سوغات‭ ‬شهيدان

براي‭ ‬شهدايي‭ ‬كه‭ ‬ديروز‭ ‬در‭ ‬شهرهاي‭ ‬ايران‭ ‬تشييع‭ ‬شدند 
 ‭  ‬از‭ ‬سفر‭ ‬مي‮ ‬آيي،‭ ‬با‭ ‬سوغاتي‭ ‬كه‭ ‬ديگر‭ ‬غريب‭ ‬مانده‭ ‬است‭ ‬شهيد‮!‬‭ ‬شرمنده ايم،‭ ‬شرمنده‮!‬‭ ‬قرارمان‭ ‬اين‭ ‬نبود،‭ ‬ما‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬توان‭ ‬وفاي‭ ‬به‭ ‬عهد‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬داشتيم،‭ ‬مثل‭ ‬شما‭ ‬وفا‭ ‬مي‮ ‬كرديم‭ ‬يا‭ ‬دست‭ ‬كم‭ ‬مثل‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬خوبان‭ ‬خدا،‭ ‬جور‭ ‬ديگر‮.‬‭ ‬اما‭ ‬ما،‭ ‬اما‭ ‬‮...‬‭ ‬شرمنده ايم،‭ ‬سرمان‭ ‬پايين‭ ‬است‮.‬‭ ‬آن‭ ‬قدر‭ ‬به‭ ‬دنيا‭ ‬آلوده‭ ‬شده ايم‭ ‬كه‭ ‬سوغات‭ ‬بهشتي‭ ‬شما،‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬بعضي‮ ‬هامان‭ ‬نمي‮ ‬آيد‮.‬‭ ‬شما‭ ‬كه‭ ‬نه‭ ‬برج‭ ‬داريد‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬مي‮ ‬توانيد‭ ‬سر‭ ‬برج‭ ‬حساب‭ ‬بانكي‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬پر‭ ‬كنيد‮.‬‭ ‬شما‭ ‬كه‭ ‬نمي‮ ‬توانيد‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬ميز‭ ‬بنشانيد‮.‬‭ ‬شماها‭ ‬همه‭ ‬هنرتان‭ ‬خنثي‭ ‬كردن‭ ‬مين‭ ‬بود‮.‬‭ ‬اما‭ ‬ما‭ ‬الان‭ ‬پايمان‭ ‬روي‭ ‬مين‭ ‬دنياطلبي‭ ‬و‭ ‬دنياخواهي‭ ‬مي‮ ‬لغزد‮.‬‭ ‬اصلاً‭ ‬راحت تان‭ ‬كنم‮.‬‭ ‬مين ها‭ ‬منفجر‭ ‬شده‭ ‬است؛‭ ‬بعضي‮ ‬هامان‭ ‬نيز‭ ‬مرده ايم‮.‬‭ ‬خب‭ ‬سوغات‭ ‬شما‭ ‬زندگان‭ ‬به‭ ‬درد‭ ‬ما‭ ‬نمي‮ ‬خورد‮.‬‭ ‬كدام‭ ‬مرده‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬سوغاتي‭ ‬زنده ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬گيرد؟‭ ‬شرمنده ايم‭ ‬رفقا،‭ ‬شرمنده‮!‬‭ ‬ما‭ ‬حالا‭ ‬حرف‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬نمي‮ ‬فهميم‮.‬‭ ‬افق هاي‭ ‬دوري‭ ‬كه‭ ‬شما‭ ‬مي‮ ‬بينيد،‭ ‬نمي‮ ‬بينيم‮.‬‭ ‬شما‭ ‬از‭ ‬ايثار‭ ‬مي‮ ‬گوييد‮.‬‭ ‬از‭ ‬وحدت،‭ ‬از‭ ‬اطاعت،‭ ‬از‭ ‬ولايت پذيري،‭ ‬از‭ ‬تولا،‭ ‬از‭ ‬تبري،‭ ‬از‭ ‬مهرباني،‭ ‬از‭ ‬حسن‭ ‬ظن‭ ‬داشتن،‭ ‬از‭ ‬مردم داري‮.‬‭ ‬از‭ ‬حرمت گذاشتن‭ ‬به‭ ‬ديگران‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬ايثار‭ ‬خون‭ ‬براي‭ ‬نجات‭ ‬دشمن‭ ‬مجروحي‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬آخرين‭ ‬فشنگ هايش‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬ما‭ ‬شليك‭ ‬كرده‭ ‬است‮.‬‭ ‬از‭ ‬قناعت،‭ ‬از‭ ‬ايمان،‭ ‬از‭ ‬تلاش،‭ ‬از‭ ‬سازندگي‭ ‬و‭ ‬‮.‮..‬‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬خوبي‮ ‬ها‭ ‬مي‮ ‬گوييد‮.‬‭ ‬ما‭ ‬اما،‭ ‬بعضي‮ ‬هامان‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬وحدت،‭ ‬شعبه،‭ ‬شعبه‭ ‬و‭ ‬گروه‭ ‬و‭ ‬باند‭ ‬شده ايم‮.‬‭ ‬هدف‭ ‬شما،‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬حق‭ ‬و‭ ‬شكستن‭ ‬خط‭ ‬دشمن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هدف‭ ‬ما،‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬منافع‭ ‬و‭ ‬شكست‭ ‬دادن‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬نگاه‭ ‬كنيم‭ ‬برادران‭ ‬ما‭ ‬هستند‮.‬‭ ‬ما‭ ‬بعضي‮ ‬هامان‭ ‬حالا‭ ‬متخصص‭ ‬مولوي‭ ‬و‭ ‬ارشادي‭ ‬كردن‭ ‬كلام‭ ‬ولايت‭ ‬هستيم‮.‬‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬سوءظن‭ ‬داريم‮.‬‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬فقط‭ ‬شانه هايشان‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬داريم‭ ‬براي‭ ‬بالا‭ ‬رفتن،‭ ‬همه‭ ‬چيز‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬خودمان‭ ‬مي‮ ‬خواهيم‭ ‬و‭ ‬ديگي‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬ما‭ ‬نمي‮ ‬جوشد،‭ ‬اصلاً‭ ‬نبايد‭ ‬بجوشد‮.‬‭ ‬ديگران‭ ‬بايد‭ ‬قناعت‭ ‬كنند‭ ‬تا‭ ‬ما‭ ‬بتوانيم‭ ‬اسراف‭ ‬كنيم،‭ ‬ديگران‭ ‬بايد‭ ‬تلاش‭ ‬كنند‭ ‬تا‭ ‬ما‭ ‬منافعش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬تلفن‭ ‬به‭ ‬حساب مان‭ ‬واريز‭ ‬كنيم‭ ‬آخر‭ ‬توي‭ ‬جيب‭ ‬كه‭ ‬جا‭ ‬نمي‮ ‬گيرد‮!‬‭ ‬ديگران‭ ‬بايد‭ ‬بسازند‭ ‬تا‭ ‬ما‭ ‬يا‭ ‬براي‭ ‬خود‭ ‬استفاده‭ ‬كنيم‭ ‬يا‭ ‬خراب‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬ديگري‭ ‬نرسد.حالا،‭ ‬شما‭ ‬آمده ايد‭ ‬در‭ ‬سنقر،‭ ‬در‭ ‬آرين شهر،‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬قلعه،‭ ‬در‭ ‬بيرجند،‭ ‬در‭ ‬‮...‬‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬سوغات‭ ‬بدهيد؟‭ ‬آمده ايد‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬ببينيد‭ ‬يا‭ ‬روزگار‭ ‬ما‭ ‬را؟
شرمنده ايم‭ ‬رفقا‮.‬‭ ‬ما‭ ‬بدقولي‭ ‬كرديم‮.‬‭ ‬قرار‭ ‬بود،‭ ‬زمانه‭ ‬را،‭ ‬جامعه‭ ‬را،‭ ‬جهان‭ ‬را،‭ ‬عوض‭ ‬كنيم‭ ‬اما‭ ‬چون‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬عوض‭ ‬نكرده‭ ‬بوديم،‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬اثرگذاري،‭ ‬تأثير‭ ‬پذيرفتيم‭ ‬و‭ ‬شديم‭ ‬بازيگري‭ ‬كه‭ ‬نقش‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬ديگران‭ ‬مي‮ ‬نويسند‮.‬‭ ‬نگوييد‭ ‬قرار‭ ‬اين‭ ‬نبود،‭ ‬قبول‮!‬‭ ‬قرار‭ ‬اين‭ ‬نبود،‭ ‬اين‭ ‬مال‭ ‬زماني‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬‮«‬آن‭ ‬گونه‮»‬‭ ‬بوديم‭ ‬و‭ ‬رفقايي‭ ‬مثل‭ ‬شما‭ ‬داشتيم‮.‬‭ ‬اما‭ ‬الان‭ ‬‮«‬اين‭ ‬گونه‮»‬‭ ‬شده ايم،‭ ‬و‭ ‬رفقايي‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬داريم!حالا‭ ‬شما‭ ‬آمده ايد‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬شرمنده ايم،‭ ‬اما‭ ‬‮...‬‭ ‬تاجايي‭ ‬كه‭ ‬يادم‭ ‬هست،‭ ‬شما‭ ‬شهدا،‭ ‬نفس‭ ‬قدسي‭ ‬داشتيد‮.‬‭ ‬نفس‭ ‬شما،‭ ‬معجزه‭ ‬مي‮ ‬كرد‭ ‬حتي،‭ ‬حتي‭ ‬مي‮ ‬توانست‭ ‬از‭ ‬همين‭ ‬كوچه هاي‭ ‬شهر‭ ‬هم‭ ‬معبري‭ ‬به‭ ‬بهشت‭ ‬باز‭ ‬كند‮.‬‭ ‬حالا‭ ‬‮...‬‭ ‬حالا‭ ‬هم‭ ‬مگر‭ ‬شما‭ ‬كاري‭ ‬كنيد‭ ‬و‭ ‬نفس‭ ‬شما‮.‬‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬سوغات‭ ‬شما‭ ‬خريدار‭ ‬پيدا‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬گونه‭ ‬بودن‭ ‬بازخواهيم‭ ‬گشت‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬قصه‭ ‬را‭ ‬خود‭ ‬ما‭ ‬خواهيم‭ ‬نوشت‭ ‬و‭ ‬نقش ها‭ ‬را‭ ‬هم،‭ ‬با‭ ‬محوريت‭ ‬شما‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬همه‭ ‬چيز‭ ‬خوب‭ ‬خواهد‭ ‬شد‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 98 بازدید