راز جهان گشایی ایرانی

دنیا ی باطل ، به زور اسلحه جهان گشایی می کند. مرز قدرت او تا جایی است که موشک هایش می رسد. هژمونی قدرت او را شکافت هسته ای تعیین می کند اما ما، همان طور که رئیس جمهور روحانی در سازمان ملل گفت ، با حافظ جهان را قرن ها پیش، فتح کرده ایم و چنان مانده ایم که دیگر کشور گشایی برای ما معنا ندارد چه کسی خانه خود را دوباره، فتح می کند که ما امروز برای آن برنامه ریزی کنیم؟! ما پیشتر ها، قرن ها قبل جهان را فتح کرده ایم با کلمات حضرت لسان الغیب که ماندگار تر از هر هژمونیی دل ها را برای همیشه به نام خویش سند زده است. اگر باطل کرداران با بمب و موشک ، کشور به کشور می روند، اکر سیه اندیش ها با پرورش تروریست و ترویج تروریسم،به دنبال منافع خود هستند، ما با کلمات روشن، از جنس آنچه در کلام حضرت حافظ، غزل می شود به دنبال منافع خویشیم که سعادت انسان ها را تضمین می کند. منافع ما نیز آن است که منافع همه آدم ها را تامین می کند. ما سعادت را برای همه می خواهیم و سعادت یک فرد و گروه و ملت نیز هرگز به سعادت دیگران آسیب نمی رساند که کسی بخواهد برای رسیدن سعادت، به نابودی سعادت دیگران نیاز داشته باشد. ما با سعدی و حافظ و مولوی و فردوسی داریم دل ها را فتح می کنیم و این قدرت مانا را داریم که فردا و فرداها نیز این مسیر را بپیماییم. ما در دیار خود حکیم نزاری را داریم، ابن حسام خوسفی را داریم و... که چونان حافظ و مولوی، جهان گشایی می کنند. هر کلامشان، کلید گشایش دروازه های روشن فرداست. هر غزل شان برای توسعه سعادت میان همه بشر کافی است. هر سخن شان برای بیداری خلقی کفایت می کند. باری، امروز روز بزرگداشت حافظ است اما فرصتی است برای تکریم همه امیران سخن، همه سرداران کلام. پس این روز، مبارک روز بزرگداشت سعدی و مولوی و فردوسی و حکیم نزاری و ابن حسام خوسفی و شعرای امروز نیز هست. اینانند که تفاوت ما را با دیگران، به روشنی بیان می کنند و نشان می دهند چگونه جهان را فتح کردیم و چگونه است که همچنان پرچم فرهنگ ما در اهتزاز است....

 ب / شماره 3462/ پنج شنبه 20مهر 1396/ صفحه اول و 3

/ 0 نظر / 122 بازدید