پست های ارسال شده در بهمن سال 1385

توصيه هايي‭ ‬كه‭ ‬رعايت‭ ‬نمي‮ ‬شود‮!‬

روزي،‭ ‬روزگاري،‭ ‬حرامي‮ ‬ها‭ ‬و‭ ‬غارتي‮ ‬ها‭ ‬در‭ ‬كوه‭ ‬و‭ ‬بيابان‭ ‬راه‭ ‬بر‭ ‬مردم‭ ‬مي‮ ‬بستند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬آبادي‮.‬‭ ‬خبرهايي‭ ‬از‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 117 بازدید

دسته‭ ‬گل هاي‭ ‬زاهدان

 يك‭ ‬دسته‭ ‬گل‭ ‬در‭ ‬زاهدان‭ ‬پرپر‭ ‬شد،‭ ‬تا‭ ‬بهار،‭ ‬خيابان‭ ‬ثارا‮...‬‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬عاشورا‭ ‬پيوند‭ ‬دهد‮.‬‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ماجرا‭ ‬همخواني‮ ‬هاي‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 110 بازدید

چشم‭ ‬فتنه‭ ‬را‭ ‬كور‭ ‬كنيد

نه‭ ‬نيروهاي‭ ‬امنيتي‭ ‬و‭ ‬انتظامي‭ ‬سيستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان‭ ‬از‭ ‬ساير‭ ‬نيروهاي‭ ‬امنيتي‭ ‬و‭ ‬انتظامي‭ ‬در‭ ‬استان هاي‭ ‬ديگر‭ ‬ضعيف تر‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 107 بازدید

اين‭ ‬كار‭ ‬هر‭ ‬روزشان‭ ‬بود‮!‬

ايسنا،‭ ‬خبر‭ ‬داد‮:‬‭ ‬دو‭ ‬كودك‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬جمع آوري‭ ‬پلاستيك هاي‭ ‬كهنه‭ ‬به‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬محله هاي‭ ‬اطراف‭ ‬كرمان‭ ‬رفته‭ ‬بودند،‭ ‬در‭ ‬چاله اي‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 109 بازدید

ماجراي‭ ‬شيراز،‭ ‬نياز‭ ‬مشهد

يكم‮:‬‭ ‬يك‭ ‬بانك‭ ‬يا‭ ‬موسسه‭ ‬عالي،‭ ‬بايد‭ ‬موازين‭ ‬ايمني‭ ‬و‭ ‬حداقل‭ ‬شرايط‭ ‬حراست‭ ‬از‭ ‬اموال‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬مشتريانش‭ ‬را‭ ‬رعايت‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 112 بازدید

آوار‭ ‬مشكلات‭ ‬بر‭ ‬يك‭ ‬زندگي

 ‬سرفه هايش،‭ ‬مثل‭ ‬رگبار‭ ‬شليك‭ ‬مي‮ ‬شد،‭ ‬لاينقطع‮!‬‭ ‬آنقدر‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬امان‭ ‬او‭ ‬مي‮ ‬بريد‭ ‬هم‭ ‬امان‭ ‬ما‮.‬‭ ‬دليلش‭ ‬هم‭ ‬ناراحتي‭ ‬شديد‭ ‬ريوي،‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 107 بازدید

حساسيت‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬ميراث‭ ‬فرهنگي

مردم،‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬نگران‭ ‬آثار‭ ‬باستاني،‭ ‬فرهنگ‭ ‬ديرپا‭ ‬و‭ ‬ميراث‭ ‬فرهنگي‭ ‬كشور‭ ‬خويش‭ ‬هستند.چنانكه‭ ‬تخريب‭ ‬يك‭ ‬نماد‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬ميدان‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 110 بازدید

جانم‭ ‬ايران

مردم‭ ‬ايران‭ ‬دگرباره‭ ‬با‭ ‬دستاني‭ ‬پروضو‭ ‬عهدناگسستني‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تجديد‭ ‬مي‮ ‬كنند‮.‬‭ ‬عزت خواهان‭ ‬ايران،‭ ‬با‭ ‬سرهاي‭ ‬برافراشته،‭ ‬نگاه هايي‭ ‬پراميد‭ ‬و‭ ‬با‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 111 بازدید

‬از‭ ‬خيابان‭ ‬تا‭ ‬تنگه‭ ‬احد

اين‭ ‬ملت،‭ ‬اهل‭ ‬سر‭ ‬خم‭ ‬كردن‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬همه‭ ‬دنيا‭ ‬ببيند‭ ‬و‭ ‬بداند‮!‬‭ ‬اين‭ ‬سرافرازان‭ ‬را،‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬همسايگي‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 108 بازدید

فراواني‭ ‬اعتبارات‭ ‬در‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي

خراسان‭ ‬جنوبي‭ ‬برمي‮ ‬خيزد،‭ ‬استاني‭ ‬كه‭ ‬گفته‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬در‭ ‬جايگاه‭ ‬سي‮ ‬ام‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬استان هاي‭ ‬كشور‭ ‬قرار‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬اما‭ ‬نشانه هاي‭ ‬اين‭ ‬برخاستن‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 110 بازدید

چرا‭ ‬خبرهاي‭ ‬منفي؟

هميشه‭ ‬از‭ ‬ديگران‭ ‬انتقاد‭ ‬كرده ايم‮.‬‭ ‬هميشه‭ ‬درباره‭ ‬ديگران‭ ‬‮«‬مو‮»‬‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬‮«‬ماست‮»‬‭ ‬كشيده ايم،‭ ‬اما‭ ‬آيا‭ ‬هيچ‭ ‬گاه‭ ‬به‭ ‬نقد‭ ‬خويش‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 109 بازدید

زندگي‭ ‬حسين(ع‮)‬‭ ‬و‭ ‬زندگي‭ ‬ما

ما،‭ ‬امام‭ ‬حسين‭ ‬داريم،‭ ‬بارها‭ ‬گفته ايم‭ ‬و‭ ‬بدان‭ ‬فخر‭ ‬كرده ايم،‭ ‬حتي‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬انحصار‭ ‬خود‭ ‬درآورده ايم‭ ‬و‭ ‬گفته ايم‭ ‬امام‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 105 بازدید

شور‭ ‬حسيني،‭ ‬شعور‭ ‬ايراني

اين‭ ‬روزها،‭ ‬پا‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬كوچه‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬گذاري،‭ ‬پرچم هايي‭ ‬مي‮ ‬بيني‭ ‬كه‭ ‬سياه‭ ‬و‭ ‬سوگوار،‭ ‬به‭ ‬اهتزاز‭ ‬درآمده اند‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬نسيمي‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 105 بازدید

سردار‭ ‬عاشق

مهم‭ ‬نيست‭ ‬نامت‭ ‬‮«‬علي‮ ‬اكبر‮»‬‭ ‬باشد‭ ‬يا‭ ‬‮«‬علي‭ ‬اصغر‮»‬‭ ‬مهم‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كربلا‭ ‬باشي‭ ‬و‭ ‬‮«‬حسيني‮»‬‭ ‬و‭ ‬اهل‭ ‬‮«‬محاربه‮»‬‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 124 بازدید
‬شهيد،‭ ‬شاهد‭ ‬عشق‭ ‬مردم فردا،‭ ‬كارت هاي‭ ‬دعوتي‭ ‬با‭ ‬امضاي‭ ‬‮«‬‭ ‬شهيد‭ ‬گمنام‮»‬‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬مردم‭ ‬شهادت‭ ‬باور‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي‭ ‬مي‮ ‬رسد‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 137 بازدید

اين‭ ‬همه‭ ‬چاقو‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬مشهد‭ ‬چه‭ ‬مي‮ ‬كند؟

يك‭ ‬خبر‭ ‬خوب‭ ‬از‭ ‬اصفهان‭ ‬زير‭ ‬تيتر‭ ‬‮«‬‭ ‬فروشگاه هاي‭ ‬سلاح‭ ‬سرد‭ ‬در‭ ‬اصفهان‭ ‬تعطيل‭ ‬مي‮ ‬شود‮»‬‭ ‬به‭ ‬چاپ‭ ‬رسيد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 106 بازدید

واجب‭ ‬مظلوم

نماز‭ ‬مي‮ ‬خوانيد،‭ ‬عابد‭ ‬خوانده‭ ‬و‭ ‬عزيز‭ ‬داشته‭ ‬مي‮ ‬شويد‮.‬‭ ‬روزه‭ ‬مي‮ ‬گيريد،‭ ‬تكريم‭ ‬مي‮ ‬بينيد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬افتخارتان‭ ‬سفره‭ ‬افطار‭ ‬پهن‭ ‬مي‮ ‬كنند‮.‬‭ ‬خمس‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 135 بازدید