مرا به جمعه موعود خویش دعوت کن

سرمشق را

-به شوق-

گرفتیم و نوشتیم

و این چند هزارمین مشق انتظار است که می نویسم

و باز به عشق

ورقی دیگر می زنیم دفتر را

برای نوشتن...

آقای من

نمی دانم این چندهزارمین جمعه است که طلوع می کند

وچشم های ما هنوز به انتظار

یک نفس

تمام هفته را هروله می کند

تا به جمعه ای دیگر برسد

جمعه ای که باید

جمعه موعود باشد...

آقای من

جمعه ها برای ما

همیشه موعود است

و خدا کند همیشه میعاد هم باشد

و نصیب شود آن لحظه مقدس

که به نگاه شما اجابت شویم

آن وقت چنان از شوق به رقص خواهیم آمد

که «سما» هم «سماع» ما را تاب نیاورد

و چنان پر شکوفه خواهیم شد

که تاریخ به این شکوفه

پرشکوه برخیزد

چشمه های جانمان

جاری شود

تا خشکسالی جهان را هم نقطه پایان بگذارد...

آقای من

ای پرده نشین عاشق

این جمعه هم

جمعه موعود است

ما را به لطف

به میعاد اشارتی فرما...

آمین!

  خراسان رضوی - مورخ پنج‌شنبه 1392/11/03 شماره انتشار 18606 /صفحه۵/فرهنگی

/ 0 نظر / 98 بازدید