امام کرامت وبخشندگی

 
 
زندگی یعنی

گذشتن، بخشیدن

و باز هم گذشتن

حتی از کسی که

شام را تا مدینه

به نیت توهین به شما

طی کرده است

تا سب شما را تمام کند

اما، شما

به امامت

حق را درباره او تمام کردید

تا این درس

در مکتب زمین و زمان

سرمشق شود

که پاسخ بدی خوبی است

آنچنان که بدگوی بدخوی را

تا فهم خوبی برکشد.

زندگی یعنی این

که بندگی کنی

خدای را عزوجل

و وسعت کرامتت

بندگان خدا را

- بی منت-در برگیرد.

زندگی یعنی این که

حسن باشی

حتی اگر دنیا از معاویه لبریز شود

مجتبی باشی و ترجمه

مرتضی و مصطفی

حتی اگردنیا برمراد

آل ابوسفیان بچرخد

و زندگی دقیقا

یعنی حسن شدن

مجتبی شدن

و به کرامت

قامت کشیدن

در همه زمان ها

و زمین ها

و حتی امروز

امروز حسن شدن

یعنی گذشتن،عفو کردن

بزرگی بخشیدن

و بدی را به خوبی پاسخ دادن

قهر را به مهر رساندن

و مهر ورزیدن

درس امروز این است

حسنی باید شد و حسینی

و خوبی باید کرد

در همه عرصه ها

در برابر همه و برای همه

این مکتب حسنی است....

خراسان - مورخ سه‌شنبه 1390/05/25 شماره انتشار 17910 /صفحه۲

/ 0 نظر / 3 بازدید