حق اين جوانها کجاست؟

جواناني، که سرکوچه مي‌نشينند، جواناني که پشت در خانه مردم مي‌نشينند، جواناني که تيله‌بازي مي‌کنند، جواناني که... مي‌دهند... جواناني که مواد مخدر مي‌دهند و مي‌گيرند... جواناني که سرگردانند، تعجب نکنيد، از کره ديگري صحبت نمي‌کنم، از کشور ديگر و حتي شهر ديگر هم سخن نمي‌گويم، اينجا مشهد است، اين حداقل در محلات پايين شهر موضوعي عادي است که ديگر کسي با تعجب و حيرت، حتي با حسرت يا غيظ هم نگاهشان نمي‌کند. آنها، اما، جوان اين ديارند و به معناي ديگر «سرمايه‌هاي ملي» بله سرمايه ملي، سرمايه‌اي که صرفا پول و زمين و... نيست. مهمترين سرمايه هر کشور جوانانش هستند، بله جوانان، اما بر سر جوانان ما چه مي‌آيد و آنها چه مي‌آورند بر سر ديگران.
مسئولان، آيا از اين ماجرا باخبرند؟ مسئولان آيا به آنها انديشه مي‌کنند يا منتظرند تا خداي نکرده آنها دست از پا خطا کنند آن وقت بگيرند و ببندند و آمار بدهند؟ اصلا مسئولان ما از محلات پايين شهر خبر دارند؟ روزهاي نه چندان دور «کوخ‌ها» به «کاخ‌ها» فخر مي‌فروختند و مسئولان سعي مي‌کردند «پز» کوخ‌نشيني بدهند، اما امروز؟ اما کاخ‌ها؟اما... بگذريم، سردعوا داريم اما حوصله‌اش نيست، بستن دستمال به سري که درد نمي‌کند، هنرماست شايد سرهايي را درد بگيرد تا بفهمند چه مي‌کشند مردم از دردسرهاي دائمي که دارند،
همين چند روز پيش با جواناني از اين دست همکلام شدم، در نگاهشان بي‌اعتمادي موج مي‌زد و اما ته مانده صداقت هنوز در کلامشان بود که نه کار داريم، نه جايي براي تفريح و نه امکاني براي تفرج. همه تفريح آنها، چند تيله‌است و قسمتي از حاشيه خاکي پياده‌رو که براي بازي سوراخ کرده‌اند.... و اين همه سهم آنها از امکانات شهري است. کسي هم به آنها انديشه نمي‌کند. کسي هم براي آنها دل نمي‌سوزاند، آنها حتي اگر بميرند، چند خانه آنسوتر هم خبر نمي‌شود، اين قصه پرغصه هم مردم طبقه چندم جامعه است...
حالا مي‌پرسم آيا اينها به عنوان ايراني، حقي از امکانات دارند يا نه؟ حق آنها چقدر است، چيست و کجاست؟ چرا به دست آنها نمي‌رسد؟ اگر حق آنها مي‌رسيد، اگر فرصتي براي شکوفاشدن استعداد آنها بود و چند اگر ديگر، آن وقت چقدر استعداد شکوفا مي‌شد و چقدر درد از جامعه درمان. اما... حق اينها يک جايي قرباني شده است تا حقيقت وجودي آنها جلوي پاي واقعيت تلخ قرباني شود.
از کره ديگر، کشور ديگر، شهر ديگر سخن نمي‌گويم، اينجا مشهد است مي‌توانيد تماشا کنيد....

/ 0 نظر / 96 بازدید