ما جنگ و جنگ طلب را درهم شکستیم

آمده بودند بمانندبه خط شوم خویش

اوهام خود را بر تن دیوار های زخمی شهر نوشتند؛

آمده ایم بمانیم

غافل از این که

این خاک

این خاک خدا نشان

چنان مطهر است که رجس و پلیدی بر آن نمی نشیند

که در این خاک

چشمه های خونی است مطهر

که پاک می کند زمین را

آمده بودند بمانند

واین را به خط شوم

بر دیوار های زخمی نوشتند

اما ندانستند

در تن مردان این خاک

غیرتی است که در شمار مطهرات است

می شوید و می روبد همه زباله ها را

ناپاکی ها را

و ما به غیرت معنا کردیم گونه ای دیگر از زندگی را

و جنگ را به جهاد ارتقا دادیم 

و از دل مفهوم زشت و خشنی چون جنگ

معنایی زندگی ساز چون دفاع مقدس بیرون کشیدیم

چیزی که دنیا با تعجب به فهم آن می پرداخت

و نوعی تازه از جهاد را می دید

که سرشار از زندگی و لطافت بود

لطافتی که تاریخ را هم لطفی تازه بخشید

تا بنویسد بر صفحات خویش

که در این دیار اعجاز از پی اعجاز می آمد

و دشمن را درهم می شکست

اعجازی در قامت یک مجاهد

در شکوه لبخند یک شهید....

آمده بودند بمانند

اما قد کشیدیم

چون دماوند

و شکستیم همه باطلی را که علیه حق برخاسته بود....

ب / شماره 3726 / شنبه 31 شهریور 1397 / صفحه اول و 3/ 


/ 0 نظر / 60 بازدید