پست های ارسال شده در اسفند سال 1385

هر‭ ‬مشهدي‭ ‬خويشاوند‭ ‬امام‭ ‬رضا‭ ‬‮!‬

 روزهاي‭ ‬آينده،‭ ‬مشهد‭ ‬ميزبان‭ ‬عاشقان‭ ‬امام‭ ‬رضا‭ ‬است‮.‬‭ ‬عاشقاني‭ ‬كه‭ ‬جان‭ ‬شسته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شوق‭ ‬جانان،‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬دور‭ ‬و‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 113 بازدید

شهر‭ ‬قانون

شهر‭ ‬قانون،‭ ‬شهر‭ ‬فرهنگ،‭ ‬شهر‭ ‬زندگي،‭ ‬شهر‭ ‬سرزندگي،‭ ‬شهر‭ ‬رفاقت‮.‬‭ ‬شهر‭ ‬امن،‭ ‬شهر‭ ‬آرامش،‭ ‬شهر‭ ‬لبخند،‭ ‬شهر‭ ‬‮...‬‭ ‬راستي‭ ‬شهر‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 114 بازدید

فقط‭ ‬نيم‭ ‬درصد‭ ‬بازگردانده‭ ‬شد

فقط‭ ‬‮٠٥١‬‭ ‬فقره‭ ‬از‭ ‬‮٠٣‬‭ ‬هزار‭ ‬اثر‭ ‬باستاني‭ ‬قاچاق‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬جيرفت،‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬بازگردانده‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬‭ ‬اين‭ ‬خبر‭ ‬را‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 113 بازدید

سوگواري‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬اربعين‭ ‬سيد‭ ‬شهيدان

 شاهد‮:‬‭ ‬ديروز،‭ ‬حتي‭ ‬شكوفه هايي‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬درختان‭ ‬رسته‭ ‬بودند‭ ‬تا‭ ‬پيغام آور‭ ‬بازگشت‭ ‬بهار‭ ‬باشند‭ ‬هم‭ ‬سر‭ ‬به‭ ‬زير‭ ‬داشتند‮.‬‭ ‬شايد‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 115 بازدید

گناباد

توضيحي‭ ‬بر‭ ‬يك‭ ‬نوشته ؛گناباد‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬گناباد‭ ‬ مقايسه‭ ‬كرديم؛بعضي‭ ‬از‭ ‬مسئولان‭ ‬گناباد‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬نوشته‭ ‬‮«‬اشك‭ ‬شيطان‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 127 بازدید

شب‭ ‬خاطره‭ ‬يا‭ ‬شب‭ ‬خطر؟

زرتشتي‮ ‬هاي‭ ‬نجيب‭ ‬يزد‭ ‬،‭ ‬به‭ ‬حرمت‭ ‬محرم‭ ‬و‭ ‬باورهاي‭ ‬مردم‭ ‬مسلمان‭ ‬و‭ ‬هموطنان‭ ‬ايراني‭ ‬خويش‭ ‬،‭ ‬جشن‭ ‬سده‭ ‬را‭ ‬برگزار‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 111 بازدید

مداحي‮ ‬ها،‭ ‬غبارآلود‭ ‬نشود‮!‬

نهضت‭ ‬حسيني،‭ ‬يك‭ ‬معيار‭ ‬تشخيص‭ ‬بود‭ ‬براي‭ ‬جدا‭ ‬كردن‭ ‬حق‭ ‬از‭ ‬باطل،‭ ‬شمشير‭ ‬كه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬گفتن ها‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬گفتن ها‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 109 بازدید

قصه‭ ‬ادامه دار‭ ‬بازنشسته ها

«بازنشسته ها،‭ ‬باز‭ ‬شاغل‭ ‬مي‮ ‬شوند‮»‬‭ ‬،‭ ‬اين‭ ‬تيتر‭ ‬يك‭ ‬يادداشت‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬پيرامون‭ ‬گفته هاي‭ ‬يك‭ ‬مقام‭ ‬مسئول‭ ‬دراستان‭ ‬خراسان‭ ‬شمالي‭ ‬به‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 113 بازدید

اين‮ ‬غصه رابا‭ ‬من ببين

ساكن‭ ‬شهر‭ ‬عاطفه اين‮ ‬غصه رابا‭ ‬من ببيناين‭ ‬‮«‬قصه‮»‬‭ ‬نيست‭ ‬،‮«‬‭ ‬غصه‮»‬‭ ‬است‭ ‬آنچه‭ ‬مي‮ ‬بينيد‭ ‬‮.‬‭ ‬هرچند‭ ‬ماقصه وار‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬روايت‭ ‬‮ ‬كنيم‭ ‬‮.‬اين‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 104 بازدید

چرا‭ ‬كالاي‭ ‬ايراني‭ ‬نمي‮ ‬خريم؟

 مي‮ ‬ناليم‭ ‬از‭ ‬بيكاري،‭ ‬از‭ ‬اشتغال‭ ‬كه‭ ‬حتي‭ ‬نوع‭ ‬كاذبش‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬آرزو‭ ‬تبديل‭ ‬مي‮ ‬شود‮!‬‭ ‬از‭ ‬فربه تر‭ ‬شدن‭ ‬هر‭ ‬روزه‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 111 بازدید

اشك‭ ‬شيطان‭ ‬در‭ ‬گناباد‮!‬

در‭ ‬شهر‭ ‬كوچك‭ ‬گناباد‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬مخصوصا‭ ‬كريستال،‭ ‬شيشه‭ ‬و‭ ‬اشك‭ ‬‮...‬‭ ‬به‭ ‬قدري‭ ‬فراوان‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬امنيت‭ ‬رواني‭ ‬را‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 109 بازدید

«بازنشسته‮ »‬ها‭ ‬‮«‬بازشاغل»مي‮ ‬شوند‮!‬

انسان‭ ‬بايد‭ ‬وقتش‭ ‬را‭ ‬سه‭ ‬قسمت‭ ‬كند‭ ‬؛‭ ‬يك‭ ‬قسمت‭ ‬كار‭ ‬يك‭ ‬قسمت‭ ‬عبادت‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬قسمت‭ ‬،‭ ‬استراحت‭ ‬‮.‬‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 105 بازدید

ديوار‭ ‬حيثيت‭ ‬مردم

مي‮ ‬گويند‭ ‬وقتي‭ ‬دزدي‭ ‬را‭ ‬نزد‭ ‬مردي‭ ‬پارسا‭ ‬و‭ ‬زاهد‭ ‬بردند‭ ‬پرسيد‭ ‬،‭ ‬كي‭ ‬دزدي‭ ‬كرده است؟گفتند‭ ‬نصف‭ ‬شب‮.‬‭ ‬مرد‭ ‬پارسا‭ ‬با‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 111 بازدید

دست‭ ‬خالي‭ ‬كارگر

‮"‬‭ ‬قصه‭ ‬تلخي‭ ‬است‮.‬‭ ‬كاركردن،‭ ‬تلاش كردن،‭ ‬توليد‭ ‬كردن،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پايان‭ ‬ماه،‭ ‬به‭ ‬پينه هاي‭ ‬سخت‭ ‬شده‭ ‬دست ها‭ ‬خيره‭ ‬ماندن‭ ‬و‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 113 بازدید

مهربان‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬برنامه

 برف‭ ‬باريد،‭ ‬در‭ ‬مشهد،‭ ‬بي‮ ‬دريغانه‭ ‬هم‭ ‬باريد‮.‬‭ ‬كريمانه‭ ‬هم‭ ‬باريد‮.‬‭ ‬انگار‭ ‬خداوند‭ ‬به‭ ‬حرمت‭ ‬دست هاي‭ ‬پر‭ ‬وضويي‭ ‬كه‭ ‬راهي‭ ‬آسمان‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 112 بازدید

قصه‭ ‬مردم‭ ‬وخراسان

قصه‭ ‬‮«‬خراسان‮»‬‭ ‬و‭ ‬مردم،‭ ‬حديث‭ ‬دلبردگي‭ ‬و‭ ‬دلدادگي‭ ‬است‮.‬‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬نيم‭ ‬قرن‭ ‬همراهي،‭ ‬هم‭ ‬نفسي،‭ ‬در‭ ‬جاده‭ ‬اعتماد،‭ ‬مثل‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 108 بازدید

آژير‭ ‬خطر

آقا‮!‬‭ ‬تازگي‮ ‬ها،‭ ‬صفحه‭ ‬حوادث‭ ‬روزنامه‭ ‬خودتان‭ ‬را‭ ‬خوانده ايد؟‭ ‬روزنامه هاي‭ ‬ديگر‭ ‬را‭ ‬چطور؟‭ ‬مي‮ ‬گويم‭ ‬كم‭ ‬و‭ ‬بيش،‭ ‬مگر‭ ‬چيزي‭ ‬شده؟‭ ‬با‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 117 بازدید

حرف‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬بشنويد‭ ‬

يكم‮:‬‭ ‬مي‮ ‬گفت‮:‬‭ ‬آمدند‭ ‬اخطار‭ ‬دادند‭ ‬براي‭ ‬پلمپ‭ ‬چاه هاي‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬كاهو‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬ما‭ ‬مانده ايم‭ ‬و‭ ‬كشاورزي‮.‬‭ ‬اما‭ ‬مگر‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 110 بازدید

محمد(ص‮)‬‭ ‬،‭ ‬پيامبر‭ ‬باز‭ ‬مظلوم

محمد،‭ ‬صلي‮ ‬ا‮...‬‭ ‬عليه‭ ‬و‭ ‬آله‭ ‬و‭ ‬سلم،‭ ‬پيامبر‭ ‬باز‭ ‬مظلوم،‭ ‬اين‭ ‬عنوان‭ ‬زماني‭ ‬در‭ ‬ذهنم‭ ‬پر‭ ‬رنگ تر‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 111 بازدید

گيلان،‭ ‬فقير‭ ‬نيست

آيا‭ ‬فقط‭ ‬صنايع،‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬آباداني‭ ‬مي‮ ‬آورند؟‭ ‬پس‭ ‬ديگر‭ ‬ظرفيت ها‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬كار‭ ‬مي‮ ‬آيد؟‭ ‬آيا‭ ‬بدون‭ ‬اين كه‭ ‬دود‭ ‬كارخانه ها،‭ ‬هواي‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 111 بازدید

گوشواره‭ ‬خون‭ ‬

نزديك‭ ‬بود،‭ ‬كار‭ ‬به‭ ‬جاهاي‭ ‬باريك‭ ‬بكشد‮.‬‭ ‬مردعصباني‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬حق‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬داد‭ ‬عصباني‭ ‬بشود‮.‬‭ ‬دخترك،‭ ‬از‭ ‬گوش هايش‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 124 بازدید

توصيه هايي‭ ‬كه‭ ‬رعايت‭ ‬نمي‮ ‬شود‮!‬

روزي،‭ ‬روزگاري،‭ ‬حرامي‮ ‬ها‭ ‬و‭ ‬غارتي‮ ‬ها‭ ‬در‭ ‬كوه‭ ‬و‭ ‬بيابان‭ ‬راه‭ ‬بر‭ ‬مردم‭ ‬مي‮ ‬بستند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬آبادي‮.‬‭ ‬خبرهايي‭ ‬از‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 117 بازدید