پست های ارسال شده در فروردین سال 1386

بيجه هاي‭ ‬مرودشتي‮!‬

اين‭ ‬روزها،‭ ‬نام‭ ‬كثيف‭ ‬‮«‬بيجه‮»‬‭ ‬يك‭ ‬بار‭ ‬ديگر‭ ‬در‭ ‬اذهان‭ ‬تداعي‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬نامي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬جنايت‭ ‬و‭ ‬درنده خويي‭ ‬مترادف‭ ‬شده‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 143 بازدید

آرامش‭ ‬و‭ ‬مدارس‭ ‬غيرانتفاعي‭ ‬اصفهان

اصفهان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شمار‭ ‬استان هاي‭ ‬برخوردار‭ ‬و‭ ‬شهرهاي‭ ‬برخوردارتر‭ ‬مي‮ ‬شمارند‭ ‬كه‭ ‬رسيدن‭ ‬به‭ ‬جايگاه‭ ‬آن‭ ‬براي‭ ‬بعضي‭ ‬استان ها‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 113 بازدید

مردم‭ ‬مقايسه‭ ‬مي‮ ‬كنند

سفرهاي‭ ‬آغازين‭ ‬روزهاي‭ ‬سال،‭ ‬فرصتي‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬مردم،‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬دياري‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬روند‭ ‬آنجا‭ ‬را‭ ‬ظرفيت ها‭ ‬وتوانمندي‮ ‬ها‭ ‬و‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 117 بازدید

توليد‭ ‬امنيت‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬شهروندي

اول‮:‬‭ ‬ناراحت‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬غيرت‭ ‬آمده‮.‬‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬ما‭ ‬،در‭ ‬شمال‭ ‬جغرافيايي‭ ‬شهر‭ ‬مشهد‭ ‬ايستگاه‭ ‬واحدي‭ ‬است‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 116 بازدید

صياد‭ ‬شيرازي،‭ ‬مرد‭ ‬حماسه‭ ‬هاي‭ ‬جاودان

وقتي‭ ‬شخصيت هاي‭ ‬ملي‭ ‬را‭ ‬شمار‭ ‬مي‮ ‬كنيم،‭ ‬در‭ ‬رديف هاي‭ ‬اول،‭ ‬نام‭ ‬سپهبد‭ ‬شهيد‭ ‬علي‭ ‬صياد‭ ‬شيرازي‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬مي‮ ‬خورد‮.‬‭ ‬مردي‭ ‬كه‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 114 بازدید

شير‭ ‬تنگه‭ ‬مرصاد

يادش‭ ‬بخير،‭ ‬كرمانشاه‮...‬‭ ‬تنگه‭ ‬حسن آباد‮...‬عمليات‭ ‬مرصاد‮.‬‭ ‬يادش‭ ‬بخير،‭ ‬مرداني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬عمليات،‭ ‬غيرت‭ ‬را،‭ ‬شجاعت‭ ‬را،‭ ‬مردانگي‭ ‬را‭ ‬چنان‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 124 بازدید

خبرهاي‭ ‬خوش‭ ‬جاده

خبرها‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬فرماندهي‭ ‬انتظامي‭ ‬استان ها‭ ‬از‭ ‬كاهش‭ ‬حوادث‭ ‬رانندگي‭ ‬و‭ ‬پايين‭ ‬آمدن‭ ‬آ مار‭ ‬قربانيان‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬حوادث‭ ‬در‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 121 بازدید

اين‭ ‬زن‭ ‬نگران‭ ‬ايمان‭ ‬خويش‭ ‬است

آيا‭ ‬فقط‭ ‬بايد‭ ‬كسي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬سوي‭ ‬دنيا‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ديگر‭ ‬كشورها،‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ياري‭ ‬بخواند‭ ‬تا‭ ‬مسلماني‮ ‬مان‭ ‬گل‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 114 بازدید

بن هاي‭ ‬غير‭ ‬نقدي‭ ‬و‭ ‬اما‭ ‬و‭ ‬اگرها

از‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي‭ ‬تماس‭ ‬مي‮ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬زبان‭ ‬به‭ ‬شكوه‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬توزيع‭ ‬بن هاي‭ ‬غير‭ ‬نقدي‭ ‬عدالت‭ ‬نبود‮.‬‭ ‬برخي‭ ‬افراد‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 112 بازدید

از‭ ‬قلم افتادگان‭ ‬در‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي

 روستايي‭ ‬كه‭ ‬من‭ ‬ديدم‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬يك‭ ‬دهه‭ ‬خشكسالي‭ ‬هنوز‭ ‬نفس‭ ‬مي‮ ‬كشد‭ ‬و‭ ‬نبض‭ ‬روستاييان‭ ‬اميدوارانه‭ ‬مي‮ ‬زند‭ ‬و‭ ‬چشمان‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 122 بازدید

نسيمي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬برگ هاي‭ ‬تقويم‭ ‬پيچيد

يك‭ ‬سال‭ ‬گذشت‮.‬‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬سادگي‮.‬‭ ‬گويي‭ ‬،‭ ‬نسيمي‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬برگ هاي‭ ‬تقويم‭ ‬پيچيد‭ ‬و‭ ‬سال‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آخر‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 111 بازدید

زميني‭ ‬كه ‭ ‬اصلا‭ ‬وجود‭ ‬نداشت‮!‬

بعضي‭ ‬وقت ها‭ ‬،افراد‭ ‬كلاهبرداري‭ ‬پيدا‭ ‬مي‮ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬زمين‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬نفر‭ ‬مي‮ ‬فروشند‭ ‬اما‭ ‬كلاهبردارترهايي‭ ‬هم‭ ‬پيدا‭ ‬مي‮  ‬شوند‭ ‬كه‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 118 بازدید