یک لحظه غفلت ....!

سلام !یک لحظه غفلت در عرصه پر خطر روزنامه نگاری هزینه ای بس سنگین در پی دارد . ماجرای حیات نو یک مصداق روشن این حقیقت است که کار روز نامه نگاری بد جوری هم سخت است و هم زیان اور . غفلت یک لحظه ای در حیات نو کبریتی شد برای آتش افروزی انانی که در زمستان اقبال عمومی تنها با بلوا می توانند خودشان را گرم کنند! غفلت همکاران حیات نو قابل دفاع نیست اما تهمت اهانت عامدانه به امام از سوی جریانهای شناخته شده به فرزندان امام دردناک است. من حساسیت آگاهانه مردم نسبت به ساحت امام را ارج می نهم اما از غوغا گری بلواییان در هنگامه ای که بیش از همیشه به آرامش نیاز داریم بیزارم . امروز میراث چراغدار راه در خطر است آنوقت گروهی به یک طرح 65 سال پیش یک روزنامه امریکایی چنگ می زنند تا غوغا به پا کنند . یک نکته: استفاده از تولیدات امریکایی به خط امامیها نمی سازد حتی به اندازه یک طرح ! اما بعضی گروهها جز تولیدات امریکا به انها نمی سازد. راستی امروز ایران نیازمند ارامش و یک پارچگی است . هرکس جز این کند ایرانی نیست!

/ 0 نظر / 101 بازدید