پست های ارسال شده در خرداد سال 1392

روح ا... الموسوی الخمینی امضای عشق بود

نامت امام امضایمعرفت بود پایعشق روحا... الموسوی الخمینی وچشمانت امام دوخورشید بود کهقبله را نشان می داد و ماآفتاب گردانی بودیم که جزبه استقبال قبله نمی رفت امام زندگیدر مرام تو «الا لیعبدون» بود کهخداوند فلسفهخلقت انس و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 109 بازدید