فدک یعنی جغرافیای جهان اسلام

پاتک سنگین امام کاظم(ع) به هارون؛
بزرگ است و پر عظمت. معلم است و تعلیم دهنه به هدایت، مردی که در روزی چنین زاده شد و جامه عید پوشاند ۲۰ ذی الحجه را. نه تنها انسان که کلمات و  حروف هم خبردار می ایستند وقتی می خواهند از امام کاظم(ع) سخن کنند که روشنای کلامش، از دیوار های قطور زندان مهدی و هارون عباسی، می گذشت و به جان مردمان می رسید و صراط مستقیم را روشن می کرد تا هرکه اهل حق است، به کژراهه گرفتار نشود. برای شکر نعمت وجود امامی چنین، باید به مطالعه برخاست و خواسته های خود را بر آموزه های آن هادی بزرگ تطبیق داد و به عمل درآورد. بارها گفته ام و نوشته ام و بزرگان هم به تاکید فرموده اند که در حوزه امامت باید به عمل برخاست و الا صرف احساس اگر به بصیرت نیانجامد، کار را چندان چاره نخواهد کرد پس باید با خود مان قرار بگذاریم که در هر عید، به نگاهی تازه در این ساحت برسیم و تا ما را به افقی تازه برساند. خوانش هر باره حیات امامان(ع) درس بهتر زیستن را برای مان ، حرف به حرف، تدریس می کند تا امروز مان از دیروز و فردای مان از امروز برتر باشد برای این هم باید به یک « عادت خوب» برسیم که خود را با حدیث به منبع نور وصل کنیم،تا نه فقط روز ها که شب ها مان هم جهان افروز باشد در مسیر حق. این عین ولایت است که حرکت خود را با امام خویش هماهنگ کنیم و در همه ساحت ها ، رویکردی ولایی داشته باشیم وقتی امام کاظم(ع) در برابر قدرت استبدادی و استکباری خلفای عباسی چنان می ایستد که همه مشروعیت شان را زیر سئوال می برد، ما هم باید به مهارت به چالش کشیدن قدرت های باطل برسیم. وقتی امام از ابزار کلمه و کلام، این رسالت را به انجام می رسانند ما پیروان هم باید راه استدلال و برهان و محاجه را در پیش گیریم و هژمونی باطل را درهم شکنیم. باید از امام موسی بن جعفر( ع) بیاموزیم که حق را با همه ابعاد آن بیان و چنان ترسیم کنیم که کسی نتواند از غفلت مردم استفاده کند و باطل کردارانه بر جای حق بنشیند. این را تاریخ روایت و گواهی می کند که امام در مناظرات پرشمار علمی با بزرگان ادیان همواره به تبیین حق می پرداخت و از « باطل حق نما» چه در حوزه خلافت و چه در حوزه معرفت، مشروعیت زدایی می کرد یعنی هم با خلافت باطل، پنجه در پنجه بود و هم با افکار غیر حق که در امامت شیعه، به دنبال انشعاب و شعبه سازی بودند. اسماعیلیه، فطحیه و ناووسیه ، در پرتو آگاهی بخشی امام رو به محاق نهادند و نقاب از چهره هارون، خلیفه مقتدر عباسی هم به تدبیر امام چنان فرو افتاد که بدانند و بدانیم میان او و منصور و یزید و معاویه، فرقی نیست که جنود شیطان ، به هر نام، نشان آشکار استبداد بر پیشانی دارند  و روش شیطان در پیش، شناسه شان نپذیرفتن حق است و شناسنامه شان صادره از هیچ ستان است. هارون هم چنین بود اگر چه می کوشید خود را حق جلوه دهد و برای این هم همه ابزار تحمیق و تهدید و شمشیر و زندان را به کار برداما...او سعی می کرد با قدرت فائقه و ظالمه، مقتدر بنمایاند  و همه را در رعب بنشاند و مرعوب کند چنانکه می گویند، روزی  حتی به  خورشید هم اشاره کرد که هرکجا می خواهی بتاب، از دایره خلافت من نمی توانی بیرون شوی. پر بیراه هم نمی گفت-  جباری که همه راه ها را به سوی حق مسدود می کرد و مصداق "صدوا عن سبیل الله " بود -  او به گستردگی جغرافیای خلافت اشاره داشت  که پهنه وسیعی از جهان آن روز را در بر می گرفت. او به این، غره شده بود و این غرور از حرف به حرف کلماتش و رفتارش معلوم بود، جالب است وقتی او که خود را در اوج قدرت می دید و می خواست پز "حق دهی" دهد ، رندانه به امام پیشنهاد بازگرداندن « فدک» را مطرح کرد، امام، اما دست بسته او را به خوبی خواندند و عیان فرمودند که تو مرد واگذاری فدک نیستی. اصرار او را که دیدند، دست روی تمام جغرافیای حکومت آن روز گذاشتند، که یعنی این فدک! باز می گردانی ، بسم الله ! امام به روشنی تبیین کردند و به گوش تاریخ همیشه پرسشگر هم رساندند تا به گوش مردمان اعصار دیگر هم برساند که فدک، خلافت حق است نه یک باغ در مدینه، همه جغرافیاست نه فقط یک نقطه زمین.فلسفه امامت است نه یک هدیه معمولی . نماد اعتراض و حق خواهی است نه یک سهم از زمین که بتوان از آن چشم بپوشد خلیفه غاصبی که خورسید را هم در زمین خود محبوس می پنداشت. باری، امام راه را نشان می دهند. باید به این راه گام نهاد و خود را به مقصد خدا رساند. این شکرانه عید و نعمت امامت است...
خبرگزاری رضوی / یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶/ ساعت ۲۱:۲۰
 
http://farhangrazavi.ir/fa/doc/note/17840/
/ 0 نظر / 92 بازدید