به خورشید می مانی معلم!

 

"به خورشید می مانی معلم، ایستاده برجای خویش برای همیشه و زبان به نور می گشایی آن چنان که همه سیاره ها سماع را به دورت آغاز می کنند و هرکدام به فراخور ظرفیت خویش از تو نور می نوشند و نورانی می شوند و برای ساکنان سیاره خویش روشنایی به سوغات می برند.

 

"به خورشید می مانی معلم و ما هرکداممان یک سیاره ایم که سماع را بر گرد تو عاشقانه به تجربه نشسته ایم و هرکداممان به همان اندازه ای از نور و روشنی برخورداریم که تاب نزدیکی را به خورشید یافته ایم والا باران نور تو هرگز در لطافت طبعش دریغ نیست. این ماییم که گاه خاک می شویم و گل به بار می دهیم و یا شوره زار می شویم و در بغلمان خس می روید. اما لطف تو بر ما کوتاه نیست که بلند هم است و تو از آن بالا نور می باری، نور می باری و باز هم نور می باری.

"به خورشید می مانی معلم و ما سیارگان گرد توییم و با این که ما را به تو نیاز فراوان است و دست مان به سویت همیشه دراز، اما تو را به ما نیازی نیست. تو حتی برای نوری که بر ما می باری و کریمانه هم می باری، هیچ توقعی نداری. تو از پیامبر آموخته ای مزد رسالت نخواستن را، تو نیز کریم تر از آنی که از سیارگان چیزی به مزد بخواهی مزد نورافشانی تو را فقط خدا تواند داد.

"تو را شان پیامبری است و کجا ما می توانیم قدر تو را ادا کنیم؟ کجا می توانیم هم شان تو کلمه هایی بیابیم، تا تو را شرح کنیم. کجا می توان و کدام نقاش و کدام قلم می تواند، خورشید را نقش کند؟ ما را که تاب تماشای خورشید نیست، کجا توان نقش آن خواهد بود؟ ما هرچه در شان تو می گوییم به اندازه فهم خود ماست و الا تو را شان هزار بار بیش از این است. تو معلمی، خورشیدی...

"به خورشید می مانی معلم و ما سیارگان پیرامون توییم. باز هم ما را به نور بنواز، باز هم بر ما روایت روشنی بخوان، باز هم به فخر کلامت مفتخرمان کن، باز هم به درس هایت بزرگی مان بخش. باز هم کوچه های ذهن مان را روشن کن. باز هم دست ما را بگیر و تا بی سایگی خود ببر.

"به خورشید می مانی معلم، ایستاده بر جای خویش و این ماییم که باید به دورت بگردیم. دنیاست که باید به دورت بگردد. تو ایستاده بر جای خویشی و کلام به نور داری. کور است آن که این نور را نتواند دید...

"تو بزرگی و ما این بزرگی را با همه کوچکی مان درک می کنیم همان طور که در کودکی، صادقانه این بزرگی را دریافتیم و عاشقانه گواهی دادیم و تا هنوز و تا همیشه تو بزرگی معلم و ما شاگردان کوچک توییم.

صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17252 ، تاریخ انتشار 880212
/ 0 نظر / 3 بازدید