هموطن كمك

سلام همشهري، هموطن، پاي بخاري گرم خوش مي گذره انشاءا...هميشه هم خانه ات گرم باشد و هم زندگي ات گرم تر، اما مي داني، همين لحظه هايي كه هواي گرم را با همه وجود حس مي كني، هموطنانت در استان هاي مختلف، سوز سرما را تا استخوان خويش احساس مي كنند مي داني الان كوچولوهاي ناز، پيران پرنياز، بايد دست هاي خود را با هرم نفس خود گرم كنندحالا كه داري غذاي گرم نوش جان مي كني، مي داني شايد خيلي از هموطنانت امكان گرم كردن غذا نداشته باشند، مي داني شايد حتي امكان گرم كردن آب براي شستشوي نوزادان هم نباشد در اين سرماي طاقت سوز...مي داني... اگر خبر هنوز به تو نرسيده، مي تواني در همين شماره روزنامه بخواني كه ستاد بحران گاز در استان ها تشكيل شده است و اين يعني كه روزگار، گرم نيست در خيلي جاها و خانه ها سرد است، سرد... اما مگر ايراني مي گذارد خانه هموطنش سرد باشد و سرما سوزن هايش را در جان كودكان فرو كند مگر من و تو و ما و شما و ايشان مي گذاريم نه مطمئنم از همين حالا، شعله گاز بخاري و شومينه ات را كم مي كني. مطمئنم تا جايي كه مي تواني كمتر مصرف خواهي كرد و با خاموش كردن يك شعله گاز، امكان افروخته شدن آن در خانه يك هموطن ديگر را فراهم مي كني. تازه به جايي برنمي خورد كه يك لباس اضافه بپوشيم و شعله ها را كمتر كنيم. ما كه مرد و زن و كوچك و بزرگمان، مردمان سرفراز روزهاي سخت هستند، پس امروز با بهينه مصرف كردن به كمك هموطنان مان مي رويم تا بارديگر روسفيدي ايراني را بر تابلوي زمان نقش كنيم و سرما را به گرماي مهرمان از خانه هاي سرد بتارانيم تا روسياهي به زمستان بماند چه رو سفيد است ايراني.(ص-۲)

/ 0 نظر / 114 بازدید