بيجه هاي‭ ‬مرودشتي‮!‬

اين‭ ‬روزها،‭ ‬نام‭ ‬كثيف‭ ‬‮«‬بيجه‮»‬‭ ‬يك‭ ‬بار‭ ‬ديگر‭ ‬در‭ ‬اذهان‭ ‬تداعي‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬نامي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬جنايت‭ ‬و‭ ‬درنده خويي‭ ‬مترادف‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬‭ ‬نامي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬پس‭ ‬نام‭ ‬يك‭ ‬فرد‭ ‬نيست،‭ ‬بلكه‭ ‬هويت‭ ‬بيماراني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬چون‭ ‬او‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬جنايت‭ ‬مي‮ ‬زنند‮.‬‭ ‬حالا‭ ‬در‭ ‬جامعه،‭ ‬بيجه‭ ‬يكم‭ ‬و‭ ‬بيجه‭ ‬دوم‭ ‬و‮...‬‭ ‬داريم‮.‬‭ ‬چه‭ ‬قصه‭ ‬تلخي‭ ‬كه‭ ‬روزي‭ ‬در‭ ‬پاكدشت‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاد‭ ‬و‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬تكان‭ ‬داد،‭ ‬اين‭ ‬روزها،‭ ‬در‭ ‬‮«‬مرودشت‮»‬‭ ‬دارد‭ ‬پنجه‭ ‬در‭ ‬رخ‭ ‬انسانيت‭ ‬مي‮ ‬كشد‮.‬‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬قصه‭ ‬همان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ماجرا‭ ‬نيز‭ ‬همان‮.‬‭ ‬باز‭ ‬مجرمان‭ ‬دارند‭ ‬پشت‭ ‬سپر،‭ ‬‮«‬فقر‭ ‬اقتصادي‮»‬‭ ‬پناه‭ ‬مي‮ ‬گيرند‮.‬‭ ‬اما‭ ‬كيست‭ ‬كه‭ ‬نداند،‭ ‬فقر‭ ‬اقتصادي‭ ‬دليل‭ ‬بر‭ ‬جنايت‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬مگر‭ ‬هركسي‭ ‬فقير‭ ‬بود‭ ‬بايد‭ ‬تيغ‭ ‬در‭ ‬پهلوي‭ ‬انسانيت‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬اميدهاي‭ ‬يك‭ ‬خانواده‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رودخانه‭ ‬‮«‬كر‮»‬‭ ‬غرق‭ ‬كند؟‭ ‬مگر‭ ‬هركس‭ ‬فقير‭ ‬است‭ ‬بانگ‭ ‬جناياتش‭ ‬گوش‭ ‬آدم‭ ‬و‭ ‬عالم‭ ‬را‭ ‬بايد‭ ‬كر‭ ‬كند؟‭ ‬نه،‭ ‬خاستگاه‭ ‬ماجرا،‭ ‬جاي‭ ‬ديگري‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬اكثريت‭ ‬گرفتاران‭ ‬در‭ ‬فقر‭ ‬اقتصادي‭ ‬از‭ ‬نجيب ترين‭ ‬افراد‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬هرگز‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬گناه‭ ‬نمي‮ ‬آلايند‮.‬‭ ‬بگذريم‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬گرفتار‭ ‬آمده‭ ‬در‭ ‬فقر‭ ‬اقتصادي‭ ‬به‭ ‬گاه‭ ‬اضطرار‭ ‬و‭ ‬نداشتن‭ ‬قدرت‭ ‬مديريت‭ ‬خويشتن،‭ ‬ناخنكي‭ ‬به‭ ‬مال‭ ‬مردم‭ ‬مي‮ ‬زند‭ ‬و‭ ‬‮«‬دزد‮»‬‭ ‬نام‭ ‬مي‮ ‬گيرد،‭ ‬نه‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬جنايت پيشگان‭ ‬مرودشتي‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬مرام‭ ‬و‭ ‬روش‭ ‬بيجه‭ ‬بودند‭ ‬به‭ ‬پسربچه ها‭ ‬تعدي‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آنها،‭ ‬جان‭ ‬بستانند‮.‬‭ ‬بله،‭ ‬اينها‭ ‬فقير‭ ‬بودند،‭ ‬اما‭ ‬بيماري‭ ‬آنها،‭ ‬فقر‭ ‬انسانيت‭ ‬بود،‭ ‬فقر‭ ‬فرهنگ،‭ ‬فقر‭ ‬اخلاق‭ ‬و‭ ‬فقر‭ ‬معرفت‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬انسان،‭ ‬اين‭ ‬اشرف‭ ‬مخلوقات،‭ ‬گرگ زاده اي‭ ‬مي‮ ‬سازد‭ ‬كه‭ ‬گرگ،‭ ‬به‭ ‬گرگي‭ ‬خويش‭ ‬هم‭ ‬چون‭ ‬او‭ ‬نمي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬چون‭ ‬اويي‭ ‬بيزاري‭ ‬مي‮ ‬جويد‮.‬‭ ‬اما‭ ‬چرا،‭ ‬بعضي‭ ‬آدم ها،‭ ‬بعضي‭ ‬كه‭ ‬نه،‭ ‬چند‭ ‬نفر‭ ‬در‭ ‬پوشش‭ ‬آدم‭ ‬كارشان‭ ‬به‭ ‬اينجا‭ ‬كشيده‭ ‬مي‮ ‬شود؟‭ ‬فكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬عالمان‭ ‬علوم‭ ‬انساني‮-‬اجتماعي،‭ ‬مردم شناسي‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬پاسخ‭ ‬گويند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬مديريت‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬تدبير‭ ‬امور‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬آنهاست‮.‬‭ ‬اين‭ ‬درست‭ ‬كه‭ ‬آنها،‭ ‬مقصر‭ ‬اين‭ ‬ماجرا‭ ‬نيستند‭ ‬اما‭ ‬متصدي‭ ‬جامعه‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬ملزم‭ ‬به‭ ‬بهسازي‭ ‬محيط‭ ‬زيست‭ ‬فرهنگ‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬اندازه‭ ‬كه‭ ‬دراين‭ ‬راه‭ ‬كوتاهي‭ ‬كنند‭ ‬بايد‭ ‬پاسخگو‭ ‬باشند،‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬افكار‭ ‬عمومي‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬فرداي‭ ‬قيامت‭ ‬در‭ ‬محضر‭ ‬حضرت‭ ‬حق‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬هيچ‭ ‬كدام‭ ‬اينها‭ ‬راه‭ ‬فراري‭ ‬نيست‮.‬
اما‭ ‬خانواده ها،‭ ‬چه‭ ‬خانواده‭ ‬مجرمان‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬خانواده‭ ‬مقتولان؛‭ ‬راستي‭ ‬چقدر‭ ‬مراقب‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬شد‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬هستيم‮.‬‭ ‬چقدر‭ ‬با‭ ‬دغدغه هايشان‭ ‬آشناييم‭ ‬و‭ ‬چقدر‭ ‬از‭ ‬خطرهايي‭ ‬كه‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬تهديد‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬آگاهيم؟‭ ‬آيا‭ ‬خانواده‭ ‬جانيان‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬رفتار‭ ‬عضو‭ ‬خانواده‭ ‬خويش‭ ‬حساس‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬كشش‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬گناه‭ ‬مراقبت‭ ‬مي‮ ‬كردند؟‭ ‬و‭ ‬خانواده هاي‭ ‬قربانيان‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬را،‭ ‬گل هاي‭ ‬ناشكفته‭ ‬زندگي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬خطرهاي‭ ‬پيش‭ ‬رو‭ ‬آگاه‭ ‬كرده‭ ‬بودند؛‭ ‬درست‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬وظيفه‭ ‬نهادهاي‭ ‬حكومتي‭ ‬است،‭ ‬سالم سازي‭ ‬محيط،‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬حق‭ ‬مسلم‭ ‬ماست‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬روستايي‭ ‬امن‭ ‬زندگي‭ ‬كنيم‭ ‬اما‭ ‬آيا‭ ‬نبايد‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬چاه‭ ‬و‭ ‬چاله اي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مسير‭ ‬فرزندانمان‭ ‬حفر‭ ‬مي‮ ‬شود،‭ ‬هوشيار‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬هوشيار‭ ‬سازيم‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬را‮...‬‭ ‬بگذريم‮.‬
‭ ‬اين‭ ‬قصه‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬مرگ‭ ‬متجاوزان‭ ‬پايان‭ ‬خواهد‭ ‬يافت‭ ‬اما‭ ‬آيا‭ ‬قصه اي‭ ‬ديگر‭ ‬آغاز‭ ‬نخواهد‭ ‬شد؟‭ ‬آيا‭ ‬كسي‭ ‬به‭ ‬فكر‭ ‬برانداختن‭ ‬زمينه هاي‭ ‬بروز‭ ‬جرم‭ ‬يا‭ ‬لااقل‭ ‬كاهش‭ ‬آن‭ ‬هست؟‭ ‬آيا‭ ‬كسي‭ ‬عالمانه‭ ‬به‭ ‬نقد‭ ‬رفتار‭ ‬بيمارگونه‭ ‬اين‭ ‬جنايتكاران‭ ‬پرداخته‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬بتواند‭ ‬نسخه اي‭ ‬كارا‭ ‬بنويسد؟‭ ‬آيا‭ ‬تا‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬پاشنه‭ ‬مي‮ ‬چرخد،‭ ‬مي‮ ‬توانيم‭ ‬به‭ ‬فرداي‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬امن‭ ‬اميد‭ ‬بنديم؟‭ ‬اميدوارم‭ ‬كسي‭ ‬پاسخ‭ ‬بدهد‮.‬
(۳۰/۱/۸۶-ص-۶)

/ 0 نظر / 131 بازدید