تشنه باران کلام شماییم آقا

تشنه ایم آقا

تشنه، مثل زمین

چشم هایمان

در آسمان لب هایتان

باران را جست وجو می کنند

پس ببار آقا

تا جان بشوییم

تا تازه شویم

تا شکوفا شویم

تشنه ایم آقا

و دلمان لک زده است

برای دوباره خوانی درسی که

برای همه خاطره است

آن مرد آمد

آن مرد در باران آمد

اما امروز

آن مرد

در باران نیامد

او خود باران است

شما خود بارانید آقا

پس بر ضمیر و ذهن

بر این دل تشنه ببارید

تا بهار شود

بهار

به کوری چشم همه آنانی که

خزان و برگ ریزان ما را به انتظار نشسته اند

تشنه ایم آقا

و منتظر

منتظر بسم ا... که از لبان شما بر می خیزد

و «الرحمن الرحیم» را بر دل می  نشاند

و جان را

جان تشنه را

به بارانی از کلمات

تا قیامت معانی می کشاند

تشنه ایم آقا

ما دانش آموزان

ما دانش جویان

تشنه کلمات زلال و روشنی هستیم که

از لبان شما می تراود

می بارد

و راه فردا را

از کوچه باغ ها

به سمت بهشت نشان می دهد ...

خراسان - مورخ دوشنبه 1391/07/24 شماره انتشار 18243 /صفحه۶/گزارش تصویری

/ 0 نظر / 97 بازدید