وقتی مامور مسئول است

ضرب المثل « المامور معذور» هر جا اگر مصداق داشته باشد در پلیس جمهوری اسلامی نمی توان حتی آن را تصور کرد. اتفاقا پلیس در این نظام نه تنها معذور نیست که نسبت به ریز ترین اعمالش هم مسئول است و پاسخگو. فلسفه ایجاد ۱۹۷ و رصد اعمال ماموران نیز از همین روست که عذر تراشی و بهانه سازی در نظام پلیسی جمهوری اسلامی، جایی ندارد بلکه همواره باید مراقب بود و مراقبت افزون کرد که خدای نکرده، ذره ای، بله، ذره ای در حق شهروندی ستم نشود. به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی هم اگر توجه کنیم، حساسیت آن بزرگان را در باره ضرورت رعایت صد در صدی حقوق مردم را در خواهیم یافت و خواهیم دید که بزرگمردی دور اندیش چون آیت الله شهید بهشتی، نگاه تعزیری مرحوم آیت الله مشکینی را برنمی تابد و این سخن در جمع بزرگان به میان می آید که ؛ مجرمی آزاد باشد بسیار بهتر است تا بی گناهی در بند. همین خط روشن هم پیش روی پلیس است لذاست که حساسیت فوق العاده دارد در رعایت مسائل حوزه های ماموریتی و مراقب است که مر قانون را رعایت کند . پلیس خود را « پاسخگو» می بیند و پاسخ هم می دهد. سیستم هم برای پاسخگو کردن خود تعریف کرده است تا آحاد مردم بتوانند با یک تماس، مطالبه خود را از پلیس مطرح کنند. تماسی که پیگیری هم می شود و متولیان امر تا آخر خط را می روند تا نگهبان حق شهروندان باشند یعنی یک شهروند تنها حتی در برابر مامور قانون، حافظ منافعی چون ناظران قانونی دارد و این معنای بلند مردم داری است چیزی که پلیس ما را از سازمان های انتظامی کشورهای دیگر متمایز می کند. پلیس مردم دار هرگز به دنبال پلیسی کردن جامعه نمی رود بلکه برای تحقق رسالت اجتماعی خود به قیمت جان برمی خیزد و برای سلامت آحاد مردم در آزمون مرگ و زندگی، سربلندی خویش را بارها نشان داده است. کارنامه پلیس ما پر است از نام های مقدسی که ذکر یادشان شکوه شهادت دارد و آوازه نام شان، حریم محکم ملک می شود. به راستی این همه شهید و این همه جان های تابناک چه معنایی می تواند داشته باشد جز مردم داری در متعالی ترین شئون شان؟ پلیس مردم دغر و پاسخگو، به قاعده باید از ظرافت ها و هوشمندی ممتاز هم برخوردار باشد تا بتواند با اجرای علمی و متین و پر فایده و کم ضرر ماموریت ها، توان پاسخگویی خود را ارتقا دهد و مردم داری را با داشتن مردم در کنار خود تکمیل کند. پلیس هوشمند باید دست فردا و برنامه های متجاسران را بخواند و حتی پیشگیرانه از وقوع جرم جلوگیری کند تا کار به برخورد با مجرم هم نکشد چه به نفع شهروندان و جامعه و پلیس و حتی افراد در معرض ارتکاب جرم است که دستی به جرم آلوده نشود تا بعد بخواهیم با عمل جراحی اجتماعی، سلامت را به جامعه برگردانیم. باید همه اندیشه ها فعال شود تا بتوان بهترین راه را برای سالم سازی جامعه از آسیب ها برگزید. این را هم پلیس می خواهد و هم مردم و هم به نفع نامی بلند به شکوه ایران است....

 خراسان رضوی / شماره3682/ ویژه پلیس شماره 2/ شنبه 16 مهر 1396/ صفحه اول و 2

http://khorasanrazavi.khorasannews.com/?nid=19652&pid=6&type=0

/ 0 نظر / 97 بازدید