پنجه قانون، گلوی اسیدپاشان را بگیرد

 

اسیدپاش، یا اسیدپاشان باید در اسرع وقت دستگیر شوند و به اشد مجازات هم برسند که جنایتی چنین هولناک را پاسخی در خور باید داد و این مطالبه به حق مردم است از نهادهای انتظامی و قضایی و حتی اطلاعاتی، که مقتدرانه وارد ماجرا شوند و با قدرت و قوت حقِ شهروندان مظلوم را از متجاسران بگیرند، که اسیدپاش به هر دلیل دست به این جنایت زده باشد، در اصل ماجرا فرقی نمی کند! بلکه حتی اگر خدای نکرده، بی عقلی، نابخردی، با هر پنداری چنین جرمی را مرتکب شده باشد، باید مجازات مضاعف شود. واقعیت این است که در این ماجرای تلخ مردم و نظام در کنار هم هستند حرف هر دو هم این است که «باید» پنجه اقتدار بر گلوی اسیدپاش کشید و حق قربانیان و جامعه را از آنان ستاند، که در حوادثی از این دست وقتی سریالی هم می شود، دیگر یک فرد قربانی ماجرا نیست. همه جامعه و اعتمادش، زیر تیغ می رود. آنچنان که گاه به سختی می شود اعتماد را بازگرداند. پس حالا که نظام و مردم، هر دو با همه باور خویش خواهان برخورد با این پدیده شوم و جنایتکارانه هستند، سستی دربرخورد به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. باید ذره بین به دست گرفت و این ذره های بی مقدار را به چنگ آورد و با اجرای حکم خدا،انتقام بندگان خدا را گرفت. باید یقه شان را گرفت و با اجرای قانون آنان را برسرجای نشاند. این باور ماست که نظام هم هرگز و هرگز و هرگز نسبت به این ماجراها مسامحه نمی کند و درست که نمی تواند برای هریک از ۷۸ میلیون شهروند، مامور بگمارد اما آنقدر قدرت دارد که حق تک تک مردم را از جانیان بگیرد، پس مطمئن باشید، جانی هرکه باشد و با هر پندار و باور سرانجام پنجه عدالت را بر گریبان خود خواهد دید. اما در این میان نکته ظریفی است که باید با دقت مورد مطالعه و حسابرسی قرار گیرد و آن این است که جانیان یا قلاده پاره کرده هایی متجاسر و قانون ستیز و ضدمردمی هستند، که این بیشتر به ذهن می آید و باید جامعه را از لوث وجودشان پاک کرد یا چنان که برخی رسانه ها (البته بدون شاهد و مدرک) پای انگیزه های مذهبی را به میان می آورند برخی نابخردان با انگیزه های مذهبی، دست به این جنایت آلوده اند و ... در هر دو صورت باید هم با آنان قاطعانه برخورد کرد و هم با کسانی که دانسته یا ندانسته گرای اشتباه می دهند و قلم، تبر می کنند برای شکستن حرمت ها، پای حساب و کتاب نشست، که با کدامین سند و مدرک، فلان ماجرا و جریان و ... را متهم می کنند؟ که بی حساب،کتاب اتهام نوشتن، عین تشویش اذهان عمومی است و بایدشان باز پرسید بای ذنب قتلت؟ به کدامین گناه می کشید دیگران را؟ کشتن که فقط به تیغ بر گردن نهادن و سربریدن نیست. گاه با کلمه می شود فردی را، جریانی را، فکری را کشت بی آن که قطره ای خون بریزد...  

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/08/01 شماره انتشار 18816 /صفحه13/حوادث

/ 0 نظر / 95 بازدید