نقش‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬موفقيت‭ ‬مردان

يك‭ ‬ضرب المثل‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬هر‭ ‬مرد‭ ‬موفق‭ ‬يك‭ ‬زن‭ ‬بزرگ‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ديگر‭ ‬عبارت‭ ‬مي‮ ‬توان‭ ‬گفت‭ ‬وسعت‭ ‬موفقيت‭ ‬يك‭ ‬مرد‭ ‬درست‭ ‬به‭ ‬پهناي‭ ‬بزرگي‭ ‬انديشه‭ ‬زن‭ ‬است‮.‬‭ ‬چشم هاي‭ ‬تيزبين‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬واكاوي‭ ‬شخصيت‭ ‬مردان‭ ‬بزرگ،‭ ‬لايه هاي‭ ‬ظاهري‭ ‬را‭ ‬كنار‭ ‬زده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ژرفاي‭ ‬ماجرا،‭ ‬حضور‭ ‬فخيمانه‭ ‬يك‭ ‬زن‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬بينند‮.‬‭ ‬در‭ ‬بازخواني‭ ‬تاريخ‭ ‬مذهبي‭ ‬نيز،‭ ‬حضور‭ ‬پرشكوه‭ ‬بي‮ ‬بي‭ ‬فاطمه زهرا‭ ‬سلام ا‮... ‬عليها‭ ‬را‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬مولا‭ ‬علي‭ ‬عليه السلام‭ ‬مي‮ ‬بينيم،‭ ‬فاطمه(س‮)‬‭ ‬قامت‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬عمود‭ ‬خيمه‭ ‬امامت‭ ‬كرد‭ ‬تا‭ ‬گستره‭ ‬خيمه‭ ‬براي‭ ‬همه‭ ‬حق خواهان‭ ‬و‭ ‬حقيقت خواهان‭ ‬تاريخ‭ ‬جايي‭ ‬براي‭ ‬ايستادن‭ ‬و‭ ‬نماز‭ ‬خواندن‭ ‬به‭ ‬امامت‭ ‬امام‭ ‬عادل‭ ‬داشته‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬پس‭ ‬مي‮ ‬توان‭ ‬به‭ ‬جرأت‭ ‬گفت،‭ ‬شيعه،‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬جعفري‭ ‬باشد،‭ ‬حسيني‭ ‬است،‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬حسيني‭ ‬باشد،‭ ‬علوي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬فاطمي‭ ‬است‭ ‬بي‮ ‬هيچ‭ ‬فاصله اي‭ ‬با‭ ‬محمد(ص‮)‬‭ ‬پس‭ ‬تشيع،‭ ‬يك‭ ‬مذهب‭ ‬فاطمي،‭ ‬محمدي‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬اهتزاز‭ ‬پرچم‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬رهين‭ ‬حضور‭ ‬پرشكوه‭ ‬يك‭ ‬زن‭ ‬باشد.بازتوليد‭ ‬روح‭ ‬فاطمي‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬فاخر‭ ‬بي‮ ‬بي‭ ‬فاطمه زهرا‭ ‬سلام ا‮... ‬عليها‭ ‬در‭ ‬رفتار‭ ‬فرزندان‭ ‬عقيدتي‮ ‬اش‭ ‬كه‭ ‬اگرچه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬چهارده‭ ‬قرن،‭ ‬قامت‭ ‬كشيدند‭ ‬اما‭ ‬نسبت شان‭ ‬با‭ ‬بي‮ ‬بي،‭ ‬بلافصل‭ ‬و‭ ‬سراسر‭ ‬وصل‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬عصر‭ ‬حاضر‭ ‬نيز‭ ‬بازخيمه‭ ‬امامت‭ ‬و‭ ‬ولايت‭ ‬را‭ ‬چنان‭ ‬عمود‭ ‬شدند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬خط‭ ‬افق‭ ‬هزار‭ ‬در‭ ‬هزار‭ ‬شهيد‭ ‬صف‭ ‬كشيدند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬همين رو‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬امام‭ ‬خميني‭ ‬آن‭ ‬بزرگ‭ ‬عزيز‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬ولادت‭ ‬مادرش‭ ‬زهرا،‭ ‬هم‭ ‬زادروز‭ ‬يافت‭ ‬در‭ ‬شرح‭ ‬حضورشان‭ ‬فرمود‭ ‬از‭ ‬دامن‭ ‬زن،‭ ‬مرد‭ ‬به‭ ‬معراج‭ ‬مي‮ ‬رود‮.‬‭ ‬يعني‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬مطالعه‭ ‬مردان‭ ‬معراج نشين،‭ ‬بپردازيم،‭ ‬به‭ ‬وضوح‭ ‬خواهيم‭ ‬ديد،‭ ‬نقطه‭ ‬آغاز‭ ‬حركت‭ ‬آنها‭ ‬دامن‭ ‬پاك‭ ‬و‭ ‬آغوش‭ ‬پرمعرفت‭ ‬يك‭ ‬مادر‭ ‬است‮.‬‭ ‬مادري‭ ‬كه‭ ‬درهاي‭ ‬دوزخ‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬آنها‭ ‬بسته‭ ‬و‭ ‬درهاي‭ ‬بهشت‭ ‬را‭ ‬گشوده‭ ‬است‮.‬‭ ‬حجت الاسلامابوترابي،‭ ‬‮(‬كه‭ ‬رحمت‭ ‬خدا‭ ‬بر‭ ‬او‭ ‬باد‮)‬‭ ‬معلم‭ ‬اخلاق گرا‭ ‬و‭ ‬آزاده‭ ‬هميشه‭ ‬سربلند‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬شرح‭ ‬حماسه‭ ‬آزادگان‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬كساني‭ ‬مي‮ ‬توانستند‭ ‬آن همه‭ ‬عذاب‭ ‬و‭ ‬شكنجه‭ ‬را‭ ‬تاب‭ ‬بياورند‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬آخر‭ ‬بمانند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دامن‭ ‬مادران‭ ‬بزرگ‭ ‬پرورش‭ ‬يافته‭ ‬بودند‮.‬‭ ‬آري‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬كربلا،‭ ‬حسين‭ ‬عليه السلام‭ ‬چنان‭ ‬قامت‭ ‬مي‮ ‬كشد‭ ‬كه‭ ‬خورشيد‭ ‬براي‭ ‬هميشه‭ ‬شرمنده‭ ‬مي‭ ‬شود،‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬خويش‭ ‬و‭ ‬پشت‭ ‬سرش،‭ ‬زينب‭ ‬را‭ ‬دارد،‭ ‬سلام ا‮...‬‭ ‬عليها‭ ‬و‭ ‬آن سوتر،‭ ‬بي‮ ‬بي‭ ‬فاطمه‭ ‬را،‭ ‬سلام ا‮...‬عليها‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬عباس،‭ ‬آن‭ ‬يل‭ ‬دلاور،‭ ‬‮«‬دامن‭ ‬پرورد‮»‬‭ ‬ام البنين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نه تنها‭ ‬در‭ ‬نام‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مرام‭ ‬هم‭ ‬فاطمه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬فاطمي‮.‬‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬نشانگر‭ ‬حضور‭ ‬اثرگذار‭ ‬زن‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬فرازهاي‭ ‬تاريخ‭ ‬است‮.‬‭ ‬چيزي‭ ‬كه‭ ‬امروزه‭ ‬در‭ ‬اندازه هاي‭ ‬كوچكتر‭ ‬در‭ ‬زندگي‭ ‬خويش‭ ‬و‭ ‬ديگران‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬توانيم‭ ‬ببينيم‭ ‬و‭ ‬ببينيم‭ ‬كه‭ ‬موفقيت‭ ‬هر‭ ‬مرد‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬بزرگي‭ ‬انديشه‭ ‬همسر‭ ‬اوست‮.‬‭ ‬منتهي‭ ‬براي‭ ‬رهيافت‭ ‬به‭ ‬وادي‭ ‬توفيق‭ ‬مي‮ ‬بايست‭ ‬در‭ ‬تعامل‭ ‬با‭ ‬زن،‭ ‬مثل‭ ‬ماه‭ ‬و‭ ‬خورشيد‭ ‬برابر‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬بتوان‭ ‬كسب‭ ‬نور‭ ‬را‭ ‬شكل‭ ‬داد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬غياب‭ ‬خورشيد،‭ ‬كوچه ها‭ ‬از‭ ‬نور‭ ‬مهتاب‭ ‬روشن‭ ‬شود‮...‬درك‭ ‬متقابل‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬مرد‭ ‬از‭ ‬هم،‭ ‬قدرت‭ ‬انساني‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كمال‭ ‬مي‮ ‬رساند‭ ‬والا‭ ‬بي‮ ‬اين‭ ‬هم خواني،‭ ‬قدرت‭ ‬انساني‭ ‬نصف‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬شايد‭ ‬هم‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬كشورها‭ ‬براي‭ ‬ساخته‭ ‬شدن‭ ‬و‭ ‬جوامع‭ ‬براي‭ ‬بالنده‭ ‬شدن‭ ‬نيازمند‭ ‬همه‭ ‬توان ها‭ ‬و‭ ‬ظرفيت ها‭ ‬هستند‮.‬‭ ‬
شهيد‭ ‬والامقام‭ ‬بهشتي‭ ‬كه‭ ‬همواره‭ ‬از‭ ‬انسان‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬يك‭ ‬‮«‬شدن‭ ‬مستمر‮»‬‭ ‬ياد‭ ‬مي‮ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬‮«‬بودن‭ ‬منجمد‮»‬‭ ‬گريزان‭ ‬است،‭ ‬زن‭ ‬را‭ ‬اين گونه‭ ‬تصوير‭ ‬مي‮ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬زن‭ ‬در‭ ‬اسلام‭ ‬زنده‭ ‬و‭ ‬رزمنده‭ ‬و‭ ‬سازنده‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬شرط‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬لباس‭ ‬رزمش،‭ ‬لباس‭ ‬عفتش‭ ‬هم‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬يقين‭ ‬مرد‭ ‬نيز‭ ‬بايد‭ ‬تن پوش‭ ‬عفت‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬مثل‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬آن‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬آموزه هاي‭ ‬دين‭ ‬مي‮ ‬گويد‭ ‬بايد‭ ‬چشم‭ ‬و‭ ‬جان‭ ‬از‭ ‬گناه‭ ‬تهي‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نيكويي‭ ‬سرشار‭ ‬كنند‭ ‬تا‭ ‬جامعه،‭ ‬صلاحمند‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬انسان هاي‭ ‬صالح‭ ‬بپرورد‮.‬‭ ‬پس‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬مرد‭ ‬بايد‭ ‬براي‭ ‬ساختن‭ ‬جامعه‭ ‬برخيزند،‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬و‭ ‬زن‭ ‬بزرگي‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬پشتيباني،‭ ‬تا‭ ‬مرد،‭ ‬دروازه هاي‭ ‬موفقيت‭ ‬را‭ ‬بگشايد‭ ‬و‭ ‬حاصل‭ ‬توفيق‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬هردوست‮.‬‭ ‬پس‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬مردان‭ ‬امروز‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬همراهي‭ ‬فراخوانند‭ ‬براي‭ ‬ساختن،‭ ‬ساختن‭ ‬امروز‭ ‬و‭ ‬فردا‭ ‬و‭ ‬هميشه‮.‬(ص-۲-۱۴/۴/۸۶)

/ 0 نظر / 92 بازدید