اقتدار‭ ‬پليس،‭ ‬امنيت‭ ‬مردم

اين‭ ‬روزها‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬خورشيد،‭ ‬پلك‭ ‬بگشايد‭ ‬چشم‭ ‬باز‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬آغاز‭ ‬روز‭ ‬را‭ ‬نويد‭ ‬دهد،‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬كشور‭ ‬چشماني‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬بيند‭ ‬كه‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬باز‭ ‬شده اند‭ ‬و‭ ‬مرداني‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬بيند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬لباس‭ ‬پليس‭ ‬براي‭ ‬ارتقاي‭ ‬امنيت‭ ‬سرحدات‭ ‬كشور‭ ‬اسلامي‭ ‬تلاش‭ ‬مي‮ ‬كنند‮.‬‭ ‬
مرداني‭ ‬كه‭ ‬شب،‭ ‬پايان‭ ‬كارشان‭ ‬نيست،‭ ‬بلكه‭ ‬كارشان‭ ‬با‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬نيروي‭ ‬انتظامي‭ ‬آغاز‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬شايد‭ ‬بازنشستگي‭ ‬پايان‭ ‬كارشان‭ ‬باشد،‭ ‬البته‭ ‬شايد‭ ‬و‭ ‬گرنه‭ ‬مردان‭ ‬امنيت‭ ‬همواره‭ ‬در‭ ‬راستاي‭ ‬ارتقاي‭ ‬امنيت‭ ‬مي‮ ‬كوشند‭ ‬هرجا‭ ‬كه‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬لباسي‭ ‬نيز‭ ‬هم‮.‬‭ ‬
كم‭ ‬نشنيديم‭ ‬اين‭ ‬روزها،‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬هم‭ ‬بود‭ ‬اين‭ ‬گفته ها‭ ‬كه‭ ‬نيروي‭ ‬انتظامي،‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬خيابان،‭ ‬براي‭ ‬مرزها‭ ‬هم‭ ‬چاره اي‭ ‬بينديشد‮.‬
‭ ‬حتي‭ ‬افرادي‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬خواستند‭ ‬نيروي‭ ‬انتظامي‭ ‬‮«‬به‭ ‬جاي‮»‬‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬خيابان‭ ‬،‭ ‬در‭ ‬بيابان،‭ ‬كوه‭ ‬و‭ ‬مرزها‭ ‬امنيت‭ ‬را‭ ‬ارتقا‭ ‬دهد‮.‬
‭ ‬گروهي‭ ‬هم‭ ‬خواهان‭ ‬حضور‭ ‬مقتدرانه‭ ‬پليس‭ ‬درمقابله‭ ‬با‭ ‬اشرار‭ ‬و‭ ‬اراذل‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬هركدام،‭ ‬چون‭ ‬دشنه اي‭ ‬در‭ ‬پهلوي‭ ‬امنيت‭ ‬واحساس‭ ‬امنيت‭ ‬فرو‭ ‬مي‮ ‬روند‮.‬
‭ ‬بعضي‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬خواستند‭ ‬نيروي‭ ‬انتظامي‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬لباس‭ ‬به‭ ‬رفتارهاي‭ ‬ناهنجاري‭ ‬توجه‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬آسيب‭ ‬آن‭ ‬براي‭ ‬اخلاق‭ ‬اجتماعي،‭ ‬بيشتراز‭ ‬لباس‭ ‬است‮.‬
‭ ‬آنها،‭ ‬مناطق‭ ‬مختلف‭ ‬مشهد‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬شهرها‭ ‬را‭ ‬آدرس‭ ‬مي‮ ‬دادند‭ ‬كه‭ ‬اراذل‭ ‬و‭ ‬اوباش،‭ ‬از‭ ‬ساكنان‭ ‬محل‭ ‬زهرچشم‭ ‬مي‮ ‬گيرند‮.‬
مردم،‭ ‬حرف‭ ‬بسيار‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬هم‭ ‬بسيار‮.‬
‭ ‬اما‭ ‬روح‭ ‬كلام‭ ‬اكثرشان‭ ‬اين‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬قدركارهاي‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬پليس‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬دانيم،‭ ‬اما‭ ‬كار‭ ‬پليس‭ ‬را‭ ‬كامل‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬نمي‮ ‬دانيم؛‭ ‬يعني‭ ‬نيروي‭ ‬انتظامي‭ ‬براي‭ ‬توليد‭ ‬نظم‭ ‬و‭ ‬افزايش‭ ‬آن‭ ‬بايد‭ ‬هميشه‭ ‬در‭ ‬تكاپو‭ ‬باشد،‭ ‬چه‭ ‬همچنانكه‭ ‬سيركمال،‭ ‬توقف‭ ‬ندارد‭ ‬حراست‭ ‬از‭ ‬كمال‭ ‬هم‭ ‬متوقف‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬چه‭ ‬كار‭ ‬شيطان‭ ‬و‭ ‬شيطان‭ ‬نفسان،‭ ‬پايان‭ ‬نمي‮ ‬پذيرد‮.‬‭ ‬
مردم‭ ‬اميدوارند،‭ ‬مانور‭ ‬بزرگ‭ ‬ثامن الائمه‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬تايباد‭ ‬و‭ ‬مرز‭ ‬اقتدار‭ ‬پليس‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬دهد،اما‭ ‬پايان‭ ‬مانور،‭ ‬پايان‭ ‬همه‭ ‬چيز‭ ‬نباشد،‭ ‬بلكه‭ ‬مبارزه‭ ‬قاطع‭ ‬با‭ ‬متجاسران‭ ‬و‭ ‬باندهاي‭ ‬سوداگر‭ ‬مرگ‭ ‬درهمه‭ ‬اشكال‭ ‬آن‭ ‬ادامه‭ ‬يابد،‭ ‬مرز‭ ‬امن تر‭ ‬از‭ ‬هميشه‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬شهرها‭ ‬نيز‭ ‬روي‭ ‬آرامش‭ ‬را‭ ‬كامل تر‭ ‬و‭ ‬زيباتر‭ ‬از‭ ‬هميشه‭ ‬ببينند‮.‬‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬حق‭ ‬مردم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬تكليف‭ ‬مسئولان‮.‬‭ ‬
آرزوي‭ ‬ما‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬انهدام‭ ‬باندهاي‭ ‬قاچاق‭ ‬مواد‭ ‬مخدر،‭ ‬باندهاي‭ ‬فساد‭ ‬و‭ ‬فحشا،‭ ‬پاك‭ ‬شدن‭ ‬خيابان‭ ‬همه‭ ‬شهرها‭ ‬از‭ ‬اراذل‭ ‬و‭ ‬اوباش‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬امنيت‭ ‬اجتماعي‭ ‬ارتقا‭ ‬پيدا‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬پليس‭ ‬نيز‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬اقتدار‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬مهر‭ ‬ومحبت‭ ‬هم‭ ‬بر‭ ‬ديده ها‭ ‬نشيند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬بر‭ ‬دل ها‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 99 بازدید