پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1386

گردشگري،‭ ‬يك‭ ‬آرزو‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬هيچ‮!‬

اگر‭ ‬همين‭ ‬الان،‭ ‬شيرهاي‭ ‬نفت‭ ‬بسته‭ ‬شود،‭ ‬مي‮ ‬توان‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬راحتي‭ ‬اداره‭ ‬كرد‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬مدد‭ ‬گنج هاي‭ ‬زوال ناپذيري‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 111 بازدید

اوباش‭ ‬را‭ ‬سرجايشان‭ ‬بنشانيد

اگرچه‭ ‬درمواجهه‭ ‬اجتماعي‭ ‬با‭ ‬ناهنجاري‮ ‬ها‭ ‬معتقد‭ ‬به‭ ‬امر‭ ‬به‭ ‬معروف،‭ ‬انذار،‭ ‬تبشير‭ ‬و‭ ‬تعامل‭ ‬نرم،‭ ‬مهربانانه‭ ‬و‭ ‬اعمال‭ ‬با‭ ‬تساهل‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 128 بازدید

پرونده‭ ‬اشياي‭ ‬تاريخي‭ ‬جيرفت‭ ‬در‭ ‬دادگاه‭ ‬انگليس‭ ‬

سازمان‭ ‬ميراث‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬گردشگري‭ ‬بار‭ ‬ديگر‭ ‬با‭ ‬طرح‭ ‬استيناف‭ ‬خواهي‭ ‬دادگاه‭ ‬لندن،‭ ‬پرونده‭ ‬بازگشت‭ ‬اشياي‭ ‬تاريخي‭ ‬جيرفت‭ ‬را‭ ‬به‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 107 بازدید

اتباع‭ ‬خارجي‭ ‬غيرمجاز‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬طرح‮!‬

هفت‭ ‬هزار‭ ‬تبعه‭ ‬خارجي‭ ‬غيرمجاز‭ ‬از‭ ‬سمنان‭ ‬جمع آوري‭ ‬و‭ ‬طرد‭ ‬شدند‭ ‬اين‭ ‬تيتري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ذيل‭ ‬آن‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬اطلاع رساني‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 110 بازدید

جوانان‭ ‬كوچه نشين

‮"‬‭ ‬از‭ ‬محلات‭ ‬پايين‭ ‬شهر‭ ‬مشهد‭ ‬تماس‭ ‬مي‮ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬حرفش‭ ‬تلخ‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬تلخي‭ ‬واقعيت،‭ ‬واقعيت هايي‭ ‬كه‭ ‬هيچ گاه‭ ‬حق‭ ‬نيست‮.‬‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 139 بازدید

چاره جويي‭ ‬براي‭ ‬همه‭ ‬مشكلات‭ ‬

آراستگي‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬كلاس‭ ‬بودن،‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬بستن‭ ‬بر‭ ‬فرهنگ‭ ‬خودي‭ ‬و‭ ‬فرو‭ ‬غلتيدن‭ ‬در‭ ‬فرهنگ‭ ‬بيگانه‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 113 بازدید

ما‭ ‬هم‭ ‬مسئوليم

مي‮ ‬گويند،‭ ‬بنده‭ ‬خدايي‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬مرگ‭ ‬به‭ ‬بازخواني‭ ‬پندار‭ ‬و‭ ‬گفتار‭ ‬و‭ ‬رفتارش‭ ‬پرداخته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بالين نشينان‭ ‬خويش‭ ‬گفته‭ ‬بود،‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 127 بازدید

آستانه‭ ‬تحمل‭ ‬و‭ ‬خيابان هاي‭ ‬شلوغ

نمي‮ ‬دانم‭ ‬تازگي‮ ‬ها‭ ‬در‭ ‬خيابان هاي‭ ‬مشهد‭ ‬توجه‭ ‬كرده ايد‭ ‬به‭ ‬رفتار‭ ‬مردم؛‭ ‬در‭ ‬شهرهاي‭ ‬ديگر‭ ‬چطور؟‭ ‬دقت‭ ‬كرده ايد‭ ‬كه‭ ‬امسال‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 111 بازدید

دغدغه هاي‭ ‬يك‭ ‬شهروند

نامه اي‭ ‬آمده‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬نگارنده‭ ‬كه‭ ‬شرح‭ ‬مشهد‭ ‬گردي‮ ‬هاي‭ ‬يك‭ ‬شهروند‭ ‬بود،‭ ‬بانويي،‭ ‬مادري‭ ‬با‭ ‬دغدغه هاي‭ ‬اخلاقي‭ ‬با‭ ‬حساسيت‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 119 بازدید

آقاي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‮!‬ ‭ ‬كرمان‭ ‬را‭ ‬درياب

سلام‭ ‬آقاي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‮!‬‭ ‬خوش‭ ‬آمديد‮!‬‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬منتظر‭ ‬شما‭ ‬بوديم‮.‬‭ ‬استان‭ ‬كرمان‭ ‬منتظر‭ ‬شما‭ ‬بود‮.‬حالاهم‭ ‬مقدمتان‭ ‬را‭ ‬به‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 114 بازدید

درس‭ ‬معلم‭ ‬و‭ ‬آقا‭ ‬دزده‮!‬

‮"‬‭ ‬يكم‮:‬‭ ‬اوايل‭ ‬دهه‭ ‬هفتاد‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مجتمع‭ ‬شهيد‭ ‬برونسي‭ ‬مشهد‭ ‬درس‭ ‬مي‮ ‬خواندم‮.‬‭ ‬اين‭ ‬ماجرا‭ ‬را‭ ‬هم،‭ ‬همان‭ ‬جا‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 111 بازدید

كسي‭ ‬ديوار‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بالا‭ ‬نمي‮ ‬چيند‮!‬

ديوار‭ ‬را‭ ‬كسي‭ ‬از‭ ‬بالا‭ ‬نمي‮ ‬چيند‭ ‬تا‭ ‬بيايد‭ ‬پايين‮.‬‭ ‬ديوار‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬روي‭ ‬زمين‭ ‬مي‮ ‬چينند‭ ‬به‭ ‬بالا‮.‬‭ ‬اما‭ ‬حالا‭ ‬در‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 116 بازدید

مسكن،‭ ‬درد‭ ‬بي‮ ‬مسكّن‮!‬

خدا‭ ‬به‭ ‬داد‭ ‬بي‮ ‬خانه ها‭ ‬برسد‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬روزگار‭ ‬مسكن‮.‬‭ ‬كه‭ ‬هيچ‭ ‬مسكّني‭ ‬هم‭ ‬براي‭ ‬تسكين‭ ‬درد‭ ‬آن‭ ‬پيدا‭ ‬نمي‮ ‬شود،‭ ‬چه‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 131 بازدید

يارانه‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬شهري‭ ‬كه‭ ‬سينما‭ ‬ندارد

مي‮ ‬گفت‭ ‬مدتي‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬كاري‭ ‬تهران‭ ‬بودم،‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬سينما‭ ‬مي‮ ‬رفتم‭ ‬شايد‭ ‬عطش‭ ‬سينما‭ ‬نرفتنم‭ ‬فرونشيند‮.‬‭ ‬آخر‭ ‬ما‭ ‬در‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 117 بازدید

رانندگان‭ ‬متخلفي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬صحنه‭ ‬مي‮ ‬گريزند

"اول‮:‬‭ ‬به‭ ‬زحمت‭ ‬راه‭ ‬مي‮ ‬رفت‭ ‬با‭ ‬‮«‬واكر‮»‬،‭ ‬مرد‭ ‬عكاس‮.‬‭ ‬راه‭ ‬نمي‮ ‬رفت،‭ ‬هيكلش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كمك‭ ‬‮«‬واكر‮»‬‭ ‬جلو‭ ‬مي‮ ‬كشيد‮.‬‭ ‬قصه‭ ‬مرد‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 114 بازدید

خنداندن‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬قيمتي؟

 شكوه هاي‭ ‬چند‭ ‬رزمنده‭ ‬درباره‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬اخراجي‮ ‬ها‮»‬اين‭ ‬نه‭ ‬نقدي‭ ‬سينمايي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬اخراجي‮ ‬ها‮»‬،‭ ‬اثري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ارزش‭ ‬نقد‭ ‬چنداني‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 154 بازدید

كلاه‭ ‬كاسكت‭ ‬يا‭ ‬كلاه‭ ‬آهني‭ ‬سرباز

بارها‭ ‬گفته‭ ‬بودمش‭ ‬كه‭ ‬كلاه‭ ‬كاسكت‭ ‬براي‭ ‬يك‭ ‬موتورسوار‭ ‬مثل‭ ‬كلاه‭ ‬آهني‭ ‬براي‭ ‬سرباز‭ ‬در‭ ‬جبهه‭ ‬جنگ‭ ‬است‮.‬‭ ‬گفته‭ ‬بودم‭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 128 بازدید