دعوت نامه‭ ‬يك‭ ‬معلم‭ ‬براي‭ ‬فرزندان‭ ‬سيستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان

هر‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬مردم‭ ‬آن‭ ‬سامان‭ ‬بايد‭ ‬بسازند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سامان‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رهگذار،‭ ‬هركس‭ ‬حوزه‭ ‬رياستش‭ ‬وسيع تر‭ ‬است‭ ‬بايد‭ ‬حوزه‭ ‬مسئوليت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬وسيع تر‭ ‬بداند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مصداق‭ ‬مثل‭ ‬هركه‭ ‬بامش‭ ‬بيش،‭ ‬برفش‭ ‬بيش تر‭ ‬بايد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فراخور‭ ‬بام‭ ‬خويش‭ ‬مسئول‭ ‬دانست؛‭ ‬پس‭ ‬هركس‭ ‬رئيس تر،‭ ‬مسئول تر‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬قاعده،‭ ‬دايره‭ ‬پاسخ گويي‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬پهنه‭ ‬مسئوليت‭ ‬افراد‭ ‬خواهد‭ ‬بود،‭ ‬پس‭ ‬پاسخ گو‭ ‬بايد‭ ‬باشند‭ ‬مسئولان‮!‬‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬عرض‭ ‬كردم‭ ‬تا‭ ‬‮«‬درد‭ ‬نوشته‭ ‬يك‭ ‬معلم‭ ‬‮»‬‭ ‬را‭ ‬خطاب‭ ‬به‭ ‬مسئولان‭ ‬محترم‭ ‬استان‭ ‬بزرگ‭ ‬سيستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان‭ ‬بازگويم‮.‬‭ ‬دردنوشته اي‭ ‬به‭ ‬قلم‭ ‬مهدي‭ ‬زارع،‭ ‬دبير‭ ‬بازنشسته‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬زاهدان‭ ‬كه‭ ‬نوشته اش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آرزوهاي‭ ‬خوش‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬ديار‭ ‬تحرير‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬فرموده‭ ‬مولا‭ ‬علي‮(‬ع‮)‬‭ ‬معطر‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬كه‮:«‬خدا‭ ‬بيامرزد‭ ‬آن‭ ‬كسي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬حق‭ ‬را‭ ‬زنده‭ ‬نگه‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬باطل‭ ‬را‭ ‬بميراند،‭ ‬بيداد‭ ‬را‭ ‬براندازد‭ ‬و‭ ‬پايه هاي‭ ‬داد‭ ‬بگستراند‮.»‬‭ ‬پس‭ ‬اميدوارم‭ ‬كه‭ ‬خداوند‭ ‬منان‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬مسئولان‭ ‬محترم‭ ‬استان‭ ‬اين‭ ‬توفيق‭ ‬را‭ ‬عطا‭ ‬فرمايد‭ ‬تا‭ ‬بتوانيد‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬موفق‭ ‬باشيد‭ ‬و‭ ‬پايه هاي‭ ‬عدل‭ ‬و‭ ‬داد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬استان‭ ‬زرخيز‭ ‬با‭ ‬مردماني‭ ‬مهربان‭ ‬و‭ ‬مهمان نواز‭ ‬و‭ ‬زحمت كش‭ ‬استوار‭ ‬فرماييد‮.‬‭ ‬
وي‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬تاكيد‭ ‬كرده‭ ‬است‮:‬‭ ‬شما‭ ‬مسئول‭ ‬هستيد‭ ‬و‭ ‬خداوند‭ ‬انسان‭ ‬را‭ ‬مسئول‭ ‬و‭ ‬متعهد‭ ‬خلق‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬جمله اي‭ ‬دارد‭ ‬داستايوفسكي‭ ‬روسي‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬گويد‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬گوشه اي‭ ‬از‭ ‬دنيا‭ ‬قطره اي‭ ‬خون‭ ‬بر‭ ‬زمين‭ ‬ريخته‭ ‬شود‭ ‬تمام‭ ‬انسان ها‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬آن‭ ‬مسئول اند‮.‬‭ ‬و‭ ‬راست‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬گويد‭ ‬اين‭ ‬معلم‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬آموزه هاي‭ ‬ديني‭ ‬نيز‭ ‬داريم‭ ‬كه‭ ‬هركس‭ ‬انساني‭ ‬را‭ ‬بكشد‭ ‬انگار‭ ‬همه‭ ‬انسان ها‭ ‬را‭ ‬كشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هركسي‭ ‬هم‭ ‬انساني‭ ‬را‭ ‬حيات‭ ‬بخشد‭ ‬انگار‭ ‬همه‭ ‬انسان ها‭ ‬را‭ ‬حيات‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬واكنون‭ ‬دراين‭ ‬ديار‭ ‬مظلوم،‭ ‬بايد‭ ‬براي‭ ‬احيا‭ ‬و‭ ‬بازتوليد‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬پيش‭ ‬زيبايي‮ ‬ها‭ ‬همت‭ ‬گماشت‭ ‬چنان كه‭ ‬اين‭ ‬معلم‭ ‬از‭ ‬مسئولان‭ ‬عزيز‭ ‬اين‭ ‬خطه‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬به‭ ‬مشكلات‭ ‬فراوان‭ ‬اين‭ ‬استان‭ ‬عنايت‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬برنامه ريزي‭ ‬وعمل‭ ‬مدبرانه،‭ ‬بساط‭ ‬فقر‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬اقتصادي‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬را‭ ‬برچينند‭ ‬چه،‭ ‬حيف‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ديار‭ ‬مهربان‭ ‬و‭ ‬مردمان‭ ‬نجيبش،‭ ‬فقر‭ ‬فرهنگي،‭ ‬آدم ها‭ ‬را‭ ‬رو‭ ‬در‭ ‬رو‭ ‬قرار‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬فقر‭ ‬اقتصادي‭ ‬،‭ ‬رونق‭ ‬افزاي‭ ‬بي‮ ‬اخلاقي‮ ‬ها‭ ‬شود‮.‬‭ ‬زارع،‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬مسئولان‭ ‬استان‭ ‬يادآور‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬ميراث‭ ‬حكومت هاي‭ ‬فاسد‭ ‬شاهانه‭ ‬را‭ ‬يك‭ ‬جا‭ ‬به‭ ‬دور‭ ‬ريخت‭ ‬و‭ ‬بنايي‭ ‬نو‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬هندسه‭ ‬فرهنگي‭ ‬اسلام‭ ‬بنا‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬راه‭ ‬هم‭ ‬همه‭ ‬بايد‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬هم‭ ‬دهند‭ ‬به‭ ‬مهر‭ ‬تا‭ ‬سيستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان‭ ‬در‭ ‬عرصه ها‭ ‬و‭ ‬ساحت هاي‭ ‬گوناگون‭ ‬آباد‭ ‬شود‮.‬‭ ‬اين‭ ‬شهروند‭ ‬از‭ ‬مسئولان‭ ‬و‭ ‬نمايندگان‭ ‬خواسته‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬وجود‭ ‬براي‭ ‬آباداني‭ ‬منطقه‭ ‬تلاش‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬توصيه‭ ‬كرده‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬راه‭ ‬هم پاي‭ ‬مسئولان‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬حرف‭ ‬آخر‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬بازخواني‭ ‬شعر‭ ‬سعدي‭ ‬است‭ ‬كه؛‭ ‬
بني‮ ‬آدم‭ ‬اعضاي‭ ‬يكديگرند‭ ‬
كه‭ ‬در‭ ‬آفرينش‭ ‬ز‭ ‬يك‭ ‬گوهرند‭ ‬
چو‭ ‬عضوي‭ ‬به‭ ‬درد‭ ‬آورد‭ ‬روزگار‭ ‬
دگر‭ ‬عضوها‭ ‬را‭ ‬نماند‭ ‬قرار
و‭ ‬يادآوري‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬كه‭ ‬سيستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان‭ ‬براي‭ ‬عمران،‭ ‬نيازمند‭ ‬همت‭ ‬همه‭ ‬فرزندان‭ ‬خويش‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬محتاج‭ ‬سرمايه گذاري‭ ‬توانمندان‭ ‬آن‭ ‬خطه،‭ ‬نامه اش‭ ‬را‭ ‬چنين‭ ‬به‭ ‬پايان‭ ‬برده‭ ‬است‭ ‬كه؛‭ ‬خوبان‭ ‬سرمايه دار‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬زاهدان‭ ‬سري‭ ‬به‭ ‬باباييان‭ ‬و‭ ‬شيرآباد‭ ‬و‭ ‬كريم آباد‭ ‬ومناطق‭ ‬فقيرنشين‭ ‬داخل‭ ‬شهر‭ ‬بزنند‭ ‬و‭ ‬عزيزاني‭ ‬هم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ساير‭ ‬شهرهاي‭ ‬استان‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭ ‬به‭ ‬حاشيه‭ ‬و‭ ‬مناطق‭ ‬فقيرنشين‭ ‬شهرشان‭ ‬نظري‭ ‬محبت آميز‭ ‬بيندازند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬دنيا‭ ‬و‭ ‬آخرت‭ ‬خداوند‭ ‬منان‭ ‬همه‭ ‬خوبان‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬لطف‭ ‬و‭ ‬رحمت‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬دهد‮...‬‭ ‬نامه‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬پايان‭ ‬آمد،‭ ‬من‭ ‬اما‭ ‬آرزومي‮ ‬كنم،‭ ‬همه‭ ‬براي‭ ‬توسعه‭ ‬روزافزون‭ ‬استان،‭ ‬تلاش‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬كنند‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 93 بازدید