومي‭ ‬هم‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬سوال‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ذهن‭ ‬مي‮ ‬آورد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬همين‭ ‬ناوگان‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬عمومي،‭ ‬انتظار‭ ‬داريم،‭ ‬در‭ ‬بقيه‭ ‬روزها‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬خودروي‭ ‬شخصي‭ ‬استفاده‭ ‬نكنند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬فكر‭ ‬صرفه جويي‭ ‬در‭ ‬مصرف‭ ‬سوخت‭ ‬باشند‮!‬
با‭ ‬همين‭ ‬اتوبوسراني‭ ‬مي‮ ‬خواهيم‭ ‬مسافرت هاي‭ ‬درون‭ ‬شهري‭ ‬را‭ ‬سامان‭ ‬دهيم؟‭ ‬اگر‭ ‬توانمان‭ ‬همين‭ ‬است‭ ‬بي‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬حرف هاي‭ ‬گنده‭ ‬گنده‭ ‬نزنيم‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ترديد‭ ‬نيندازيم‮.‬‭ ‬
چه‭ ‬زماني‭ ‬مي‮ ‬توانيم‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬بخواهيم‭ ‬از‭ ‬خودروي‭ ‬شخصي‭ ‬استفاده‭ ‬نكنند‭ ‬كه‭ ‬توان‭ ‬خدمات دهي‭ ‬منطقي‭ ‬و‭ ‬منظم‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬تا‭ ‬آن‭ ‬روز‭ ‬بايد‭ ‬براي‭ ‬رسيدن‭ ‬به‭ ‬وضع‮ ‬‭ ‬ايده آل‭ ‬تلاش‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬بس‮.‬
‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬مثل‭ ‬اين‭ ‬روزها‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬اجبار‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬خودروهاي‭ ‬عمومي‭ ‬مي‮ ‬خواهند‭ ‬استفاده‭ ‬كنند‭ ‬خوب‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اتوبوسراني‭ ‬توان‭ ‬مضاعف‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬گيرد‭ ‬و‭ ‬مسئولان‭ ‬استان‭ ‬و‭ ‬شهرستان‭ ‬هم‭ ‬تدبيري‭ ‬بينديشند‭ ‬كه‭ ‬اتوبوس‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬ميني‮ ‬بوس هاي‭ ‬نهادها‭ ‬و‭ ‬ادارات‭ ‬هم‭ ‬زمان‭ ‬خالي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ياري‭ ‬سازمان‭ ‬اتوبوسراني‭ ‬بشتابند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬برنامه ريزي‭ ‬اين‭ ‬سازمان‭ ‬درخطوط‭ ‬مورد‭ ‬نياز،‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬سرويس‭ ‬بدهند‮.‬‭ ‬اين‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬همه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬روح‭ ‬همگرايي‭ ‬و‭ ‬تعاون‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬ترويج‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬نشانگر‭ ‬توجه‭ ‬مسئولان‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬مردم‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬مواقع‭ ‬ديگر‭ ‬در‭ ‬ياري‭ ‬مسئولان‭ ‬اهتمام‭ ‬ورزند‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 94 بازدید