دوربرگردان حادثه

 


" گفته می شود ایران در مقام های نخست فراوانی تصادف است. مقام اولی که همه از آن فرار می کنند و به گوی آتش می ماند؛ این مقام اولی که هرکسی سعی می کند آن را به دست دیگری بدهد و خود را از شر آن وارهاند تا بتواند جان شهروندانش را از گزند تصادف محافظت کند.

" گفته می شود ایرانیان در مصرف سوخت هم رکوردشکن هستند، چنان که تصادف، آمار مرگ ومیر و میزان مصرف و هدررفت سوخت در ایران چندبرابر استاندارد خیلی از کشورهاست و گاه میزان مصرف ما با کشورهای پرجمعیت شانه به شانه می زند.

" گفته می شود آستانه تحمل مردم پایین است و در رانندگی پایین تر به گونه ای که همان مردمی که به گاه بیرون رفتن از در خود را عقب می کنند و تعارف می کنند تا دیگران زودتر بروند و دیگران را بر خود مقدم می شمارند، در رانندگی خود را بر همه مقدم می دانند و کمتر حق تقدم دیگران را رعایت می کنند و حتی بعضی ها سر چهارراه  هم اگر پلیس نباشد، چراغ قرمز را تاب نمی آورند و ... در کل کمتر قانون پذیر و عامل به آن هستند.

" گفته می شود مدت حضور مردم در خیابان زیاد است و انگار این حضور بیش از آن که بهره وری داشته باشد، باعث فرسودگی قوای جسمی و روحی می شود.

" گفته می شود این مسائل و از این دست مسائل؛ اما آن چنان که باید به چرایی این ماجرا پرداخته نمی شود و هنوز پرسش ها پاسخ نگرفته است که فضای ترافیکی شهر چرا به گونه ای است که به راحتی با حضور اندک خودرویی در خیابان قفل می شود و چرا روزگار دوربرگردان ها این است که هر روز از تعداد آن کاسته و راه مردم دورتر می شود تا در زمان افزون تر که در خیابان هستند،با فرسایش بیشتر قوای روحی و روانی مواجه شوند و آستانه تحملشان چنان پایین بیاید که یک بوق و ترمز به جنجالی مرگ آفرین تبدیل شود و حوادثی شکل بگیرد تلخ تر از تلخ و... آیا به راستی به ترافیک و فرهنگ ترافیک هم اندیشیده ایم.

"آیا نمی شود با ایجاد دوربرگردان های مهندسی شده از سوی متخصصان ترافیک هم راه ها را کوتاه تر کرد و هم به سلامت و افزایش ایمنی خیابان کمک کرد؟ شهروندی این را می پرسید و روزگار دوربرگردان ها را در بولوار وکیل آباد مشهد مثال می زد که راه را بسیار دور می کند و هم به افزایش مصرف سوخت می انجامد و هم روح و روان و جسم و توان رانندگان را فرسوده می کند و آستانه تحمل را چنان پایین می آورد که خبرهایش فقط در صفحات حوادث روزنامه ها قابل درج است؛ یا به عنوان مثال عرض ورودی و خروجی ها ی تقاطع غیرهمسطح خیام که هنوز افتتاح نشده است چنان ترافیکی دارد که رانندگان، ترافیک میدان امام حسین(ع) را از یاد برده اند!

"روزگار فضای ترافیکی خوش نیست و با افزایش تولید خودرو ناخوش تر هم می شود چه با توجه به افزایش خودرو، شاهد افزایش فضای ترافیکی نیستیم و این در کنار فرهنگ ترافیک که هر روز ، بدتر از دیروز می شود، می تواند خیابان های شهر را به جبهه جنگ تبدیل کند، جبهه ای که در آن سلامت جسم و روان مردم قربانی می شود، حال آن که می توان با مدیریت فرهنگ ترافیک و فراهم سازی فضای ترافیکی مردم را در رانندگی ایمن و توام با آرامش در شهرها و جاده ها یاری کرد.

"می شود خود مردم نیز با رعایت قانون و مقررات از ظرفیت موجود به گونه ای استفاده کنند که عوارض رانندگی در خیابان ها کاهش یابد...

صفحه 13 حوادث ، شماره سریال 17079 ، تاریخ انتشار 870621
/ 0 نظر / 97 بازدید