درس‭ ‬معلم‭ ‬و‭ ‬آقا‭ ‬دزده‮!‬

‮"‬‭ ‬يكم‮:‬‭ ‬اوايل‭ ‬دهه‭ ‬هفتاد‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مجتمع‭ ‬شهيد‭ ‬برونسي‭ ‬مشهد‭ ‬درس‭ ‬مي‮ ‬خواندم‮.‬‭ ‬اين‭ ‬ماجرا‭ ‬را‭ ‬هم،‭ ‬همان‭ ‬جا‭ ‬شنيدم‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬سال ها‭ ‬هنوز‭ ‬مرا‭ ‬در‭ ‬ياد‭ ‬مانده‭ ‬است‮.‬‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬روز‭ ‬معلم‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬آن‭ ‬قصه‭ ‬برايم‭ ‬رنگ‭ ‬و‭ ‬بوي‭ ‬تازه اي‭ ‬مي‮ ‬گيرد‮.‬‭ ‬ماجرا‮-‬‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬نقل‭ ‬مي‮ ‬كردند‮-‬‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬دزد‭ ‬وقتي‭ ‬خانه اي‭ ‬را‭ ‬خالي‭ ‬مي‮ ‬بيند‭ ‬و‭ ‬بي‮ ‬مراقب،‭ ‬وارد‭ ‬خانه‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬اشياي‭ ‬قيمتي‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پارچه اي‭ ‬مي‮ ‬گذارد‭ ‬تا‭ ‬ببرد‮.‬‭ ‬اما‭ ‬همين‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بردارد،‭ ‬چشمش‭ ‬به‭ ‬قاب‭ ‬عكس‭ ‬روي‭ ‬ديوار‭ ‬مي‮ ‬افتد‭ ‬و‮...‬‭ ‬چهره‭ ‬آقا‭ ‬معلم‭ ‬مهربان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬عكس‭ ‬درون‭ ‬قاب‭ ‬مي‮ ‬بيند‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اندكي‭ ‬كاوش‭ ‬مي‮ ‬فهمد،‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬آقا‭ ‬معلم‭ ‬است‮.‬‭ ‬مهرباني‮ ‬هاي‭ ‬آقا‭ ‬معلم‭ ‬در‭ ‬ذهنش‭ ‬زنده‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬نصيحت هايش‭ ‬نيز‭ ‬هم‭ ‬و‮...‬‭ ‬ناگهان،‭ ‬كلمه اي‭ ‬كه‭ ‬سال ها‭ ‬پيش‭ ‬معلم‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬او‭ ‬كاشته‭ ‬بود،‭ ‬حالا‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬مي‮ ‬نشيند‮.‬‭ ‬دزد‭ ‬وسايل‭ ‬را‭ ‬رها‭ ‬مي‮ ‬كند،‭ ‬قلمي‭ ‬بر‭ ‬مي‮ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬كاغذي‭ ‬و‭ ‬شرح‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬ماجرا‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬حرمت‭ ‬آقا‭ ‬معلم‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬آن‭ ‬وسايل‭ ‬را‭ ‬نمي‮ ‬برد‭ ‬بلكه‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬هيچ‭ ‬كس‭ ‬مالي‭ ‬نخواهد‭ ‬برد‭ ‬بلكه‭ ‬زندگي‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬كسب‭ ‬حلال‭ ‬پي‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‮.‬‭ ‬نامه‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬نويسد‭ ‬از‭ ‬معلم‭ ‬حلاليت‭ ‬مي‮ ‬طلبد‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬رود‮...‬
‮"‬‭ ‬دوم‮:‬‭ ‬نقش‭ ‬تربيتي‭ ‬معلم‭ ‬و‭ ‬بذرهاي‭ ‬روشني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ناخودآگاه‭ ‬شاگرد‭ ‬خويش‭ ‬افشانده‭ ‬است،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬سال ها‭ ‬شكل‭ ‬مي‮ ‬گيرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬مي‮ ‬نشيند‭ ‬و‭ ‬فردي‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نيمه‭ ‬راه‭ ‬جهنم‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬بهشت‭ ‬رهنمون‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬نشانگر‭ ‬نقش‭ ‬مهمي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬معلم‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬در‭ ‬شكل دهي‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬افزايش‭ ‬امنيت‭ ‬جامعه‭ ‬در‭ ‬ساحت هاي‭ ‬گوناگون‭ ‬ايفا‭ ‬كند‮.‬
‮"‬‭ ‬سوم‮:‬‭ ‬معلمان‭ ‬از‭ ‬معتمدترين‭ ‬گروه هاي‭ ‬اجتماعي‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬از‭ ‬آنان‭ ‬حرف شنوي‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬نسل‭ ‬جوان‭ ‬نيز‭ ‬هم‮.‬‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬معمولاً‭ ‬جوانان‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬رفتار‭ ‬پرخطر،‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬ديگران،‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬مي‮ ‬توانند‭ ‬به‭ ‬دام‭ ‬گروه هاي‭ ‬پرخطر‭ ‬بيفتند،‭ ‬مي‮ ‬توان‭ ‬نقش‭ ‬معلمان‭ ‬را‭ ‬برجسته تر‭ ‬ديد‮.‬‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬جايگاه‭ ‬نظام‭ ‬آموزشي‭ ‬و‭ ‬مدرسه‭ ‬كه‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬ضلع‭ ‬شكل گيري‭ ‬شخصيت‭ ‬افراد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬معلم‭ ‬كه‭ ‬سخنانشان‭ ‬بيشترين‭ ‬اثر‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬گروه هاي‭ ‬ديگر،‭ ‬اعتماد‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬مي‮ ‬انگيزد،‭ ‬پس‭ ‬اگر‭ ‬معلمان‭ ‬در‭ ‬جايگاه‭ ‬خود‭ ‬ايفاي‭ ‬نقش‭ ‬كنند،‭ ‬هنجارپذيري‭ ‬جامعه‭ ‬افزايش‭ ‬مي‮ ‬يابد‭ ‬و‭ ‬افزايش‭ ‬هنجارها،‭ ‬مساوي‭ ‬با‭ ‬كاهش‭ ‬ناهنجاري‮ ‬هاست‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬در‭ ‬جاي‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬كاهش‭ ‬جرم‭ ‬نيز‭ ‬منتج‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬
‮"‬‭ ‬چهارم‮:‬‭ ‬من‭ ‬نقش‭ ‬معلم ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬افزايش‭ ‬امنيت‭ ‬ملي،‭ ‬اگر‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬پليس‭ ‬ندانم‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬كمتر‭ ‬هم‭ ‬نمي‮ ‬دانم،‭ ‬چه‭ ‬پليس،‭ ‬آخرين‭ ‬حلقه‭ ‬ماجراست‭ ‬اما‭ ‬معلم‭ ‬اولين‭ ‬حلقه،‭ ‬پليس‭ ‬شايد‭ ‬بتواند‭ ‬در‭ ‬اصلاح‭ ‬و‭ ‬پيرايش‭ ‬رفتارها‭ ‬به‭ ‬قوه‭ ‬قهريه‭ ‬قانون‭ ‬نقش‭ ‬آفريني‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬نتيجه‭ ‬بگيرد‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬شكل دهي‭ ‬به‭ ‬شخصيت‭ ‬افراد‭ ‬نقش‭ ‬چنداني‭ ‬ندارد‮.‬‭ ‬اين‭ ‬معلم ها‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬افراد‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬سازند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬امنيت‭ ‬نرم،‭ ‬مهم ترين‭ ‬نقش‭ ‬را‭ ‬ايفا‭ ‬مي‮ ‬كنند‮.‬‭ ‬پس‭ ‬در‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬رفتارهايي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬ناهنجاري‮ ‬هاي‭ ‬نرم‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬براندازي‭ ‬نرم‭ ‬تعبير‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬توان‭ ‬از‭ ‬ظرفيت‭ ‬معلمان‭ ‬استفاده‭ ‬كرد‮.‬
‮"‬‭ ‬پنجم‮:‬‭ ‬در‭ ‬شهرها‭ ‬و‭ ‬مناطقي‭ ‬كه‭ ‬معلم‭ ‬نقش‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬پيامبر‭ ‬گونه‭ ‬ايفا‭ ‬مي‮ ‬كند،‭ ‬هنجارها‭ ‬در‭ ‬افزايش‭ ‬و‭ ‬سلامت‭ ‬اجتماعي‭ ‬در‭ ‬اندازه‮ ‬‭ ‬خوبي‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬مناطق‭ ‬پر‭ ‬خطر،‭ ‬شهرها‭ ‬و‭ ‬محلات‭ ‬پرخطر‭ ‬را‭ ‬مطالعه‭ ‬كنيم،‭ ‬درخواهيم‭ ‬يافت‭ ‬آنجا‭ ‬آن چنان‭ ‬كه‭ ‬بايد،‭ ‬معلمي‭ ‬نشده‭ ‬است‮.‬‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬مدرسه‭ ‬و‭ ‬كلاس‭ ‬درس‭ ‬هم‭ ‬باشد‮.‬
‮"‬‭ ‬ششم‮:‬‭ ‬در‭ ‬روستاها،‭ ‬معلمان‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اثرگذاري‭ ‬بر‭ ‬دانش آموزان‭ ‬بر‭ ‬روستا‭ ‬و‭ ‬مردمانش‭ ‬هم‭ ‬بيشترين‭ ‬اثر‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬گذارند‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬معلمي،‭ ‬پيامبرانه‭ ‬معلمي‭ ‬مي‮ ‬كند‮.‬‭ ‬آن‭ ‬‮ ‬روستا‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬ايمان‭ ‬به‭ ‬پيامبر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عمل‭ ‬به‭ ‬ايمان‭ ‬خويش‭ ‬موفق تر‭ ‬مي‮ ‬باشد‮.‬‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬هم‭ ‬قابل‭ ‬مشاهده‭ ‬است‮....‬‭ ‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 97 بازدید