... و شهید «راه نشان» است

 

 شهید آیت خداست

در کتاب عشق

و قامتش

«راه نشانی»

شاخصی که

سالک را به بهشت خدا می رساند

شهید آیت خداست

در زمین

و در زمان

که هر نگاه جستجوگر را

از خاک

تا افلاک

تا حضرت دوست برمی کشد

شهید آیت صدق است

همان طور که

صیاد شیرازی

- آن صاحب دل بزرگ -

به گاه قنوت می خواند

«رب ادخلنی مدخل صدق

و اخرجنی مخرج صدق

و جعلنی من لدنک

سلطاناً نصِیراً»

و صیاد دل ها

خود شرح صدق بود

چنانکه «ولی ا...»

آن «چراغچی» عشق

نیز به صداقت معرفت رسید

و نگاهش

- مثل هر شهید -

به این دنیا

مثل نماز شکسته بود

که مسافر می خواند

تا به مقصد نهایی خویش برسد

و شهید

شهید صیاد شیرازی

شهید ولی ا... چراغچی

و همه شهدا

دنیا را

کوچه ای یافتند

برای گذر

برای رسیدن به بهشت...

 خراسان رضوی - مورخ شنبه 1393/01/23 شماره انتشار 18659 /صفحه5/فرهنگی

/ 0 نظر / 96 بازدید