دزدها را بگیرید!

 

نمی دانم تا به حال دزد به خانه تان زده است یا نه تا با همه وجود بفهمید من چه می گویم البته دعا می کنم نه گرفتار این بلا شده باشید و نه هرگز پای کثیف دزد به خانه و کاشانه و محل کارتان باز شده باشد، چه خوب می دانم وقتی یک شب به خانه برگردید و ببینید حاصل یک عمر تلاش تان را جارو کرده و برده اند چه طعم تلخی دارد و از آن تلخ تر، احساس ناامنی است که تا همیشه در جانتان خواهد نشست، حتی اگر از آن خانه و آن محل هم بروید، از خاطرات خود که نمی توانید بروید. این خاطرات همیشه خاطر شما را خواهند آزرد، یک دعای مخصوص می کنم و آن این که هیچگاه، هیچگاه و هیچگاه اگر خودرویی، موتورسیکلتی، از دیگری دست شما بود، صابون بدبوی دزد به جامه و جانتان نخورد و الا تلخی مالباختگی یک درد است و شرمندگی در برابر آن که وسیله اش را به شما داده است، هزار درد. تازه این در صورتی است که صاحب آن وسیله با جوانمردی به گرفتن وجه وسیله اکتفا کند والا کم نبوده ماجرایی از این دست که ماجراها به دنبال داشته است، از جمله این ماجراها که در خاطرم مانده است، زندگی از هم پاشیده جوانی است که دزدان زورگیر، پولی را که برای اجاره خانه تهیه کرده بود به زور دشنه از او گرفتند و همسرش این را نمی پذیرد و کار به بگومگو می رسد و دعوا و جنجال و... سیاه ترین واژه آوار یک زندگی می شود؛ طلاق!

 

یک مورد هم بود که جوانی، خودروی دامادشان را گرفت تا با زن عقدی اش، ساعتی به یک فضای تفریحی بروند اما وقتی بازگشتند، از خودرو، خبری نبود و این ماجرا هم ماجراها به دنبال داشت از جنس دعوا، قهر، کینه و بلوایی که دو خاندان را درگیر خود کرد و باز یادم هست، یک جوان در ابتدای زندگی، یک موتورسیکلت را با هزار قرض و قوله خرید تا عصای دستش باشد به گاه کار و وسیله زیر پایش هنگام رفت و آمد اما دزد ی ناجوانمرد، با سرقت موتورسیکلت، مال و امید جوان و همسرش را یکجا برد و...

نمی خواهم سیاهه ای از سیاه کاری و سیاه رویی سارقان بنویسم، بلکه می خواهم بگویم، سهل گیری نسبت به سارقان و زورگیران، سخت گیری بر آحاد جامعه است، یعنی بیش از اندازه ای که نسبت به سارق، آسان گیری شود، جامعه باید تاوان سخت بپردازد. پس شایسته است برای آسان تر شدن زندگی در جامعه، بر امنیت سوزان سارق سخت گرفته شود.

عقل و شرع و منطق هم چنین حکمی دارد. قانون برای سارق -البته با شرایط خاص- قطع دست را در نظر گرفته است و برای زورگیران اگر مصداق قطاع الطریق باشند عقوبتی سخت تر و این برای آن است که مردم از حق امنیت خود برخوردار باشند پس امروز هم برخورد قاطع و بازدارنده با سارقان، مطالبه تعطیل ناپذیر مردم است و شایسته این که پلیس و دستگاه قضا هم برای تحقق این مطالبه تعطیل ناپذیر و قاطع، دست های به سرقت دراز شده را به عقوبت برسانند و حق جامعه را از اینان بازستانند. ما هم منتظر می مانیم تا اقدامات مسئولان پاسخ عمل شود برای سوال جامعه که با دزدان چگونه رفتار می شود که باز هم شاهد سرقت هستیم. پس قاطع و بازدارنده رفتار کنند مسئولان.

صفحه 13 حوادث ، شماره سریال 17305 ، تاریخ انتشار 880414
/ 0 نظر / 87 بازدید