مهربان تر باشیم با بسم ا...

 

مهربانی هم در خون ماست و هم در خوی ما، دنیا ما را به مهربانی می شناسد. دین و آیات آسمانی قرآن نیز زمین ما را و ضمیر ما را وهمه ما را مهربان می خواهد. خدای مسلمانان «بخشنده و مهربان» است و ما او را به این نام و همه شان های زیبای تجلی یافته در این نام در هر روز فقط ۲۰ بار در نماز واجب مان می خوانیم، و الا این نام مبارک و بسم ا... ورد زبان ماست در هر کار و هر آغاز، که تربیت ما چنین است که هر کاری که بدون بسم ا... آغاز شود را «ابتر» می دانیم.

بسم ا... را نزدیک ترین نام به «اسم اعظم» هم خوانده اند. پس باید که جان از هر چه غیر است خالی کنیم و بسم ا... را برای آغاز و انجام هر کار، برای تجلی زیبایی ها در جانمان مکرر حدیث کنیم که بسم ا... همیشه تازه است هرچند روزانه هزار بار تکرار شود، هر بسم ا... شکوه خاص خود را دارد، پس بسم ا... الرحمن الرحیم، به نام خدایی که بخشنده و مهربان است و قطعاً کسی که حضرت خداوند را بدین صفات می شناسد خود نیز باید به این سمت و سو، اصلاح مسیر کند، باید ببخشد، باید مهربانی کند.

باید دل دریایی داشته باشد و دیده بارانی، باید حیات ببخشد و زندگانی آباد کند. اگر بسم ا... در زندگی ما جاری شود، اگر این کلید بزرگ در «دست رفتار ما» باشد دروازه های بزرگ به سوی بهشت در همین زندگی ما باز می شود. انبیاء، ائمه و اولیای الهی نیز همواره بسم ا... را در رفتار داشتند، لذا می خوانیم که همواره مهربان بودند، حتی در برابر افرادی که به آنان پرخاش و توهین می کردند، رفتار پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی(ص) باآن مرد یهودی که خاکستر بر سرشان می ریخت، ترجمه بسم ا... بود و شیوه مواجهه امام مجتبی (ع) با مرد هتاک شامی نیز، ترجمه ای دیگر، اهل بسم ا... دل ها را نمی آزارند، بلکه دل آزاری و مردم آزاری را برنمی تابند. این کلام روشن امام علی(ع) است که «راضی هستم که مرا با زنجیر آهنین، سخت ببندند، در میان کوه و دشت، بر سنگ و خاشاک بکشانند ولی هرگز رضا نیستم که دلی، از کردار من آزرده و خاطری، پریشان شود» پس ما هم باید کوچه های جان را به این کلام آفتابی روشن کنیم، تا سیاهی رفتارهای پرخشونت و کردار ناصواب و آلوده به بیداد، جان مان را سیاه و جامعه ما را به تباهی دچار نکند.

به باور این قلم اگر مردمان فقط همین یک حدیث را از امام (ع) بیاموزند و به عمل درآورند، بسیاری از مشکلات هرگز به وجود نخواهد آمد تا برای رفع آن هزار تدبیر بیندیشیم. اگر این درس، سیره و روش زندگی ما شود بسیاری از پرونده های قضایی شکل نخواهد گرفت تا مشکلات بعدی پیامد آن به وجود بیاید و عقلا به کار تدبیر برای حل مسئله و رفع مشکل شوند.

بسم ا.. یک شعار نیست تا در مناسک زندگی  آغازی باشد برای کاری، بسم ا... زندگی است باید بر مدار «بسم ا... الرحمن الرحیم» زندگی کنیم، بخشنده باشیم و مهربان تا جامعه نیز سرشار از مهربانی شود...

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1391/05/28 شماره انتشار 18196 /صفحه۶/جامعه

 

/ 0 نظر / 98 بازدید