خراسان‭ ‬جنوبي‭ ‬و‭ ‬چراغ‭ ‬هزار‭ ‬طرح


پيشتر‭ ‬خبرها‭ ‬از‭ ‬بهره‭ ‬برداري‭ ‬هزار‭ ‬پروژه‭ ‬در‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي‭ ‬حكايت‭ ‬داشتند‭ ‬از‭ ‬زبان‭ ‬مسئولاني‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬سينه‭ ‬ستبر‭ ‬و‭ ‬سري‭ ‬برفراز‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬مي‮ ‬گفتند‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬سخن‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬‮٨٩‬‭ ‬درصد‭ ‬طرح هاي‭ ‬سفر‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬و‭ ‬هيئت‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي‭ ‬به‭ ‬نتيجه‭ ‬رسيده‭ ‬است‮.‬‭ ‬اين‭ ‬خبر‭ ‬آن‭ ‬قدر‭ ‬خوشحالي‮ ‬آفرين‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬گفتم،‭ ‬فقر‭ ‬و‭ ‬محروميت،‭ ‬بساط‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كوله اش‭ ‬مي‮ ‬بندد‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬استان‭ ‬برود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نتيجه‭ ‬رسيدن‭ ‬‮٨٩‬‭ ‬درصدي‭ ‬طرح هاي‭ ‬مصوب‭ ‬هم‭ ‬اين‭ ‬اميد‭ ‬را‭ ‬پررنگ‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬مردم‭ ‬خسته‭ ‬از‭ ‬خشكسالي‭ ‬‮٩‬‭ ‬ساله‭ ‬و‭ ‬زمين‭ ‬عطش زده،‭ ‬دوباره‭ ‬نسيم‭ ‬اميد‭ ‬را‭ ‬حس‭ ‬خواهند‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬آرزوي‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬حقيقت،‭ ‬به‭ ‬واقعيت‭ ‬پيوستن‭ ‬اين‭ ‬آرزو‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬هنوز‭ ‬باور‭ ‬داريم‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬مي‮ ‬خواهند‭ ‬اين‭ ‬استان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬رنج ها‭ ‬وارهانند‭ ‬اما‮...‬‭ ‬انگار‭ ‬يا‭ ‬قطر‭ ‬محروميت ها‭ ‬قطور‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬رنج ها،‭ ‬عميق‭ ‬كه‭ ‬چندان‭ ‬چيزي‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬نمي‮ ‬آيد‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬مشكلات‭ ‬‮«‬آلاف‭ ‬و‭ ‬الوف‮»‬‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬‮«‬الف‮»‬‭ ‬پروژه،‭ ‬قامت‭ ‬الف‭ ‬نمي‮ ‬كند‮!‬‭ ‬پيشتر‭ ‬هم‭ ‬دراين‭ ‬زمينه‭ ‬نوشتم‭ ‬و‭ ‬تاكيد‭ ‬كردم‮.‬‭ ‬اين‭ ‬استان‭ ‬خيلي‭ ‬كمبود‭ ‬دارد،‭ ‬خيلي،‭ ‬راستي‭ ‬وضعيت‭ ‬سفره هاي‭ ‬آبي،‭ ‬جاده ها،‭ ‬معادن،‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬آن‭ ‬قدر‭ ‬رونق‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭ ‬كه‭ ‬جاي‭ ‬كشاورزي‭ ‬را‭ ‬بگيرد‭ ‬و‭ ‬شاغلان‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬را‭ ‬جذب‭ ‬كند؟‭ ‬من‭ ‬خيلي‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬باور‭ ‬كنم‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬زودي‭ ‬چنين‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬قشر‭ ‬توليدگر‭ ‬ما‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬روستا‭ ‬به‭ ‬حاشيه‭ ‬شهرها‭ ‬آمده اند‭ ‬و‭ ‬مصرف كننده‭ ‬و‭ ‬شهروند‭ ‬اضافي‭ ‬شده اند،‭ ‬دگرباره‭ ‬آستين‭ ‬همت‭ ‬در‭ ‬مسير‭ ‬توليد‭ ‬بالا‭ ‬خواهند‭ ‬زد‮.‬‭ ‬خيلي‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬باور‭ ‬كنم‭ ‬كه‭ ‬توسعه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬استان‭ ‬شتاب‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‮.‬‭ ‬خيلي‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬باور‭ ‬كنم‭ ‬و‭ ‬ديگران‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬باور‭ ‬برسانم‭ ‬كه‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي‭ ‬با‭ ‬چراغ‭ ‬هزار‭ ‬پروژه‭ ‬به‭ ‬بهره برداري‭ ‬رسيده‭ ‬روشن‭ ‬خواهد‭ ‬شد.اما،‭ ‬ببخشيد،‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬باره‭ ‬با‭ ‬نماينده‭ ‬مردم‭ ‬نهبندان‭ ‬و‭ ‬سربيشه‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬شوراي‭ ‬اسلامي‭ ‬همنظرم‭ ‬كه‭ ‬‮«‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬ادعاهاي‭ ‬زيادي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬مسئولان‭ ‬مبني‭ ‬بر‭ ‬اجرايي‭ ‬شدن‭ ‬‮٨٩‬‭ ‬درصد‭ ‬مصوبات‭ ‬و‭ ‬افتتاح‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬هزار‭ ‬پروژه‭ ‬استاني‭ ‬سفر‭ ‬هيئت‭ ‬دولت‭ ‬گفت‮...‬‭ ‬اگر‭ ‬چنين‭ ‬بود‭ ‬بايد‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬استان‭ ‬نمونه‭ ‬معرفي‭ ‬و‭ ‬درصد‭ ‬قابل‭ ‬توجهي‭ ‬از‭ ‬مشكلات‭ ‬اشتغال،‭ ‬مسكن‭ ‬و‭ ‬معيشتي‭ ‬شهروندان‭ ‬رفع‭ ‬مي‮ ‬شد‮...»‬‭ ‬راست‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬گويد‭ ‬آقاي‭ ‬نيرومند،‭ ‬اما‭ ‬اين‭ ‬نماينده‭ ‬محترم‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬كاري‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬گفتن‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭ ‬چون‭ ‬من‭ ‬كه‭ ‬نماينده‭ ‬نيستم،‭ ‬تريبون‭ ‬ندارم‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اندازه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جايگاه‭ ‬تصميم گيري‭ ‬هم‭ ‬نيستم‭ ‬و‭ ‬دستم‭ ‬به‭ ‬اهالي‭ ‬حكومت‭ ‬نمي‮ ‬رسد‭ ‬و‭ ‬ابزار‭ ‬كلمه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬دارم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬كلمه،‭ ‬آينه‭ ‬مي‮ ‬سازم‭ ‬فراديد‭ ‬مسئولان‮.‬‭ ‬اما‭ ‬آقاي‭ ‬نيرومند‭ ‬به‭ ‬قاعده‭ ‬بايد‭ ‬ساز‭ ‬و‭ ‬كارهاي‭ ‬ديگري‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬مسئولان‭ ‬اجرايي‭ ‬بازپرسد،‭ ‬چرايي‭ ‬مسائل‭ ‬را‮.‬‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يك‭ ‬شهروند‭ ‬هم‭ ‬تلاش هاي‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬ستايم‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬اراده‭ ‬معطوف‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬مديران‭ ‬استان‭ ‬و‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬تحسين‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬بانگ‭ ‬برمي‮ ‬دارم‭ ‬كه‭ ‬ديار‭ ‬من‭ ‬رونق‭ ‬نگرفته‭ ‬است‮.‬‭ ‬مي‮ ‬گويم‭ ‬مردم‭ ‬من‭ ‬هنوز‭ ‬از‭ ‬قله‭ ‬محروميت‭ ‬گامي‭ ‬اين سوتر‭ ‬نگذاشته اند‮.‬‭ ‬مي‮ ‬گويم‭ ‬مردم‭ ‬مولد‭ ‬روستا‭ ‬و‭ ‬تلاشگران‭ ‬متن‭ ‬توليد،‭ ‬امروز‭ ‬حاشيه نشين‭ ‬مصرف‭ ‬و‭ ‬حاشيه نشين‭ ‬جامعه‭ ‬شده اند‮.‬‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬صداي‭ ‬بلند‭ ‬مي‮ ‬گويم،‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬بايد‭ ‬كار‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬كار‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬سخن‭ ‬گفت‮.‬‭ ‬شما‭ ‬كار‭ ‬بكنيد،‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬مي‮ ‬آيد‮.‬‭ ‬اما‭ ‬يك‭ ‬نماينده‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬حامي‭ ‬تلاشگران‭ ‬عرصه‭ ‬اجرا‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬بر‭ ‬امور‭ ‬نظارت‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬برنامه ريزي‮ ‬ها‭ ‬وتصميم‭ ‬سازي‭ ‬ها‭ ‬تصميم گيري‮ ‬ها،‭ ‬نقش آفرين‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬بستاند‮.‬‭ ‬يك‭ ‬نماينده‭ ‬در‭ ‬جايگاه‭ ‬نمايندگي‭ ‬شأن‭ ‬بالايي‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬مدد‭ ‬گيرد‭ ‬براي‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬لازم‭ ‬شد،‭ ‬حتي‭ ‬وزرا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬بكشاند،‭ ‬سوال‭ ‬كند،‭ ‬نظارت‭ ‬كند‭ ‬‮...‬‭ ‬و‭ ‬موكلينش‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬جريان‭ ‬امور‭ ‬آگاه‭ ‬كند‮.‬‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬قلم هاي‭ ‬شكسته،‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬او‭ ‬هستيم‭ ‬در‭ ‬شفاف سازي‭ ‬امور‭ ‬و‭ ‬آينه‭ ‬گرفتن‭ ‬صادقانه‭ ‬فراديد‭ ‬مسئولان‭ ‬و‭ ‬فكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬همه‭ ‬بايد‭ ‬كنار‭ ‬هم‭ ‬و‭ ‬ياور‭ ‬هم‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬مصمم‭ ‬و‭ ‬مطمئن‭ ‬گام‭ ‬برداريم‭ ‬و‭ ‬ضعف هاي‭ ‬همديگر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قوت‭ ‬تبديل‭ ‬كنيم‭ ‬تا‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي‭ ‬به‭ ‬حق‭ ‬خود‭ ‬برسد‮.‬‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬چنين‭ ‬شود‮.‬(ص-۶)

/ 0 نظر / 4 بازدید