شهر‭ ‬قانون

شهر‭ ‬قانون،‭ ‬شهر‭ ‬فرهنگ،‭ ‬شهر‭ ‬زندگي،‭ ‬شهر‭ ‬سرزندگي،‭ ‬شهر‭ ‬رفاقت‮.‬‭ ‬شهر‭ ‬امن،‭ ‬شهر‭ ‬آرامش،‭ ‬شهر‭ ‬لبخند،‭ ‬شهر‭ ‬‮...‬‭ ‬راستي‭ ‬شهر‭ ‬ما‭ ‬كجاست؟و‭ ‬ما‭ ‬چگونه‭ ‬شهرونداني‭ ‬هستيم؟‭ ‬فكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬براي‭ ‬دريافت‭ ‬پاسخ،‭ ‬بايد‭ ‬تا‭ ‬امشب‭ ‬صبر‭ ‬كنيم‮.‬‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬بدون‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬كسي‭ ‬چيزي‭ ‬بگويد‭ ‬در‭ ‬خواهيم‭ ‬يافت،‭ ‬شهر‭ ‬ما‭ ‬كدام‭ ‬شهر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬خود‭ ‬چگونه‭ ‬شهرونداني‭ ‬هستيم،‭ ‬اهل‭ ‬قانون‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬آرامش‭ ‬و‭ ‬رفاقت‭ ‬يا‭ ‬‮...‬‭ ‬خيلي‭ ‬دلم‭ ‬مي‭ ‬خواهد‭ ‬امشب،‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬كوچه هاي‭ ‬شهر‭ ‬من،‭ ‬شهر‭ ‬تو‭ ‬و‭ ‬شهر‭ ‬ما‭ ‬روي‭ ‬مي‮ ‬دهد،‭ ‬نقش‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬تمدن‭ ‬بر‭ ‬پهنه‭ ‬زمان‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬نقاشاني‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬زيبايي،‭ ‬شب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صبح‭ ‬روشن‭ ‬پيوند‭ ‬مي‮ ‬دهيم‮.‬‭ ‬ما‭ ‬مي‮ ‬دانيم‭ ‬سنت هاي‭ ‬ملي،‭ ‬با‭ ‬رعايت‭ ‬باورهاي‭ ‬مذهبي‭ ‬قشنگ تر‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬همه‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬هم،‭ ‬زيبايي‭ ‬را‭ ‬نقش‭ ‬مي‮ ‬كنيم‭ ‬،‭ ‬نقشي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬آيين هاي‭ ‬مذهبي‭ ‬و‭ ‬آداب‭ ‬ايراني‭ ‬شكل‭ ‬مي‮ ‬گيرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬رفتار‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬شكل‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬مشكلات‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬حل‭ ‬مي‮ ‬كند‮.‬‭ ‬تاريخ‭ ‬اين‭ ‬ملك‭ ‬گواه‭ ‬هست‭ ‬كه‭ ‬هرگاه‭ ‬آيين هاي‭ ‬مذهبي‭ ‬و‭ ‬آداب‭ ‬ايراني‭ ‬خويشاوند‭ ‬شده اند،‭ ‬نتيجه،‭ ‬رسم‭ ‬توفيق‭ ‬در‭ ‬لوح‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬بوده‮ ‬‭ ‬است‮.‬‭ ‬سنت‭ ‬اسلام‭ ‬هم‭ ‬پذيرش‭ ‬آداب‭ ‬درست‭ ‬ملل‭ ‬و‭ ‬پرهيزدادن‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬باورهاي‭ ‬نادرست‭ ‬است‮.‬‭ ‬و‭ ‬اينك‭ ‬در‭ ‬شب‭ ‬چهارشنبه‭ ‬آخر‭ ‬سال،‭ ‬امشب،‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬يك‭ ‬‮«‬آزمون‮»‬‭ ‬قرار‭ ‬مي‮ ‬گيريم‮.‬‭ ‬منتهي‭ ‬آزموني‭ ‬كه‭ ‬ديگر‭ ‬فرصت‭ ‬‮«‬خطا‮»‬‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬الا،‭ ‬آمار‭ ‬خطاكاران‭ ‬بالا‭ ‬مي‮ ‬رود‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬خطا‭ ‬كار‭ ‬رفتارش‭ ‬پرهزينه‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬رد‭ ‬شدن‭ ‬در‭ ‬امتحان‮!‬‭ ‬پس‭ ‬فرصت‭ ‬خطا‭ ‬نداريم‭ ‬بلكه‭ ‬بايد‭ ‬خط‭ ‬حق‭ ‬را‭ ‬بخوانيم‭ ‬چه‭ ‬هيچ‭ ‬فردي‭ ‬جز‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬حق‭ ‬به‭ ‬حقيقت‭ ‬نمي‮ ‬رسد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬راه‭ ‬باطل‭ ‬در‭ ‬پيش‭ ‬مي‮ ‬گيرد‭ ‬بايد‭ ‬بداند،‭ ‬انتهاي‭ ‬راه‭ ‬هم‭ ‬باطل‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬مسير‭ ‬انحرافي‭ ‬كسي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مكه‭ ‬نمي‮ ‬رساند‮.‬‭ ‬و‭ ‬حالا،‭ ‬همين‭ ‬امشب‭ ‬ما‭ ‬اگر‭ ‬مي‮ ‬خواهيم‭ ‬شادي‭ ‬كنيم‮.‬‭ ‬اگر‭ ‬مي‮ ‬خواهيم‭ ‬فرهنگ‭ ‬برتر‭ ‬ايراني‭ ‬را‭ ‬فرا‭ ‬ديد‭ ‬بگذاريم‮.‬‭ ‬اگر‭ ‬خواهان‭ ‬آرامش‭ ‬و‭ ‬فضاي‭ ‬بهداشتي‭ ‬براي‭ ‬همه‭ ‬و‭ ‬محيط‭ ‬زيست‭ ‬امن‭ ‬عمومي‭ ‬هستيم،‭ ‬بايد‭ ‬رفتار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬كنترل‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬فرمان‭ ‬كردار‭ ‬و‭ ‬گفتار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬عقل‭ ‬بسپاريم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬امشب،‭ ‬‮«‬فرصت‮»‬‭ ‬بسازيم‭ ‬براي‭ ‬همدلي،‭ ‬براي‭ ‬ارتقاي‭ ‬سطح‭ ‬همبستگي‭ ‬ملي،‭ ‬براي‭ ‬ترويج‭ ‬روحيه‭ ‬ايراني‭ ‬و‭ ‬تعميق‭ ‬احساس‭ ‬ملي‮.‬‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬راه‭ ‬هم‭ ‬همه‭ ‬مسئول‭ ‬هستيم‭ ‬و‭ ‬مسئولانه‭ ‬بايد‭ ‬رفتار‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬رفتار‭ ‬تند‭ ‬جوان ترها‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬كنترل‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬اجازه‭ ‬ندهيم‭ ‬اين‭ ‬شب‭ ‬كه‭ ‬فرصتي‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬باشد‭ ‬براي‭ ‬نقش‭ ‬خاطره ها‭ ‬به‭ ‬شب‭ ‬خطر‭ ‬بدل‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اذهان‭ ‬ديگران‭ ‬شوم‭ ‬جلوه‭ ‬كند‮.‬‭ ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬روشن تر‭ ‬پرتاب‭ ‬نارنجك هاي‭ ‬صوتي،‭ ‬انفجار‭ ‬ترقه ها‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬كه‭ ‬باعث‭ ‬برهم‭ ‬خوردن‭ ‬آرامش‭ ‬شهروندان‭ ‬و‭ ‬عذاب‭ ‬بيماران‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬ديگران‭ ‬را‭ ‬ناديده‭ ‬مي‮ ‬گيرد،‭ ‬رفتارهايي‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬فرهنگي،‭ ‬تعامل‭ ‬گر‭ ‬وسازنده‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬آنهاجلوگيري‮ ‬كنيم‮.‬‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬بياوريم‭ ‬همه‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬هم‭ ‬مسئوليم‭ ‬و‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬حقوق‭ ‬هم‭ ‬احترام‭ ‬بگذاريم‮.‬‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬بدانيم‭ ‬جامعه اي‭ ‬كه‭ ‬مردم‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬حقوق‭ ‬هم‭ ‬احترام‭ ‬نگذارند،‭ ‬روزهاي‭ ‬تلخي‭ ‬پيش‭ ‬رو‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‮.‬‭ ‬پس‭ ‬امشب‭ ‬مراقب‭ ‬باشيم‭ ‬تا‭ ‬پا‭ ‬روي‭ ‬حق‭ ‬كسي‭ ‬نگذاريم‮.‬‭ ‬نكته‭ ‬ديگري‭ ‬هم‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬آورد‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬امشب‭ ‬را‭ ‬مراقب‭ ‬كودكان‭ ‬خويش‭ ‬و‭ ‬نوجوانانتان‭ ‬باشيد‮.‬‭ ‬مباد‭ ‬كه‭ ‬ناپرهيزگاري‭ ‬افرادي‭ ‬نادان‭ ‬باعث‭ ‬بروز‭ ‬فاجعه اي‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬هرگز‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هيچ‭ ‬شكلي‭ ‬جبران‭ ‬نشود‮.‬‭ ‬از‭ ‬خبرهاي‭ ‬سال هاي‭ ‬پيش‭ ‬عبرت‭ ‬بگيريم‭ ‬و‭ ‬مراقب‭ ‬باشيم‭ ‬كه‭ ‬دست‭ ‬غفلت‭ ‬در‭ ‬كار‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬امشب‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬شبي‭ ‬بد‭ ‬تبديل‭ ‬كند‮.‬‭ ‬شبي‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬دلهره‭ ‬و‭ ‬تشويش‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬شب‭ ‬قانون‭ ‬و‭ ‬شب‭ ‬آرامش‭ ‬و‭ ‬زيستن‭ ‬در‭ ‬شهري‭ ‬امن‭ ‬و‭ ‬آرام،‭ ‬حق‭ ‬ماست‮.‬‭ ‬پس‭ ‬مراقب‭ ‬فضاي‭ ‬شهر‭ ‬باشيم‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 95 بازدید