پست های ارسال شده در خرداد سال 1393

ما را به فهم سجده عارف کن یا امام ساجدین(ع)

دنیابه شوق می آید وقتی بهسجده جهانرا به حوالی عرش می بری و باذکرت بادعایت بارانیمی باری برآسمان و منمطمئنم کلماتتو که درزمین چونانستاره های آسمان سوسومی زنند هزاردر هزار فرشته به فصلتماشا بهسجده می آورند وآسمان بهزمین غبطه می خورد که زیرمساجد سبعه تو ازآسمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 89 بازدید

عید مبعث است، مبارک ترین خاطره آسمانی زمین

  خورشید انگار از حراطلوع می کند و ازلبان محمد آیهآیه آفتابمی تراود وزیباترین خاطره آسمانی زمین - پرشکوه - رقم می خورد و محمد بهنیابت از همه انسان ها و برایبرانگیختن همه آدم ها مبعوثمی شود و صدا و تنهاصداست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 95 بازدید

بهار است و خاک بوی خدا گرفته یا رسول ا...

  خاک را مشتمشت بو می کنم عطربهشت می دهد خاک وقتیآیه می وزد آیه می وزد وانسان بهبعثت آخرین پیام آور خدا تکریممی شود و غارحرا بهپهنه زمین وسعت می یابد درلحظاتی مقدس که بهاندازه همه زمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 93 بازدید

ما را بر سفره کاظمین بنشان که دخیل دامن آفتابیم

می خواستند خورشید را به حصار کشند می خواستند بر دریا غل و زنجیر ببندند می خواستند زمین خدا را در حسرت حجت خدا بخشکانند اما... اما خورشید هر بامداد در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 93 بازدید