تغزلِ سرخِ شهید

کلمات هم عاشق می شوند وقتی قرار است در روزی شکوه یافته به نام شهید، از عشق بنویسند و به شرحی، کنار هم بنشینند که رابطه عاشق و معشوق را ، غزل وار برای مردمان بخوانند. من به زلالی واژه هایی چنین غبطه می خورم و آرزو می کنم کاش واژه ای باشم که در تعریف عشق، به مانایی رسیده باشد، آن هم عشقی که یک سویش شهید خونین قبایِ معرکه است و شوریده سر، دل هزار شرحه اش را به میدان می آورد و آن سویش، حضرت شاهد است. همو که گواه تغزل سرخِ شهید است در رزمگاه که در جست و جوی او خود را به میدان رسانده است. خدا در زلالی نگاه شهید، حرف به حرفِ آن حدیث قدسی را که خود، نامه کرده و به آدرس همه عاشقان عالم فرستاده است، می خواند. جوابش را هم حضرتِ "صادق الوعد" به زیبایی می دهد وقتی آینه در آینه شد. اصلا بیایید ما هم از روی دستِ شهدا ، آن نامه عاشقانه را بخوانیم. کسی چه می داند، شاید روزی در دل ما هم بعثتی رخ داد و آن حدیث را – به دعای شهدا- حرف به حرف خواندیم، از کرم خدا که نمی شود نا امید شد و پیغام " ولا تیئسوا من روح الله" حضرت او را نادیده گرفت،می شود؟! پس می خوانیم؛ " طلبنی وجدنی "، پس به جست و جو برمی خیزیم و همه آدرس هایی را که خود فرموده است می گردیم تا به او برسیم با یقین به" و من وجدنی عرفنی" به شناخت او بار خواهیم یافت و جان خواهیم ساخت تا" و من عرفنی احبنی" جان مان را تازه کند و جوانه بزند عشق و دامن بگستراند عشق که" و من احبنی عشقنی " و چه جوابی خواهد یافت این عشق که از جان مجنون برمی خیزد" و من عشقنی عشقته " و خواهد دید که دل حضرت نگار از او شوریده تر است و برای وصال، چه ها که نمی کند؛" و من عشقته قتلته " اما خدای جوانمردی است حضرت دوست ، پس"و من قتلته فعلیّ دیته " وچه دیه ای خواهد داد کریم ترین کریمان؛ "و من علیّ دیته فأنا دیته." و چه خوش است این مهربانی دوسویه و بقایی که شهید بعد از فنا می یابد و چه پرشکوه است که عاشق خود دیه معشوق می شود تا خانواده شهدا، خانواده خدا باشند و جای فرزند و پدر و همسر خود، عنایات او را ببینند و همایون فال ملتی که به خانوادگی شهید افتخار می یابد تا خویشاوند خدا باشد . البته بعد از زندگی به سبک شهدا...خراسان / شماره : 19780/  سه شنبه ۲۲ اسفند-۱۳۹۶/ صفحه اول و 5/ اجتماعی

 

 http://khorasannews.com/?nid=19780&pid=5&type=0

 

http://khorasannews.com/newspaper/BlockPrint/608470


/ 0 نظر / 110 بازدید