خرمشهر، بسيجي ترين شهر

خرمشهر، بسيجي ترين شهر ايران است، اين را زماني نشان داد كه تام قد در برابر دشمن ايستاد، آن هم نه يك روز و دو روز بلكه قريب به چهل روز در برابر دشمني كه مي خواست سه روزه خوزستان را بگيرد و طي يك هفته به تهران برسد!


 خرمشهر، نشان داد، خواب غاصبان، هميشه تعبير نمي شود، بلكه گاهي تعبير آن، عكس خواهد بود و آنها مجبور خواهند شد تا خرمشهر و مقاومتش را به عنوان اولين خط شكست بر كتاب زندگي خويش بنويسند.

 خرمشهر، بسيجي ترين شهر ايران است. اين را زماني ثابت كرد كه جهان آرا، موسوي، مرادي، محمدي، فهميده و ... را در آغوش ديوارهايش، پناه مي داد تا گلوله هاي شيطان را به جان از آنها دور كند.

 هركس خرمشهر زمان جنگ را ديد فهميد اين ويرانه ها، از هر آبادي، آبادتر است و به گاه اسارت هم از هر آزادي، آزادتر. در خرمشهر مي شد عطر خوش بسيج وتفكر بسيجي را با همه وجود استشمام كرد.

 خرمشهر، بسيجي بود. سرخ مثل لاله و سبز مثل ريحان و سفيد مثل نرگس. اصلا" خرمشهر، پرچم جمهوري اسلامي ايران بود، سبز به نشانه ايمان وآيين محمدي و سفيد، به نشانه صلح دوستي و مهرباني و سرخ با معناي از جان گذشتن وسر باختن براي سربلندي ايران به مفهوم بلند شهادت.

 خرمشهر بسيجي بود و همه بسيجي ها، خود را خرمشهري مي دانستند، حتي آنهايي كه اين قطعه بهشتي خاك را هرگز نديده بودند اما خود را متعلق به خرمشهر و خرمشهر را متعلق به خود و همه را متعلق به مكتب خدا مي دانستند.


 بسيجي، نامش شهيد بود. شهرتش گمنام و پدرش روح ا... و شناسنامه اش صادره از خرمشهر ...
 خرمشهر بسيجي بود و بسيجي خرمشهري ...(ص-۶)

/ 0 نظر / 94 بازدید