استکبارستیزی، ضرورت حیاتی امروز

سئله ما با آمریکا، مسئله امروز و دیروز نیست. حداقل عمری به درازای هفت دهه دارد. از همان زمانی که غول استکبار از چراغ جادوی جنگ دوم جهانی بیرون آمد و دست و پای خود را در همه جا پهن کرد و به کشور ما هم رسید. کم نبوده فجایعی که با دخالت آمریکا در این کشور اتفاق افتاده است، از ساقط کردن دولت ملی مصدق تا همین امروز که با تحریم های گسترده، حتی داروهای حیاتی دارند بر حلقوم سلامتی مردم، پنجه می کشند.رفتارشان چنان دشمن کیشانه است که اگر بتوانند همین امروز هم آرزوی به زبان آورده دولتمرد زمان، ریگان را عملی می کنند که می خواست خاک ایران را به توبره بکشد اما نمی دانست این خاک به غیرت چنان سنگین است که شانه های دولت آمریکا، حتی جنگ طلب ترین شان هم از برداشتن یک مشت از آن عاجز است و این عجز، عمری چهل ساله دارد.مسئله ما با آمریکا، سردمدار استکبار، مسئله امروز و دیروز نیست. 13 آبان 43 که امام را از امت ربودند هم باید در سیاهه رفتاری آمریکا نوشت هر چند مجری اش شاه بود. 13 آبان 57 را نیز به همین فهرست باید افزود هر چند گلوله هایی که دانش آموزان را به خون کشید از تفنگ های سربازان «دولت آشتی ملی» شلیک شد. دیگر توطئه ها را هم در همین سیاهه بلند بالا باید ثبت کرد که ریشه همه این ها در «سیا» قرار داشت. این که در 13 آبان 58 دانشجویان، به عنوان نخبگان و دیدبانان جامعه، به تنگ آمده از دخالت های آمریکا، سفارتخانه شان را که در حقیقت جاسوس خانه بود و کانون دسیسه، فتح کردند هم به واقع، واکنشی بود به کنش های آمریکا.ادامه ماجرا نیز باز بر همین خط تحریر شده است. ما از خودمان، از حق استقلال مان و حتی از حق حیات مان دفاع می کنیم و این هم حکم عقل است و هم حکم شرع. تا از خوی دشمنی خویش پایین نیایند و به قاعده رفتارهای تعریف شده بین المللی برنگردند، ما هم سنگر جبهه مقابله، را ترک نخواهیم کرد که پا بیرون گذاشتن از سنگر در هنگامه ای چنین، یک خطای راهبردی است.یعنی اگر بر همه گذشته دشمنی های آمریکا چشم بپوشیم و فقط همین امروز را در نظر بگیریم باید کمربند همت را خیلی محکم تر از اکنون ببندیم. آنان دارند در عمل از همه ظرفیت ها و گزینه هاشان، استفاده می کنند. اندکی کم گذاشتن از ظرفیت های حداکثری برای مقابله، می تواند مشکلات پرشماری به بار بیاورد که هیچ عقل سلیمی آن را نمی پذیرد.بله، مسئله ما با آمریکا، مسئله امروز و دیروز نیست اما اگر فقط مسئله امروز را هم در نظر آوریم باید تمام قد بایستیم که نشستن در این هنگامه عین نابخردی است.


خراسان جنوبی / شماره : 3128 / دوشنبه ۱۳ آبان-۱۳۹۸ / صفحه اول و 8

http://khorasanjonobi.khorasannews.com/newspaper/PagePDF/41315

http://khorasanjonobi.khorasannews.com/newspaper/page/20234/8/218232/0 

http://khorasanjonobi.khorasannews.com/?nid=20234&pid=8&type=0


/ 0 نظر / 15 بازدید