پست های ارسال شده در فروردین سال 1393

می آیی به سان ماه در حریم خورشید

می آیی پرهیمنه پرلبخند به ساننوروز بارایحه بهار دراولین روز بهار می آیی و اینبشکوه آمدنت پرشکوفهمی کند نگاهرا نگاههر که را از مهرسرشار است ومعنای محبت را می فهمد و درنگاه تو به دنبالآیت ا... می گردد نشانه ای که او ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 118 بازدید