این هاشمیِ همیشه زنده

هاشمی زنده است چون نهضت زنده است. این کلام معیار حضرت روح الله است که مانایی نقش آفرینان انقلاب، این صدقه جاری و بزرگ، را امضا فرموده است. از این منظر همه کسانی که در تابلوی نهضت، صاحب نقش هستند به همان اندازه از جاودانگی برخوردارند. این ماندگاری اما در جایی که نقش شان در نهضت، کمرنگ شود، رنگ می بازد. هاشمی زنده است. این را نه فقط موافقانش، نه فقط کسانی که همواره به دیده انصاف به نقد عملکرد افراد می پردازند که مخالفان هاشمی هم او را زنده می دانند و با او هنوز بر سر ستیزند. فیلم می سازند و سخن می رانند و قلم می فرسایند و غیر منصفانه، "کلیت هاشمی" را تخریب می کنند و این همه نشان از زندگی مردی دارد که در تاریخِ انقلاب، نقشی برجسته و جایگاهی به سزا دارد. همین قامتِ رشید است که چونان "فرّ" باعث سنگ پراکنی افرادی می شود که با تنگ چشمی، غیر خود را نمی توانند دید.آیت الله هاشمی اما در چشم مردم صاحب جایگاهی ویژه است. او را "آیت اللهِ مردم" می دانند و مثل مخالفان او را تک بعدی نمی بینند و تک ساحتی نمی خوانند بلکه نگاهی کارنامه ای دارند. فراز و فرودها را می بینند و متناسب با این دیدِ واقعی است که نسبت به او داوریی به صواب دارند. کاش همه ما به ویژه مدعیان انقلابی گری از نگاه قرآن افراد را و جریانات را می دیدیم که در آیه 8 سوره مائده می فرماید: " ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همواره برای خدا قیام کنید، و از روی عدالت، گواهی دهید! دشمنی با جمعیّتی، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند! عدالت کنید، که به پرهیزگاری نزدیکتر است! " در پایان ضمن تاکید برضرورتِ داوری منصفانه در باره آیت الله، دعای حسین قدیانی را آمین می گوئیم که بر سر نگاه برخی ها به هاشمی گفته است: پروردگارا! به مدعیان عمار ما عمار را بیاموز! خدایا! ما را از نعمت شعور محروم مکن! آمین (چاپ نشد)


/ 0 نظر / 33 بازدید